SFS 2007:219 Lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen

Du är här: Start / Miljörätt / Avgasreningslag (2011:318) / SFS 2007:219 Lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
070219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2001:1080) om

motorfordons avgasrening och motorbränslen

dels att 13, 14 och 26 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 13 § skall utgå,
dels att 2 § och bilaga 1 skall ha följande lydelse.

2 §

3

I denna lag avses med

ramdirektiv: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om till-

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motor-
fordon och släpvagnar till dessa fordon

4, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2006/40/EG

5, och Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två-
och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/
EEG

6, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/EG7,

särdirektiv: direktiv som antagits med stöd av bestämmelserna i något av

ramdirektiven,

separat teknisk enhet: anordning som är avsedd att vara en del av ett for-

don men som kan typgodkännas separat men då endast i samband med en
specificerad fordonstyp, förutsatt att ett sådant förfarande uttryckligen är till-
låtet enligt något av särdirektiven,

motorbensin: bensin som är avsedd för motordrift och som omfattas av nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59 i Kombi-
nerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87

1 Prop. 2006/07:39, bet. 2006/07:MJU9, rskr. 2006/07:135.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och
partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i
fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning
drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon (EUT L 275, 20.10.2005, s. 1,
Celex 32005L0055), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/51/EG (EUT
L 152, 7.6.2006, s. 11, Celex 32006L0051).

3 Senaste lydelse 2006:927.

4 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

5 EUT L 161, 14.6.2006, s. 12 (Celex 32006L0040).

6 EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

7 EUT L 106, 27.4.2005, s. 17 (Celex 32005L0030).

SFS 2007:219

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:219

av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan

8,

dieselbränsle: bränsle som omfattas av nr 2710 19 41 eller 2710 19 25 i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/
87 och som är avsett att användas i sådana motorfordon som avses i rådets di-
rektiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstater-
nas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motor-
fordon

9, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG10, och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september
2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot ut-
släpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompres-
sionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga förore-
ningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka
används i fordon

11, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/51/

EG

12, och

alternativt motorbränsle: för motordrift avsett motorbränsle som inte är

motorbensin eller dieselbränsle som till övervägande del har sitt ursprung i
råolja.

I övrigt har beteckningarna i denna lag samma innebörd som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

8 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

9 EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

10 EUT L 206, 15.8.2003, s. 29 (Celex 32003L0076).

11 EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

12 EUT L 152, 7.6.2006, s. 11 (Celex 32006L0051).

background image

3

SFS 2007:219

Bilaga 1

13

Miljöklasser för bilar

A. Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar

B. Tunga lastbilar och tunga bussar som är försedda med
dieselmotor

1415

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.
2. Bestämmelserna i 13, 14 och 26 §§ skall fortsätta att gälla i fråga om
a) tunga lastbilar och tunga bussar vars avgasreningssystem inte omfattas

av hållbarhetskraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG,
och

b) personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst

3 500 kilogram som har typgodkänts enligt rådets direktiv 70/220/EEG av
den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning mot
luftförorening genom avgaser från motorfordon

16, i dess lydelse innan Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åt-
gärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring
av rådets direktiv 70/220/EEG.

17

13 Senaste lydelse 2006:475.

Miljöklass 2000

Bilar vars motorer uppfyller kraven i di-
rektiv 2005/55/EG

14, senast ändrat ge-

nom direktiv 2006/51/EG

15, rad A i

tabell 1 och 2 i bilaga I.

Miljöklass 2005

Bilar vars motorer uppfyller kraven i di-
rektiv 2005/55/EG, senast ändrat ge-
nom direktiv 2006/51/EG, rad B.1 i
tabell 1 och 2 i bilaga I.

Miljöklass 2008

Bilar vars motorer uppfyller kraven i di-
rektiv 2005/55/EG, senast ändrat ge-
nom direktiv 2006/51/EG, rad B.2 i
tabell 1 och 2 i bilaga I.

Miljöklass EEV

Särskilt miljövänliga fordon vars moto-
rer uppfyller kraven enligt direktiv
2005/55/EG, senast ändrat genom di-
rektiv 2006/51/EG, rad C i tabell 1 och
2 i bilaga I.

Miljöklass El

Bilar som är inrättade för att drivas en-
bart med elektricitet från batterier.

Miljöklass Hybrid

Bilar som är inrättade för att kunna dri-
vas såväl med elektricitet från batterier
som med förbränningsmotor.

14 EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

15 EUT L 152, 7.6.2006, s. 11 (Celex 32006L0051).

16 EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

17 EGT L 350, 28.12.1998, s. 1 (Celex 31998L0069).

background image

4

SFS 2007:219

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.