SFS 2011:709 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2011:709 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
110709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 9 kap. 1 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 8 a och 8 b §§, av

följande lydelse.

9 kap.

1 §

Vid inresa eller utresa ska en utlänning överlämna sitt pass till polis-

myndigheten. En utlänning ska också lämna polismyndigheten de upplys-
ningar och överlämna de handlingar som är av betydelse för bedömningen
av hans eller hennes rätt att resa in i och vistas i Sverige. Regeringen får
meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att överlämna pass.

Tullverket och Kustbevakningen är skyldiga att hjälpa polismyndigheten

vid kontrollen av utlänningars inresa eller utresa enligt denna lag. Migra-
tionsverket får efter överenskommelse med polismyndigheten hjälpa till vid
kontrollen. Kustbevakningen ska medverka i polismyndighetens kontroll-
verksamhet genom att utöva kontroll av sjötrafiken.

När inresekontrollen sköts av särskilt förordnade passkontrollanter, tull-

tjänstemän eller tjänstemän vid Kustbevakningen, ska pass och andra hand-
lingar överlämnas till dem. Om Migrationsverket medverkar i kontroll vid
inresa, ska pass och andra handlingar överlämnas till tjänstemannen vid
Migrationsverket.

8 a §

En utlänning som ansöker om uppehållstillstånd är skyldig att låta

Migrationsverket, en utlandsmyndighet eller Regeringskansliet fotografera
honom eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck. Samma skyldighet
gäller om bevis om uppehållstillstånd (uppehållstillståndskort) ska utfärdas
enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en en-
hetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land

2 av an-

nan anledning än att en utlänning ansöker om uppehållstillstånd.

Skyldigheten att låta en myndighet ta fingeravtryck gäller inte om utlän-

ningen är under sex år eller om det är fysiskt omöjligt för utlänningen att
lämna fingeravtryck.

1 Prop. 2010/11:123, bet. 2010/11:SfU8, rskr. 2010/11:277.

2 EGT L 157, 15.6.2002, s.1 (Celex 32002R1030).

SFS 2011:709

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:709

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Ett fotografi och två fingeravtryck ska sparas i ett lagringsmedium i uppe-

hållstillståndskortet. Fingeravtryck som inte sparats i ett sådant medium och
de biometriska data som tas fram ur fingeravtrycken och ur fotografiet ska
omedelbart förstöras när uppehållstillståndskortet har lämnats ut eller ären-
det om uppehållstillstånd har avgjorts utan att utlänningen har beviljats up-
pehållstillstånd.

8 b §

Vid en kontroll enligt 1 eller 9 § är den som innehar ett uppehållstill-

ståndskort skyldig att låta en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant
eller en tjänsteman vid Tullverket, Kustbevakningen eller Migrationsverket
fotografera honom eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck, för
kontroll av att fotografiet och fingeravtrycken motsvarar det fotografi och de
fingeravtryck som finns sparade i uppehållstillståndskortet.

När en kontroll enligt första stycket har genomförts, ska det fotografi och

de fingeravtryck som tagits för kontrollen omedelbart förstöras. Detsamma
gäller de biometriska data som tagits fram i samband med kontrollen.

9 §

En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polis-

man överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har
rätt att uppehålla sig i Sverige. Utlänningen är också skyldig att efter kallelse
av Migrationsverket eller polismyndigheten komma till verket eller myndig-
heten och lämna uppgifter om sin vistelse här i landet. Om utlänningen inte
gör det, får han eller hon hämtas genom polismyndighetens försorg. Om det
på grund av en utlännings personliga förhållanden eller av någon annan an-
ledning kan antas att utlänningen inte skulle följa kallelsen, får han eller hon
hämtas utan föregående kallelse.

Kustbevakningen ska medverka i polisens kontrollverksamhet enligt för-

sta stycket genom kontroll av och i anslutning till sjötrafiken. Om kontrollen
utövas av Kustbevakningen, ska pass eller andra handlingar överlämnas till
tjänstemannen vid Kustbevakningen.

Kontroll enligt första och andra styckena får vidtas endast om det finns

grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i
landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar