SFS 2012:477 Lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)

Du är här: Start / Miljörätt / Barlastvattenlag (2009:1165) / SFS 2012:477 Lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
120477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165);

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § barlastvattenlagen

(2009:1165) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Innan barlastvatten släpps ut ska det

1. behandlas ombord med ett godkänt system,
2. skiftas,
3. lämnas i en mottagningsanordning, eller
4. hanteras med någon annan godkänd metod.
Regeringen får meddela föreskrifter om kraven enligt första stycket.

Skifte enligt första stycket 2 får ske endast fram till de tidpunkter som följer
av dessa föreskrifter.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:97, bet. 2011/12:TU17, rskr. 2011/12:244.

SFS 2012:477

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.