SFS 2010:533 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2010:533 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
100533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att nuvarande 5 kap. 16 a § ska betecknas 5 kap. 16 b §,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 16 a § ska sättas närmast före 5 kap.

16 b §,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 5 kap. 15 b och

16 a §§, 7 kap. 7 c § samt 14 kap. 4 a §, av följande lydelse.

5 kap.

15 b §

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska på ansökan av Riks-

polisstyrelsen beviljas en utlänning som är föremål för särskilt
personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387). Uppehållstillstån-
det ska gälla i minst ett år.

16 a §

En utlänning som med stöd av 15 b § har beviljats ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd ska när tillståndet löper ut, på ansökan av
Rikspolisstyrelsen, beviljas ett permanent uppehållstillstånd om han eller
hon fortfarande är föremål för särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a §
polislagen (1984:387).

7 kap.

7 c §

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 b § får återkallas endast om

förutsättningarna för sådant uppehållstillstånd inte längre finns.
Uppehållstillståndet får återkallas endast på ansökan av Rikspolisstyrelsen.

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 a § får inte återkallas innan

Rikspolisstyrelsen fått tillfälle att yttra sig.

14 kap.

4 a §

Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 b eller 16 a § eller beslut i fråga om
återkallelse av ett tillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 15 b § får
överklagas till migrationsdomstol. Endast Rikspolisstyrelsen får överklaga
sådana beslut.

1 Prop. 2009/10:190, bet. 2009/10:SfU19, rskr. 2009/10:309.

SFS 2010:533

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:533

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.