SFS 2012:80 Lag om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)

Du är här: Start / Miljörätt / Bisjukdomslag (1974:211) / SFS 2012:80 Lag om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)
120080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bisjukdomslagen (1974:211);

utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i bisjukdomslagen (1974:211)

ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som an-

svarar för uppgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.

SFS 2012:80

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.