SFS 2011:1209 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2011:1209 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
111209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 §, 5 kap. 1 c §, 7 kap. 6 §,

8 kap. 1 § och 20 kap. 7 och 8 §§ utlänningslagen (2005:716) ska ha följande
lydelse.

1 kap.

4 §

2

Med Schengenkonventionen avses i denna lag konventionen om till-

lämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.

Med Schengenstat avses
1. en stat som har tillträtt eller anslutit sig till Schengenkonventionen,

samt

2. Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein.

5 kap.

1 c §

3

I Dublinförordningen finns bestämmelser om överföring av asyl-

sökande som tillämpas gentemot EU-stater samt Island, Norge, Schweiz och
Liechtenstein.

Vid beslut om överföring enligt Dublinförordningen ska asylansökan

avvisas.

7 kap.

6 §

4

Uppehållstillstånd får återkallas för den som inte är medborgare i en

EU-stat även i andra fall än som avses i 2 §, om ett beslut om avvisning eller
utvisning har meddelats i en EU-stat eller i Island, Norge, Schweiz eller
Liechtenstein och beslutet är grundat på att det finns ett allvarligt hot mot
den allmänna ordningen eller den inre säkerheten och på att

1. utlänningen i den beslutande staten har dömts för ett brott för vilket det

är föreskrivet fängelse i minst ett år, eller

1 Prop. 2010/11:159, bet. 2011/12:JuU3, rskr. 2011/12:43.

2 Senaste lydelse 2006:946.

3 Senaste lydelse 2009:1542.

4 Senaste lydelse 2006:946.

SFS 2011:1209

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1209

2. utlänningen är skäligen misstänkt för att ha begått ett grovt brott eller

att det finns starka skäl som tyder på att utlänningen avser att begå ett sådant
brott.

Första stycket gäller inte en familjemedlem till en medborgare i en EU-

stat eller till en medborgare i Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein som
har utövat sin rätt till fri rörlighet enligt de regler som gäller inom Europe-
iska unionen. Med familjemedlem avses

� make eller sambo,
� barn under 21 år som är beroende av föräldern för sin försörjning, och
� förälder som är beroende av barnet för sin försörjning.
Ett uppehållstillstånd får inte återkallas enligt första stycket innan samråd

har skett med den stat som har beslutat om avvisning eller utvisning.

8 kap.

1 §

5

En utlänning får avvisas

1. om han eller hon saknar pass när det krävs pass för inresa eller vistelse i

Sverige,

2. om han eller hon saknar visering, uppehållstillstånd eller något annat

tillstånd som krävs för inresa, vistelse eller arbete i Sverige,

3. om det vid utlänningens ankomst till Sverige kommer fram att han eller

hon tänker besöka något annat nordiskt land men saknar det tillstånd som
krävs för inresa där,

4. om han eller hon vid inresan undviker att lämna begärda uppgifter,

medvetet lämnar oriktiga uppgifter som är av betydelse för rätten att resa in i
Sverige eller medvetet förtiger någon omständighet som är av betydelse för
den rätten,

5. om han eller hon inte uppfyller de krav för inresa som föreskrivs i arti-

kel 5 i Schengenkonventionen, eller

6. om han eller hon har avvisats eller utvisats från en EU-stat eller från

Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein och förhållandena är sådana som
avses i 7 kap. 6 § eller beslutet om avvisning eller utvisning har grundats på
att utlänningen inte har följt gällande bestämmelser om en utlännings inresa
eller vistelse i den staten.

En EES-medborgare får inte avvisas enligt första stycket 1, om han eller

hon på annat sätt än genom innehav av pass kan styrka sin identitet. Det-
samma ska gälla en EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-
medborgare.

En EES-medborgare och hans eller hennes familjemedlem får inte avvisas

enbart på den grunden att han eller hon inte uppfyller vad som sägs i artikel
5.1 c i Schengenkonventionen i fråga om tillräckliga medel för uppehälle.

20 kap.

7 §

6

Till fängelse i högst två år eller, när omständigheterna är mildrande,

till böter döms den som genom att dölja en utlänning eller genom någon an-
nan sådan åtgärd uppsåtligen hjälper utlänningen att olovligen uppehålla sig

5 Senaste lydelse 2006:946.

6 Senaste lydelse 2006:946.

background image

3

SFS 2011:1209

i Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
om detta görs i vinstsyfte.

För försök till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt 23 kap.

brottsbalken.

8 §

7

Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i

eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz
eller Liechtenstein döms för människosmuggling till fängelse i högst två år.

�r brottet att anse som grovt döms för grov människosmuggling till fäng-

else, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är
grovt ska särskilt beaktas om gärningen

1. utförts mot ersättning,
2. utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer, eller
3. utförts under former som innebär livsfara för utlänningen eller annars

utförts under hänsynslösa former.

�r brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex

månader.

För försök eller förberedelse till brott enligt denna paragraf döms till

ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2006:946.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.