SFS 1990:94

900094.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:94

om ändring i bisjukdomslagen (1974:211);

utkom från trycket

den 27 mars 1990

utfärdad den 8 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om bisjukdomslagen

(1974:211)

dels att i 1 -3 och 6 §§ orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "rege­

ringen",

dels att 9 § skall ha följande lydelse.

9

En tillsyn smans beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som

har meddelats med stöd av lagen få r överklagas hos lantbruksstyrelsen.

Annat beslut av en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall enligt lagen

eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas

hos kammarrätten.

' Prop. 1989/90:57, JoU 13, rskr. 114.

' �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

121

¬

background image

SFS 1990:94

Beslut som ha r meddelats med stöd av 3 eller 5 § gäller omedelbart,

inte något annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 jul i 1990.,
I fråga om överk lagande av beslut som har meddelats före ikraftträdan­

det gäller äldre föreskrifter.

>

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.