SFS 1998:1708 Lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

Du är här: Start / Miljörätt / Avgasreningslag (2011:318) / SFS 1998:1708 Lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
981708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bilavgaslagen (1986:1386);

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 2, 3, 5 och 10 §§ bilavgaslagen

(1986:1386) skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag syftar till att förebygga att bilar och andra motorfordon orsa-

kar skador på människors hälsa eller på miljön genom utsläpp i luften av av-
gaser och andra ämnen.

2 §

2

Motorfordon skall vara så konstruerade och utrustade att de inte släpper

ut avgaser och andra ämnen i större mängd än vad som kan godtas från hälso-
och miljöskyddssynpunkt.

3 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. begränsning av utsläpp i luften av avgaser och andra ämnen från motor-

fordon samt om fordonens beskaffenhet, utrustning, hållbarhet och funktion
för att uppfylla uppställda krav på begränsning av utsläpp,

2. skyldighet att underhålla den utrustning på fordonen som begränsar ut-

släppen och att använda visst bränsle,

3. kontroll och tillsyn av att fordonen uppfyller kraven på begränsning av

utsläpp,

4. utfärdande av typgodkännande, registrering, ibruktagande och för-

säljning av fordon och motorer,

5. de utsläppskrav och övriga tekniska villkor som skall gälla för mil-

jöklasserna, och

6. förfarandet vid miljöklassning av fordon.

5 §

En tillsynsmyndighet får förelägga en tillverkare av motorfordon att

utan ersättning lämna de upplysningar, tillhandahålla de fordon, fordonsde-
lar och handlingar samt utföra de undersökningar som behövs för tillsynen.
Ett föreläggande får förenas med vite.

För tillsyn enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt till tillträde till en

fabrik eller annan anläggning och får där göra undersökningar.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

1

Prop. 1998/99:13, bet. 1998/99:MJU4, rskr. 1998/99:33.

2

Senaste lydelse 1997:1143.

3

Senaste lydelse 1997:1143.

SFS 1998:1708

Utkom från trycket
den 29 december 1998

background image

2

SFS 1998:1708

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

10 §

Om undantag från meddelade föreskrifter medges för ett visst motor-

fordon eller en grupp av sådana fordon, får en avgift till staten tas ut för varje
fordon som undantaget omfattar (dispensavgift).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om dispensavgiftens beräkning. Härvid skall iakttas att av-
giften bör utjämna de ekonomiska fördelarna för den avgiftsskyldige av att
fordonet inte uppfyller uppställda krav.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.