SFS 1989:317

890317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:317 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring i Mlavgaslagen (1986:1386);

den 6 juni 1989

422

utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i bilavgaslagen (1986:1386)

skall införas en ny par agraf, 6 a §, av följande lydelse.

6 a § Om bilägaren låter någon annan än tillverkaren avhjälpa brist som

omfattas av åtagande enligt 6 § och därvid anlitar någon som yrkesmässigt

utför bilreparationer, är tillverkaren skyldig att betala skälig ersättning för

reparationen till den som har utfört arbetet. Denne har inte rätt att (å
betalning för reparationen från bilägaren och får inte heller gentemot
bilägaren göra gällande åtgärder som kan komma i fråga vid bristande
betalning.

Anspråk på ersättning som avses i första stycket skall, om inte tillverka­

ren medger annat, åtföljas av en redogörelse för de åtgärder som har
vidtagits och en utredning om resultatet av reparationen. Tillverkaren har
rätt att inom två veckor från det att han fick del av ersättningsanspråket

Prop. 1988/89:128, JoUI9, rskr. 290.

'i?

'it

."i

t

Et!

EStj

¬

background image

/

jkräva a tt den som har utfört arbetet tillställer tillverkaren på dennes

SFS 1989:317

bekostnad de delar som har bytts ut vid reparationen. Tillverkaren får inte

ifrågasätta betalningsskyldigheten sedan fyra v eckor har förflutit efter det

att han fick del av ersättningsanspråket och, om han har krä vt att erhålla
utbytta delar, dessa delar tillställdes honom.

Om tillverkaren har betalat ersättning som avses i första stycket, får han

därefter inte gentemot biläg aren åberopa brist i reparationen som såda n

omständighet som avses i 6 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Rolf Strömberg

(Miljö- och energidepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.