SFS 2015:442 Lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)

Du är här: Start / Miljörätt / Barlastvattenlag (2009:1165) / SFS 2015:442 Lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
150442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165);

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 13 § barlastvattenlagen

(2009:1165) ska ha följande lydelse.

5 kap.

13 §

Tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla överträdelser av lagen el-

ler föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen till Polismyndigheten
eller �&klagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Per Håvik
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

SFS 2015:442

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.