SFS 1995:35 Lag om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)

Du är här: Start / Miljörätt / Bisjukdomslag (1974:211) / SFS 1995:35 Lag om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)
SFS 1995_35 Lag om ändring i bisjukdomslagen (1974_211)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:35

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § bisjukdomslagen

(1974:211) skall ha följande lydelse.

9 §2 En tillsynsmans beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruks-
verk.

Annat beslut av en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall enligt

lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som har meddelats med stöd av 3 eller 5 § gäller omedelbart,

om inte något annat bestäms.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse 1991:390.

34

Lag

om ändring i bisjukdomslagen (1974:211);

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.