SFS 2018:835 Lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)

Du är här: Start / Miljörätt / Barlastvattenlag (2009:1165) / SFS 2018:835 Lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
SFS2018-835.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 5 § barlastvattenlagen

(2009:1165) ska ha följande lydelse.

7 kap.
5 §
Ett fartygs befälhavare är behörig att på redarens vägnar

1. ta emot en underrättelse och yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen

(2017:900), och

2. ta emot en underrättelse om ett beslut att ta ut barlastvattenavgift och

att överklaga beslutet.

När en underrättelse som avses i första stycket 2 lämnas till befälhavaren

ska också redaren underrättas, om det kan ske.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:835

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.