SFS 2017:601 Lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)

Du är här: Start / Miljörätt / Barlastvattenlag (2009:1165) / SFS 2017:601 Lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
170601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om barlastvattenlagen

(2009:1165)

dels att 2 kap. 5 § och 5 kap. 14 § ska upphöra att gälla,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 7 a § och 10 kap. 2 §, av

följande lydelse.

5 kap.

7 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om undantag från de begränsningar som anges i
7 § andra stycket när det gäller inspektion vid hamnstatskontroll.

10 kap.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter till staten för tillsyn och ärendehandläggning enligt
denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:134, bet. 2016/17:TU18, rskr. 2016/17:329.

SFS 2017:601

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.