SFS 2009:1542 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2009:1542 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
091542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 17 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen

(2005:716)

dels att 5 kap. 26 §, 14 kap. 12 och 13 §§ och 16 kap. 7 § ska upphöra att

gälla,

dels att 1 kap. 1, 3, 7 och 12 §§, 4 kap. 1�3, 5 och 6 §§, 5 kap. 1, 3, 3 a,

15 a, 18, 20, 21, 24 och 25 §§, 5 a kap. 4 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 7 §, 8 kap. 11,
13, 14, 16, 18�21 §§, 9 kap. 8 §, 10 kap. 11 och 13�16 §§, 11 kap. 5 §,
12 kap. 3, 4, 8, 11, 14�17 och 19�21 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 5, 6, 9 och
11 §§, 15 kap. 3 §, 16 kap. 1, 6, 8 och 11 §§, 18 kap. 1 §, 20 kap. 2 §, 21 kap.
2 och 5 §§ och 22 kap. 2 §, rubrikerna till 4 kap. och 14 kap. samt rubri-
kerna närmast före 4 kap. 3, 5 och 6 §§, 5 kap. 1 § och 14 kap. 6 och 9 §§ ska
ha följande lydelse,

dels att det ska införas arton nya paragrafer, 1 kap. 14 §, 4 kap. 2 a�2 c,

3 a�3 c, och 5 a�5 c §§, 5 kap. 1 a�1 c §§, 12 kap. 8 a och 19 a §§, 13 kap.
9 a §, 14 kap. 14 a § och 18 kap. 1 a § av följande lydelse samt närmast före
4 kap. 5 b §, 12 kap. 8 a § och 14 kap. 14 a § nya rubriker av följande ly-
delse,

dels att det ska införas en ny rubrik närmast före 5 kap. 2 a § som ska lyda

⬝Uppehållstillstånd för varaktigt bosatta⬝.

1 kap.

1 §

3

I denna lag finns föreskrifter om

� lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),
� villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i Sve-

rige (2 kap.),

� flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap.),
� uppehållstillstånd (5 kap.),

1 Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133.

2 Jfr rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredje-
landsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som per-
soner som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers
rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 304, 30.9.2004,
s. 12, efter ompublicering EUT L 204, 5.8.2005, s. 24, Celex 32004L0083, rättad
Celex 32004L0083R[2]) och rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om
miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av
flyktingstatus (EUT L 326, 13.12.2005, s. 13, Celex 32005L0085).

3 Senaste lydelse 2006:219.

SFS 2009:1542

Utkom från trycket
den 30 december 2009

background image

2

SFS 2009:1542

� tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatta i Sverige

(5 a kap.),

� arbetstillstånd (6 kap.),
� återkallelse av tillstånd (7 kap.),
� avvisning och utvisning (8 kap.),
� kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.),
� förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.),
� hur en utlänning som hålls i förvar ska behandlas (11 kap.),
� verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12 kap.),
� handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m.

(13 kap.),

� överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),
� nöjdförklaring (15 kap.),
� migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),
� skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),
� offentligt biträde (18 kap.),
� kostnadsansvar (19 kap.),
� bestämmelser om straff m.m. (20 kap.),
� tillfälligt skydd (21 kap.),
� tribunalvittnen (22 kap.), och
� särskilda bemyndiganden (23 kap.).

3 §

Med asyl avses i denna lag ett uppehållstillstånd som beviljas en utlän-

ning därför att han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande.

7 §

Säkerhetsärenden enligt denna lag är ärenden där Säkerhetspolisen av

skäl som rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän säker-
het förordar
� att en utlänning ska avvisas eller utvisas,
� att en utlännings ansökan om uppehållstillstånd ska avslås eller att en ut-
lännings uppehållstillstånd ska återkallas,
� att en utlänning inte ska beviljas statusförklaring eller att en utlännings sta-
tusförklaring ska återkallas, eller
� att en utlänning inte ska beviljas resedokument.

Ett ärende hos Migrationsverket om ny prövning ska beviljas enligt

12 kap. 19 eller 19 a § är ett säkerhetsärende om beslutet om avvisning eller
utvisning har fattats i ett säkerhetsärende.

12 §

En ansökan om uppehållstillstånd som grundar sig på sådana omstän-

digheter som anges i 4 kap. 2 a § ska handläggas som en ansökan om asyl.

14 §

Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring el-

ler resedokument och Säkerhetspolisen har ansökt om att utlänningen ska ut-
visas enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll ska an-
sökningarna handläggas tillsammans enligt lagen om särskild utlännings-
kontroll.

En ansökan om uppehållstillstånd, statusförklaring eller resedokument av

en utlänning som är utvisad enligt lagen om särskild utlänningskontroll eller
har meddelats motsvarande beslut enligt äldre lag och befinner sig i Sverige,
ska handläggas enligt den lagen.

background image

3

SFS 2009:1542

4 kap. Flyktingar och andra skyddsbehövande

1 §

4

Med flykting avses i denna lag en utlänning som

� befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att
han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, na-
tionalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell
läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och
� inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands
skydd.

Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga

för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan
antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda.

Som flykting ska även anses en utlänning som är statslös och som
� av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land

där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort, och

� inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, återvända dit.
Av 2 b § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall

är utesluten från att anses som flykting.

2 §

5

Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i

andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är
medborgare i, därför att

1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändan-

de till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att
skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre
väpnad konflikt, och

2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill,

begagna sig av hemlandets skydd.

Första stycket 1 gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är

ansvariga för att utlänningen löper sådan risk som där avses eller om dessa
inte kan antas erbjuda trygghet mot att utlänningen utsätts för sådan risk ge-
nom handlingar från enskilda.

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befin-

ner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistel-
seort.

Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall

är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande.

2 a §

Med övrig skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i an-

dra fall än som avses i 1 och 2 §§ befinner sig utanför det land som utlän-
ningen är medborgare i, därför att han eller hon

1. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på

grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan
att utsättas för allvarliga övergrepp, eller

2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof.

4 Senaste lydelse 2005:1239.

5 Senaste lydelse 2005:1239.

background image

4

SFS 2009:1542

Första stycket 1 gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är

ansvariga för att utlänningen löper sådan risk som där avses eller om dessa
inte kan antas erbjuda trygghet mot att utlänningen utsätts för sådan risk ge-
nom handlingar från enskilda.

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befin-

ner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistel-
seort.

Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall

är utesluten från att anses som övrig skyddsbehövande.

2 b §

En utlänning är utesluten från att anses som flykting om det finns

synnerlig anledning att anta att han eller hon har gjort sig skyldig till

1. brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, såsom

dessa definieras i de internationella instrument som har upprättats för att be-
ivra sådana brott,

2. ett grovt icke-politiskt brott utanför Sverige innan han eller hon kom

hit, eller

3. gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser

enligt inledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga.

Det som anges i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat

eller på annat sätt deltagit i förövandet av de brott eller gärningar som där
nämns.

2 c §

En utlänning är utesluten från att anses som alternativt skydds-

behövande och övrig skyddsbehövande om det finns synnerlig anledning att
anta att han eller hon

1. har gjort sig skyldig till sådana brott eller gärningar som avses i 2 b §

första stycket 1 eller 3,

2. har gjort sig skyldig till ett grovt brott, eller
3. utgör en fara för rikets säkerhet.
Det som anges i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat

eller på annat sätt deltagit i förövandet av de brott eller gärningar som avses
i första stycket 1 och 2.

Statusförklaring

3 § En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl ansökt om uppe-
hållstillstånd, ska förklaras vara flykting (flyktingstatusförklaring) om han
eller hon omfattas av definitionen i 1 § och inte är utesluten från att anses
som flykting enligt 2 b §.

En utlänning får dock vägras flyktingstatusförklaring om han eller hon
1. genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat

med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller henne
stanna i Sverige, eller

2. har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det

finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta verksamheten här.

3 a §

En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl ansökt om uppe-

hållstillstånd, ska förklaras vara alternativt skyddsbehövande (alternativ

background image

5

SFS 2009:1542

skyddsstatusförklaring) om han eller hon omfattas av definitionen i 2 § och
inte är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande enligt 2 c §.

En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl har ansökt om uppe-

hållstillstånd, ska förklaras vara övrig skyddsbehövande (övrig skyddsstatus-
förklaring) om han eller hon omfattas av definitionen i 2 a § och inte är ute-
sluten från att anses som övrig skyddsbehövande enligt 2 c §.

3 b §

Frågan om statusförklaring får inte prövas om asylansökan avvisas

enligt 5 kap. 1 b § eller 1 c § andra stycket.

3 c §

En utlänning som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige får ansöka

om statusförklaring. En sådan ansökan ska prövas enligt 3 eller 3 a §.

När en utlänning upphör att vara flykting eller annan skyddsbehövande

5 §

En flykting upphör att vara flykting om han eller hon

1. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han eller hon är

medborgare,

2. av fri vilja på nytt förvärvar det medborgarskap som han eller hon tidi-

gare har förlorat,

3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd,
4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land där han eller hon är

medborgare eller som statslös tidigare hade sin vistelseort, eller

5. på grund av väsentliga och bestående förändringar i hemlandet eller i

det land där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort inte läng-
re befinner sig i en sådan situation att han eller hon kan anses som flykting
och därför inte kan fortsätta att vägra använda sig av hemlandets eller vistel-
selandets skydd.

5 a §

En utlänning upphör att vara alternativt skyddsbehövande eller övrig

skyddsbehövande, om de omständigheter som medförde att han eller hon be-
dömdes som skyddsbehövande inte längre föreligger eller har ändrats i sådan
omfattning att skydd inte längre behövs. Vid bedömningen ska endast vä-
sentliga och bestående förändringar beaktas.

�&terkallelse av statusförklaring

5 b §

En flyktingstatusförklaring ska återkallas, om det kommer fram att

utlänningen inte kan anses vara flykting.

Om det föreligger sådana omständigheter som anges i 3 § andra stycket

får en flyktingstatusförklaring återkallas.

5 c §

En alternativ skyddsstatusförklaring ska återkallas, om det kommer

fram att utlänningen inte kan anses vara alternativt skyddsbehövande.

En övrig skyddsstatusförklaring ska återkallas, om det kommer fram att

utlänningen inte kan anses vara övrig skyddsbehövande.

Beslutande myndighet, m.m.

6 §

Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket.

background image

6

SFS 2009:1542

Migrationsverket får dock inte bevilja statusförklaring för en utlänning

som av allmän domstol har utvisats på grund av brott. Om en sådan utlän-
ning ansöker om statusförklaring och Migrationsverket finner att han eller
hon bör beviljas statusförklaring, ska verket inte besluta i ärendet utan med
eget yttrande lämna över detta till den migrationsdomstol till vilken verkets
beslut om statusförklaring hade kunnat överklagas.

5 kap.

Uppehållstillstånd som skyddsbehövande

1 §

6

Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande

som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får dock vägras en flykting om han eller hon
1. genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat

med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller henne
stanna i Sverige, eller

2. har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det

finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta verksamheten här.

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket ska vara perma-

nent eller gälla i minst tre år. Detta gäller dock inte om tvingande hänsyn till
den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver en kortare gil-
tighetstid. Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket får dock
inte ha en kortare giltighetstid än ett år.

1 a §

Om en utlänning som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas

statusförklaring efter ansökan enligt 4 kap. 3 c § ska uppehållstillståndets
giltighetstid omprövas och bestämmas i enlighet med vad som föreskrivs i
1 § tredje stycket.

1 b §

En asylansökan får avvisas om sökanden

1. i en annan EU-stat har förklarats vara flykting,
2. i ett land som inte är en EU-stat har förklarats vara flykting eller har

motsvarande skydd, om sökanden kommer att släppas in i det landet och där
är skyddad mot förföljelse och mot att sändas vidare till ett annat land där
han eller hon riskerar förföljelse, eller

3. kan sändas till ett land där han eller hon
� inte riskerar att utsättas för förföljelse,
� inte riskerar att utsättas för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

� är skyddad mot att sändas vidare till ett land där han eller hon inte har

motsvarande skydd,

� har möjlighet att ansöka om skydd som flykting, och
� har en sådan anknytning till det aktuella landet att det är rimligt för ho-

nom eller henne att resa dit.

I fall som avses i första stycket 3 får dock ansökan inte avvisas om

6 Senaste lydelse 2005:1239.

background image

7

SFS 2009:1542

1. sökanden har en make, ett barn eller en förälder som är bosatt i Sverige

och sökanden inte har en lika nära familjeanknytning till det land dit verk-
ställigheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan ske, eller

2. sökanden på grund av tidigare långvarig vistelse i Sverige med uppe-

hållstillstånd eller uppehållsrätt har fått särskild anknytning hit och saknar
sådan anknytning eller anknytning genom anhöriga i det land dit verkställig-
heten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan ske.

1 c §

I Dublinförordningen finns bestämmelser om överföring av asylsö-

kande som tillämpas gentemot EU-stater samt Island, Norge och Schweiz.

Vid beslut om överföring enligt Dublinförordningen ska asylansökan av-

visas.

3 §

7 Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17�17 b §§, ges till

1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som

har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

2. ett utländskt barn som är ogift och
a) har en förälder som är bosatt, eller som har beviljats uppehållstillstånd

för bosättning, i Sverige, eller,

b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt, eller

som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning, i Sverige,

3. ett utländskt barn som är ogift och som adopterats eller som avses bli

adopterat av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och som
fortfarande är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning
i Sverige, om barnet inte omfattas av 2 och om adoptionsbeslutet

� har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol,
� gäller i Sverige enligt lagen (1971:796) om internationella rättsför-

hållanden rörande adoption, eller

� gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges till-

träde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internatio-
nella adoptioner, och

4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting

eller annan skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var skilt
från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses
ha trätt i föräldrarnas ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter ankomsten.

När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption

som har meddelats av svensk domstol, ska den anknytning som har upp-
kommit genom beslutet godtas i ärendet om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska gälla minst ett år. Uppehålls-

tillstånd som beviljas ett ogift barn enligt första stycket 2 b ska gälla för
samma tid som förälderns uppehållstillstånd.

3 a §

8

Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges

till

1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett sam-

boförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehålls-

7 Senaste lydelse 2006:220.

8 Senaste lydelse 2006:220.

background image

8

SFS 2009:1542

tillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och
inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges,

2. en utlänning som på något annat sätt än som avses i 3 § eller i denna pa-

ragraf är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppe-
hållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma
hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mel-
lan släktingarna som fanns redan i hemlandet,

3. en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfatt-

ning, med ett i Sverige bosatt barn, och

4. en utlänning som har svenskt ursprung eller som har vistats i Sverige

under lång tid med uppehållstillstånd.

Om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt första stycket 1 ska up-

pehållstillstånd för samma tid också ges till utlänningens ogifta barn.

När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också i andra fall än

som avses i första och andra styckena beviljas en utlänning som

1. är adopterad i Sverige i vuxen ålder,
2. är anhörig till en utlänning, som är flykting eller annan skyddsbehövan-

de, eller

3. på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.

15 a §

9

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning vars

ansökan om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § eller motsvarande äldre bestäm-
melser avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, om utlänningen vistas här
och

1. sedan minst sex månader har en anställning som uppfyller de krav som

anges i 6 kap. 2 § första stycket och avser en tidsperiod om minst ett år från
ansökningstillfället, eller

2. enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1 eller andra stycket

har stark anknytning till en person som beviljats uppehållstillstånd enligt 1.

En ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första stycket ska

ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor efter det att beslutet att
avslå ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller annan skydds-
behövande har vunnit laga kraft.

18 §

10

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt

om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om up-
pehållstillstånd får inte bifallas efter inresan. Detta gäller dock inte om

1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan

skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med
stöd av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som getts en utlänning med familjeanknytning med stöd
av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd här

med stöd av 15 §,

9

Senaste lydelse 2008:884.

10 Senaste lydelse 2008:884.

background image

9

SFS 2009:1542

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1�3 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge
in ansökan där,

6. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

7. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a §,
8. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskole-
poäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning, eller

9. det annars finns synnerliga skäl.
Det som föreskrivs i första stycket gäller inte heller om utlänningen har

beviljats en visering för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undanta-
gen från kravet på visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstill-
stånd för arbete inom ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på ar-
betskraft. En ytterligare förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas
olägenheter om utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in ansö-
kan där eller att det annars finns särskilda skäl.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas

enligt dom eller beslut som har vunnit laga kraft gäller föreskrifterna i
15 a §, 8 kap. 14 § och 12 kap. 18�20 §§.

20 §

Beslut om uppehållstillstånd meddelas av Migrationsverket.

Migrationsverket får dock inte bevilja uppehållstillstånd för en utlänning

som av allmän domstol har utvisats på grund av brott. Om en sådan utlän-
ning ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som
annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § och Migrationsverket fin-
ner att utlänningen bör beviljas uppehållstillstånd ska verket inte besluta i
ärendet utan med eget yttrande lämna över detta till den migrationsdomstol
till vilken verkets beslut om uppehållstillstånd hade kunnat överklagas.

Beslut om uppehållstillstånd får också meddelas av Regeringskansliet.

21 §

Av 8 kap. 14 och 21 §§ följer att regeringen och den instans som prö-

var överklagande av beslut om avvisning och utvisning i vissa fall också får
besluta om uppehållstillstånd.

24 §

Regeringen får i fråga om en viss grupp av utlänningar meddela före-

skrifter om permanent uppehållstillstånd därför att de är övriga skyddsbehö-
vande enligt 4 kap. 2 a §.

25 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får

beviljas för övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § om det behövs där-
för att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade.

Regeringen ska anmäla sådana föreskrifter till riksdagen genom en sär-

skild skrivelse inom tre månader.

background image

10

SFS 2009:1542

5 a kap.

4 §

11

Flyktingar enligt 4 kap. 1 § och andra skyddsbehövande enligt 4 kap.

2 eller 2 a §§ ska inte beviljas ställning som varaktigt bosatta i Sverige.

6 kap.

6 §

Av 8 kap. 14 och 21 §§ följer att regeringen och den instans som prö-

var överklagande av beslut om avvisning och utvisning i vissa fall också får
besluta om arbetstillstånd.

7 kap.

7 §

Ett permanent uppehållstillstånd ska återkallas för en utlänning som

inte längre är bosatt i Sverige.

För en utlänning som har vistats här som flykting eller annan skyddsbehö-

vande får dock uppehållstillståndet återkallas tidigast när två år har förflutit
efter det att bosättningen här i landet upphörde, om utlänningen har återvänt
till ett land där han eller hon tidigare har varit bosatt därför att de politiska
förhållandena i landet har ändrats.

8 kap.

11 §

12

När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas enligt 8 §,

ska den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället.
Domstolen ska särskilt beakta

1. utlänningens levnadsomständigheter,
2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av

kontakt med utlänningen, hur kontakten har varit och hur den skulle påver-
kas av att utlänningen utvisas,

3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och
4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige.
En utlänning som är flykting och som behöver en fristad i Sverige får utvi-

sas endast om han eller hon har begått ett synnerligen grovt brott och det
skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlän-
ningen stanna här. Utvisning får också ske om utlänningen i Sverige eller ut-
omlands har bedrivit verksamhet som har inneburit fara för rikets säkerhet
och det finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta sådan verk-
samhet här.

13 §

En allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott ska inne-

hålla förbud för utlänningen att återvända till Sverige under viss tid eller
utan tidsbegränsning. I ett beslut med ett tidsbegränsat återreseförbud ska ut-
länningen upplysas om vilken dag förbudet upphör att gälla. I beslutet ska
utlänningen också upplysas om den påföljd som överträdelse av förbudet
kan medföra enligt 20 kap.

11 Senaste lydelse 2006:219.

12 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

11

SFS 2009:1542

14 §

Om regeringen finner att en allmän domstols beslut om utvisning på

grund av brott inte kan verkställas eller om det annars finns särskilda skäl för
att beslutet inte längre ska gälla, får regeringen upphäva beslutet helt eller
delvis. Därvid får regeringen meddela beslut också i fråga om uppehållstill-
stånd och arbetstillstånd.

Om beslutet om utvisning inte upphävs kan, i fall som avses i första

stycket, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetstillstånd beviljas av re-
geringen. Utvisningsbeslutet får inte verkställas medan tillståndet gäller.

Om en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, efter Migra-

tionsverkets överlämnade av ärendet enligt 5 kap. 20 §, finner att en utlän-
ning som av allmän domstol har utvisats på grund av brott ska beviljas
uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skydds-
behövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §, får migrationsdomstolen eller Migra-
tionsöverdomstolen upphäva utvisningsbeslutet och bevilja uppehållstill-
stånd enligt 5 kap. 1 §. Samma befogenhet har migrationsdomstolen eller
Migrationsöverdomstolen om en utlänning som av allmän domstol har ut-
visats på grund av brott har överklagat Migrationsverkets beslut att inte be-
vilja uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §.

Om en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen inte upphäver

beslutet om utvisning får den bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd en-
ligt 5 kap. 1 §. Utvisningsbeslutet får inte verkställas medan tillståndet gäl-
ler.

16 §

Avslås eller avvisas en ansökan om uppehållstillstånd eller återkallas

ett sådant tillstånd och befinner sig utlänningen i Sverige, ska det samtidigt
meddelas beslut om avvisning eller utvisning, om inte särskilda skäl talar
mot det.

Det som föreskrivs i första stycket gäller inte om ansökan avvisas enligt

5 kap. 1 c § andra stycket.

18 §

I beslut om avvisning eller utvisning som meddelas av Migrationsver-

ket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen ska anges till vil-
ket land utlänningen ska avvisas eller utvisas.

Om det finns särskilda skäl, får mer än ett land anges i beslutet.
Ett beslut av en sådan myndighet som avses i första stycket och som rör

avvisning eller utvisning ska innehålla de anvisningar om verkställigheten
som omständigheterna i det enskilda fallet kan ge anledning till.

19 §

13

När Migrationsverket beslutar om avvisning eller utvisning, får be-

slutet förenas med förbud för utlänningen att under viss tid återvända till
Sverige.

Ett beslut om avvisning eller utvisning som avser en EES- medborgare el-

ler en sådan medborgares familjemedlem, får förenas med ett sådant förbud
som avses i första stycket endast om beslutet har meddelats av hänsyn till
allmän ordning och säkerhet.

13 Senaste lydelse 2006:219.

background image

12

SFS 2009:1542

20 §

14

En utlänning som med stöd av 13, 19 eller 21 § har förbjudits att

återvända till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning får ges särskilt
tillstånd av Migrationsverket att göra ett kort besök här, om besöket gäller
synnerligen viktiga angelägenheter. Om det finns särskilda skäl, får ett så-
dant tillstånd ges också på ansökan av någon annan än utlänningen.

21 §

När ett överklagat ärende eller mål om avvisning eller utvisning av-

görs, får också beslut fattas i fråga om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.
Detta gäller även om dessa frågor inte har tagits upp av utlänningen.

Vid prövning av ett beslut om avvisning eller utvisning får en migrations-

domstol eller Migrationsöverdomstolen besluta att utlänningen för viss tid
ska förbjudas att återvända till Sverige, även om ingen lägre instans har
meddelat ett sådant förbud.

När Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöver-

domstolen prövar ett beslut om avvisning eller utvisning, får samtidigt så-
dant beslut meddelas angående den som är under 16 år och som står under
utlänningens vårdnad. Detta gäller även om ingen lägre instans har prövat
denna fråga. I mål hos en migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen
gäller detta dock inte, om det för barnet har åberopats sådana omständigheter
som avses i 4 kap. 1, 2 eller 2 a §.

9 kap.

8 §

Migrationsverket eller polismyndigheten får fotografera en utlänning

och, om utlänningen fyllt 14 år, ta hans eller hennes fingeravtryck om

1. utlänningen inte kan styrka sin identitet när han eller hon kommer till

Sverige,

2. utlänningen ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap.

1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §, eller

3. det finns grund för att besluta om förvar.

10 kap.

11 §

Varje ny prövning av ett beslut om förvar ska föregås av en muntlig

förhandling. Detta gäller även en ny prövning av ett beslut om uppsikt, om
det inte med hänsyn till utredningens art eller andra omständigheter framstår
som uppenbart att en muntlig förhandling saknar betydelse.

Bestämmelser som gäller för muntlig handläggning hos en myndighet

finns i 13 kap. 1�8 §§. I fråga om muntlig förhandling i domstol finns be-
stämmelser i 16 kap.

I ärenden om förvar eller uppsikt som handläggs av regeringen får ansva-

rigt statsråd, eller den tjänsteman som statsrådet bestämmer, besluta om
muntlig förhandling och uppdra åt en migrationsdomstol att hålla den. Be-
stämmelserna i 13 kap. gäller i tillämpliga delar vid förhandlingen. Vid den
muntliga förhandlingen ska en representant från Regeringskansliet närvara.
Regeringskansliet får besluta att även andra personer än utlänningen ska hö-
ras vid förhandlingen.

14�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

13

SFS 2009:1542

13 §

Polismyndigheten är handläggande myndighet

1. från det att en utlänning begär att få resa in i landet och till dess att ett

ärende som ska prövas av Migrationsverket tas emot av verket eller utlän-
ningen har lämnat landet, och

2. från det att myndigheten tar emot ett beslut om avvisning eller utvis-

ning för verkställighet och till dess att verkställighet har skett, även om ären-
det är föremål för prövning enligt 12 kap. 18�20 §§, dock inte under den tid
då beslutet inte får verkställas på grund av ett beslut om inhibition eller ny
prövning.

14 §

Migrationsverket är handläggande myndighet

1. från det att verket tar emot ett ärende som verket ska pröva och till dess

verket fattar beslut eller utlänningen har lämnat landet eller polismyndig-
heten har tagit emot ärendet eller, om Migrationsverkets beslut överklagas,
till dess ärendet tas emot av migrationsdomstolen, och

2. från det att verket tar emot ett beslut om avvisning eller utvisning för

verkställighet och till dess att beslutet har verkställts eller ärendet lämnas
över till polismyndigheten. I fråga om beslut som gäller omedelbart är, även
om beslutet överklagas, Migrationsverket handläggande myndighet till dess
domstolen meddelar beslut om inhibition.

15 §

Regeringen är handläggande myndighet när ärendet har tagits emot av

det departement som har till uppgift att bereda ärendet.

Beslut i frågor om förvar och uppsikt fattas av det statsråd som ska föredra

ärendet. Regeringen får inte fatta beslut om att ta eller hålla kvar någon i för-
var eller om att ställa någon under uppsikt. Regeringen får däremot upphäva
ett beslut om förvar eller uppsikt.

I ett ärende där beslut om inhibition kan meddelas med stöd av 12 kap.

11 § första stycket och 12 § ska regeringen inte anses som handläggande
myndighet innan beslut om inhibition har meddelats.

16 §

En migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen är i ärenden,

där beslut om inhibition kan meddelas med stöd av 12 kap. 11 § första
stycket, handläggande myndighet från det att den meddelar beslut om inhi-
bition.

11 kap.

5 § En utlänning som hålls i förvar ska ha tillgång till hälso- och sjukvård i
samma omfattning som den som ansökt om uppehållstillstånd enligt 4 kap.
1, 2 eller 2 a § även om utlänningen inte har ansökt om ett sådant tillstånd.

Om en utlänning som hålls i förvar behöver sjukhusvård under förvarsti-

den, ska han eller hon ges tillfälle till sådan vård.

Verksamhetschefen för den sjukhusenhet där en utlänning vårdas ska se

till att Migrationsverket eller den som förestår den lokal där utlänningen ska
vistas genast underrättas, om utlänningen önskar lämna eller redan har läm-
nat sjukhuset.

background image

14

SFS 2009:1542

12 kap.

3 §

Ett beslut om avvisning eller utvisning av en utlänning som avses i

4 kap. 2 § första stycket 1, i fall av väpnad konflikt, eller 2 a § första stycket
får inte verkställas till utlänningens hemland eller till ett land där han eller
hon riskerar att sändas vidare till hemlandet, om det finns synnerliga skäl
mot det.

4 §

Ett beslut om avvisning eller utvisning som meddelas av Migrations-

verket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen ska verkställas
genom att utlänningen sänds till det land eller, om flera länder angetts, något
av de länder som anges i beslutet.

Ett beslut om avvisning som meddelas av en polismyndighet samt allmän

domstols beslut om utvisning på grund av brott ska verkställas genom att ut-
länningen sänds till sitt hemland eller, om möjligt, till det land från vilket ut-
länningen kom till Sverige. Om verkställighet inte kan genomföras till något
av dessa länder får en utlänning i stället sändas till ett land som utlänningen
har anknytning till.

En utlänning som ska avvisas eller utvisas får alltid sändas till ett land

som utlänningen visar att mottagande kan ske i.

8 §

En allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott får verkstäl-

las, om utlänningen har avgett nöjdförklaring och åklagaren medger att be-
slutet får verkställas.

Avvisning och utvisning av utlänning som ansökt om uppehållstillstånd
som flykting eller annan skyddsbehövande

8 a §

Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd som flykting enligt

4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § får ett
beslut om avvisning eller utvisning inte verkställas innan ansökan har prö-
vats och därvid avslagits genom ett beslut som har vunnit laga kraft eller
innan ett beslut att avvisa ansökan enligt 5 kap. 1 b § har vunnit laga kraft.

Första stycket gäller inte om Migrationsverket har förordnat om omedel-

bar verkställighet enligt 8 kap. 6 § eller om utlänningen har utvisats på grund
av brott. I dessa fall får beslutet om avvisning eller utvisning verkställas när
ansökan om uppehållstillstånd har prövats i en instans och därvid avslagits.

Första stycket hindrar inte att utlänningen överlämnas, utlämnas eller

överförs till en annan stat eller internationell domstol eller tribunal för att
lagföras eller avtjäna en frihetsberövande påföljd.

11 §

När regeringen, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen

prövar en fråga om att upphäva en allmän domstols beslut om utvisning på
grund av brott, får regeringen eller domstolen besluta om inhibition av det ti-
digare meddelade beslutet.

När ett ärende enligt denna lag ska prövas av regeringen får, för tiden till

dess regeringen avgör ärendet, ansvarigt statsråd besluta om inhibition av
avvisning eller utvisning.

14 §

Beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas av Migrations-

verket, om inte annat föreskrivs i andra, tredje eller fjärde stycket.

background image

15

SFS 2009:1542

Säkerhetspolisen ska verkställa beslut om avvisning eller utvisning i sä-

kerhetsärenden. Migrationsverket eller den domstol som avgör ärendet får
dock i beslutet om avvisning eller utvisning bestämma att en annan myndig-
het ska ombesörja verkställigheten.

Polismyndigheten ska verkställa
1. en polismyndighets beslut om avvisning,
2. en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott.
Migrationsverket får lämna över ett avvisnings- eller utvisningsärende för

verkställighet till polismyndigheten, om den som ska avvisas eller utvisas
håller sig undan och inte kan anträffas utan polismyndighetens medverkan
eller om det kan antas att tvång kommer att behövas för att verkställa beslu-
tet.

15 §

15

En polismyndighets beslut om avvisning, Migrationsverkets beslut

om avvisning enligt 8 kap. 4 § andra stycket, Migrationsverkets beslut om
avvisning med omedelbar verkställighet och en allmän domstols lagakraft-
vunna beslut om utvisning på grund av brott ska verkställas snarast möjligt.

I andra fall ska en utlänning som avvisas lämna landet inom två veckor

och en utlänning som utvisas lämna landet inom fyra veckor efter det att be-
slutet vann laga kraft, om inte annat bestämts i beslutet.

Om utlänningen inte lämnar landet inom den föreskrivna tiden eller det

måste antas att utlänningen inte har för avsikt att frivilligt lämna landet inom
denna tid, ska beslutet verkställas snarast möjligt av den myndighet som en-
ligt 14 § är ansvarig för verkställigheten.

Verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning av en EES-medbor-

gare eller hans eller hennes familjemedlem som har rest in i Sverige får ske
tidigast fyra veckor från den dag EES-medborgaren eller familjemedlemmen
fick del av beslutet, om det inte finns synnerliga skäl för att verkställa beslu-
tet.

16 §

Om Migrationsverket efter omprövning beviljar en utlänning tidsbe-

gränsat uppehållstillstånd, får verket samtidigt upphäva ett av verket fattat
beslut om avvisning eller utvisning.

Om Migrationsverket beviljar ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utan att

upphäva beslutet om avvisning eller utvisning, får beslutet om avvisning el-
ler utvisning inte verkställas medan tillståndet gäller. Motsvarande gäller om
en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen i ett överklagat ärende
beviljar ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utan att upphäva beslutet om av-
visning eller utvisning.

I 5 kap. 20 § föreskrivs att Migrationsverket inte får bevilja uppehålls-

tillstånd för den som av allmän domstol har utvisats på grund av brott.

17 §

16

Om en annan myndighet än Migrationsverket ska verkställa ett be-

slut om avvisning eller utvisning och denna myndighet finner att den inte
kan verkställa beslutet eller att den behöver ytterligare besked, ska myndig-
heten underrätta Migrationsverket. Detsamma gäller om utlänningen hos
myndigheten åberopar att det finns sådana hinder som avses i 1, 2 eller 3 §

15 Senaste lydelse 2006:219.

16 Senaste lydelse 2006:219.

background image

16

SFS 2009:1542

mot verkställigheten eller det på annat sätt kommer fram att det kan finnas
sådana hinder.

Migrationsverket ska i sådana fall ge anvisningar om verkställigheten el-

ler vidta andra åtgärder.

Om en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott av en EES-

medborgare eller en sådan medborgares familjemedlem ska verkställas mer
än två år efter det att avgörandet meddelades, ska polismyndigheten innan
beslutet verkställs utreda om de omständigheter som låg till grund för be-
slutet har ändrats. Om det vid utredningen kommer fram att omständig-
heterna har ändrats på ett sådant sätt att utvisningsbeslutet inte längre bör
gälla, ska ärendet lämnas över till Migrationsverket som med ett eget
yttrande ska lämna över ärendet till regeringen för prövning enligt 8 kap.
14 §. Verkställighet får i sådant fall inte ske innan regeringen har avgjort
ärendet.

19 §

Om utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvis-

ning eller utvisning som vunnit laga kraft åberopar nya omständigheter

1. som kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten

som avses i 1, 2 eller 3 §, och

2. dessa omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, el-

ler utlänningen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna
tidigare,

ska Migrationsverket, om beslut om uppehållstillstånd inte kan meddelas

enligt 18 §, ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning.

�r förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrations-

verket besluta att inte bevilja ny prövning.

Beslutet om avvisning eller utvisning får inte verkställas innan Migra-

tionsverket har avgjort frågan om ny prövning ska ske eller, om ny prövning
beviljas, innan frågan om uppehållstillstånd har avgjorts genom ett beslut
som har vunnit laga kraft.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om uppe-

hållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövan-
de enligt 4 kap. 2 eller 2 a § och en sådan ansökan inte tidigare under utlän-
ningens vistelse i Sverige har prövats genom ett lagakraftvunnet beslut. I ett
sådant fall ska Migrationsverket pröva ansökan och besluta om inhibition i
verkställighetsärendet.

19 a §

Om en utlänning som av allmän domstol har utvisats på grund av

brott har fått en ansökan om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 §
eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § prövad, och an-
sökan därvid avslagits genom ett beslut som har vunnit laga kraft, åberopar
sådana omständigheter som anges i 19 § första stycket 1 och dessa omstän-
digheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller utlänningen visar
giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare, ska Migra-
tionsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning.

�r förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrations-

verket besluta att inte bevilja ny prövning.

Utvisningsbeslutet får inte verkställas innan Migrationsverket har avgjort

frågan om ny prövning ska ske eller, om ny prövning beviljas, innan frågan
om uppehållstillstånd har prövats i en instans och ansökan därvid avslagits.

background image

17

SFS 2009:1542

20 §

Om det i ett ärende som avser en allmän domstols beslut om utvisning

på grund av brott kommer fram att verkställighet inte kan genomföras, ska
Migrationsverket inte fatta beslut i ärendet utan skyndsamt med eget ytt-
rande lämna över detta till regeringen för prövning enligt 8 kap. 14 §.

Det som föreskrivs i första stycket gäller dock inte om utlänningen ansö-

ker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § eller, om utlänningen har fått en
sådan ansökan prövad och därvid avslagen genom ett avgörande som inte
har upphört att gälla, åberopar nya omständigheter som kan antas utgöra ett
bestående sådant hinder mot verkställighet som avses i 1, 2 eller 3 §. I dessa
fall ska frågan om uppehållstillstånd prövas enligt 5 kap. 20 § respektive
19 a §.

21 §

Ett beslut om avvisning eller utvisning ska anses verkställt, om utlän-

ningen har lämnat landet. Detta gäller dock inte om utlänningen utlämnas,
överlämnas eller överförs till en annan stat eller internationell domstol eller
tribunal inom ett straffrättsligt förfarande med villkor om att utlänningen ska
återföras.

13 kap.

1 §

Migrationsverket får inte besluta om avvisning eller utvisning av en ut-

länning som har ansökt om asyl i Sverige eller vägra en utlänning begärd sta-
tusförklaring utan att det förekommit muntlig handläggning hos Migrations-
verket. Muntlig handläggning ska även annars företas på begäran av utlän-
ningen, om inte en sådan handläggning skulle sakna betydelse för att avgöra
asylärendet. Handläggningen kan ske i form av en muntlig förhandling eller
i annan form.

9 a §

När Migrationsverket inleder ett ärende om återkallelse av status-

förklaring ska utlänningen underrättas.

En statusförklaring får inte återkallas utan att utlänningen har fått tillfälle

att yttra sig.

14 kap. �verklagande av förvaltningsmyndighets beslut m.m.

5 §

Migrationsverkets beslut att inte bevilja ny prövning enligt 12 kap.

19 eller 19 a § får överklagas till en migrationsdomstol.

Statusförklaring och resedokument

6 §

Migrationsverkets beslut enligt 4 kap. 3, 3 a, 3 c och 4 §§ i fråga om

statusförklaring eller resedokument eller om återkallelse av statusförklaring
får överklagas till en migrationsdomstol.

Förvar och uppsikt

9 §

Beslut av en polismyndighet eller av Migrationsverket om förvar eller

uppsikt får överklagas till en migrationsdomstol.

Beslut om förvar eller uppsikt får överklagas särskilt och utan begräns-

ning till viss tid.

background image

18

SFS 2009:1542

Om ett beslut om förvar eller uppsikt har fattats av ett statsråd, prövar Re-

geringsrätten på framställning av utlänningen, om åtgärden ska bestå.

11 §

Migrationsverkets beslut i fråga om avvisning, utvisning, uppehålls-

tillstånd, arbetstillstånd, statusförklaring, resedokument och förvar i ett
säkerhetsärende får överklagas av Säkerhetspolisen.

Avvisning av ansökan om uppehållstillstånd

14 a §

Beslut att avvisa en asylansökan med tillämpning av 5 kap. 1 b § el-

ler 1 c § andra stycket får överklagas till en migrationsdomstol.

15 kap.

3 §

En nöjdförklaring kan inte tas tillbaka. Om utlänningen har överklagat

beslutet eller domen när nöjdförklaringen avges, ska utlänningen genom
nöjdförklaringen anses ha tagit tillbaka sitt överklagande av beslutet om av-
visning eller utvisning. Om utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd, ar-
betstillstånd, statusförklaring, resedokument eller främlingspass, ska utlän-
ningen genom nöjdförklaringen anses ha tagit tillbaka sin ansökan.

16 kap.

1 §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsrätter som ska vara

migrationsdomstolar och att endast en av dessa ska vara behörig att pröva sä-
kerhetsärenden. Migrationsöverdomstol är Kammarrätten i Stockholm.

Om migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen och förfarandet i

dessa gäller vad som allmänt är föreskrivet om länsrätt och kammarrätt och
rättskipningen i dessa, om inte något annat följer av denna lag.

6 §

I ett mål om avvisning är Migrationsverket motpart till utlänningen.

När ett beslut i ett säkerhetsärende överklagas är såväl Migrationsverket

som Säkerhetspolisen motparter till utlänningen vid handläggningen i
migrationsdomstolen och i Migrationsöverdomstolen.

8 §

Om det under handläggningen av ett mål i en migrationsdomstol fram-

kommer att det rör sig om ett säkerhetsärende enligt denna lag eller ett ären-
de som ska handläggas enligt lagen (1991:572) om särskild utlännings-
kontroll, ska domstolen undanröja det överklagade beslutet och överlämna
målet till Migrationsverket för handläggning

Om det under handläggningen i Migrationsöverdomstolen framkommer

att det rör sig om ett säkerhetsärende enligt denna lag eller ett ärende som
ska handläggas enligt lagen om särskild utlänningskontroll, ska Migrations-
överdomstolen undanröja migrationsdomstolens och Migrationsverkets be-
slut och överlämna målet till Migrationsverket för handläggning.

11 §

Prövningstillstånd krävs vid överklagande av en migrationsdomstols

beslut till Migrationsöverdomstolen.

Vid överklagande av en migrationsdomstols beslut enligt 9 § andra

stycket krävs dock inte prövningstillstånd. Prövningstillstånd krävs inte hel-
ler vid överklagande av en migrationsdomstols beslut i fråga om statusför-

background image

19

SFS 2009:1542

klaring eller uppehållstillstånd efter överlämnande enligt 4 kap. 6 § andra
stycket eller 5 kap. 20 § andra stycket.

18 kap.

1 §

17

Offentligt biträde ska förordnas för den som åtgärden avser, om det

inte måste antas att behov av biträde saknas, i mål och ärenden om

1. avvisning, dock inte hos polismyndighet om inte utlänningen enligt

10 kap. 1 eller 2 § hållits i förvar sedan mer än tre dagar,

2. utvisning enligt 8 kap. 7 eller 7 a §,
3. verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt denna lag,

om beslut om inhibition meddelats av Migrationsverket, en migrations-
domstol eller Migrationsöverdomstolen eller om ny prövning beviljats,

4. verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt denna lag,

dock endast såvitt avser fråga om förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § och utlän-
ningen hållits i förvar sedan mer än tre dagar, och

5. hemsändande enligt 23 kap. 2 §.
Offentligt biträde ska alltid förordnas för barn som hålls i förvar enligt

10 kap. 2 §, om barnet saknar vårdnadshavare här i landet.

1 a §

I mål som rör överklagande av Migrationsverkets beslut i fråga om

statusförklaring ska på utlänningens begäran offentligt biträde förordnas om
utlänningen befinner sig i Sverige och det inte är uppenbart att utlänningen
inte kommer att beviljas yrkad statusförklaring.

20 kap.

2 §

18

Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en

utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon en-
ligt ett verkställt beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § eller motsvarande be-
slut enligt äldre lag inte har haft rätt att återvända hit.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om utlänningen har flytt hit av

skäl som avses i 4 kap. 1, 2 eller 2 a §.

I ringa fall ska åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än om

det är motiverat från allmän synpunkt.

21 kap.

2 §

En utlänning som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt di-

rektiv 2001/55/EG och som i enlighet med direktivet överförs till eller tas
emot i Sverige ska ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, uppehållstillstånd
med
tillfälligt skydd.

Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får vägras utlänningen endast om

det föreligger sådana omständigheter som innebär att en utlänning är uteslu-
ten från att vara flykting enligt 4 kap. 2 b § eller att en flykting får vägras
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 §.

17 Senaste lydelse 2006:219.

18 Senaste lydelse 2009:16.

background image

20

SFS 2009:1542

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

5 §

Att en utlänning har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd

hindrar inte att en ansökan om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap.
1 § prövas. Detsamma gäller för ansökan om flyktingstatusförklaring enligt
4 kap. 3 § och en ansökan om resedokument enligt 4 kap. 4 §.

Prövningen av en ansökan enligt första stycket får skjutas upp endast om

det finns särskilda skäl för det. Om ansökan inte har prövats innan det tillfäl-
liga skyddet har upphört att gälla, ska den prövas så snart det kan ske efter
denna tidpunkt.

22 kap.

2 §

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst ett år ska ges till en utlän-

ning för vilken en framställan om omplacering av vittne eller nära anhörig
till vittne har gjorts från en internationell domstol eller tribunal, om framstäl-
lan bedöms vara berättigad.

Med vittne avses i denna paragraf den som har vittnat eller kommer att

vittna i förhandlingar inför en internationell domstol eller tribunal i enlighet
med dess procedur- eller bevisupptagningsregler.

Med nära anhörig till vittne avses vittnets
� make eller sambo,
� barn som är beroende av vittnet, samt
� annan anhörig till vittnet som ingår i samma hushåll som vittnet och

mellan vilka det föreligger ett särskilt beroendeförhållande.

Om en framställan enligt första stycket anses berättigad får uppehållstill-

stånd vägras endast om det föreligger sådana omständigheter som innebär att
en utlänning är utesluten från att anses som flykting enligt 4 kap. 2 b § eller
att en flykting får vägras uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. �renden som rör överklaganden och som har kommit in till regeringen

men inte avgjorts före den 1 januari 2010 ska överlämnas till Migrations-
överdomstolen för prövning. �renden som överlämnats till regeringen enligt
12 kap. 20 § andra stycket i dess äldre lydelse men inte avgjorts före den
1 januari 2010 ska överlämnas till Migrationsverket för prövning.

3. Vid tillämpningen av de nya föreskrifterna i denna lag jämställs flyk-

tingförklaring med flyktingstatusförklaring.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar