SFS 1974:211

740211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:211 Bisjukdomslag;

Utkom fran trycket

utfärdad den 10 maj 1974.

den 21 maj 1974

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen'.

1

Bekämpning enligt denna lag får ske i fråga om bisjukdomar som

Kungl. Majit föreskriver. Sådan föreskrift får meddelas endast beträf­

fande bisjukdomar som sprids genom smitta och som kan allvarligt
skada biodling.

2 § Den som har anledning antaga att bi.sjukdom, som omfattas av
föreskrift enligt I S- angripit bisamhälle som han innehar skall genast
anmäla detta. Sådan anmälan göres till tillsynsman eller annan myndig­

het som Kungl. Maj:t bestämmer.

3 §

För att bekämpa och hindra spridning av bisjukdom, som om­

fattas av föreskrift enligt 1 §, får Kungl. Maj:t eller tillsynsman eller
annan myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer

1. förelägga innehavare av bisamhälle att vidtaga åtgärd för be­

kämpning av sjukdom hos bisamhället.

2. förordna om förintande av bisamhälle,

496

' Prop. 1974: 24, JoU 8, rskr 146.

¬

background image

3. föreskriva att bibostäder som ej längre hyser levande bin samt

SFS 1974: 211

honung, bivax och avfall av honung eller bivax skall förvaras på sådant
sätt att bin icke kan få tillträde därtill,

4. förbjuda eller föreskriva villkor för införsel, utförsel eller bort­

förande av levande bin, vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bi-

bostäder och begagnade biodlingsredskap,

5. vidtaga eller föreskriva annan åtgärd i fråga om enskilds egen­

dom som finnes oundgängligen påkallad.

�&tgärd som avses i första stycket 2, 3 eller 5 kan verkställas genom

tillsynsmans eller annan myndighets försorg.

4 § Innehavare av mark eller byggnad är skyldig att lämna tillträde
för undersökning eller åtgärd som behövs f�r tillämpningen av denna

lag.

5 § Underlåter någon att fullgöra skyldighet som ålagts honom med

stöd av 3 §, kan myndigheten låta verkställa åtgärden på den försum­
liges bekostnad.

6 § För kostnad eller förlust som föranletts av beslut enligt denna

lag eller med stöd av lagen meddelade bestämmelser kan utgå ersätt­
ning av statsmedel. Fråga om ersättning prövas av Kungl. Maj;t eller

myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer.

7 § Kronofogdemyndigheten skall på begäran av tillsynsman eller an­
nan myndighet som avses i 3 S första stycket lämna handräckning när

det behövs för kontroll av att lagen eller med stöd av lagen meddelade

bestämmelser efterleves eller för verkställighet av beslut enligt .S

8 § Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att göra anmälan enligt 2 S-

2. underlåter att efterkomma föreläggande eller bryter mot föreskrift

eller förbud som meddelats med stöd av 3 iij.

3. åsidosätter skyldighet enligt 4 §⬢

9 § Mot tillsynsmans beslut enligt 3 eller 5 § föres talan hos lant­

bruksstyrelsen genom besvär.

Talan mot beslut som annan myndighet än Kungl. Majit eller till­

synsman meddelat med stöd av 3 eller .3 ^ föres genom besvär hos kam­
marrätten. om beslutet meddelats i s ärskilt fall, och i övrigt hos Kungl.

Maj:t.

Mot beslut som annan myndighet än Kungl. Maj:t meddelat enligt

6 § föres talan hos Kungl. Maj:t genom besvär.

Beslut som avses i första och andra styckena länder omedelbart till

efterrättelse, om ej annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den I juli 1974, då förordningen (1946: 81)

om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos bin skall upphöra att

gälla.

CARL GUSTAF

SVANTE LUNDKVIST

32�SFS 1974

(Jordbruksdepartementet)

497

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.