SFS 2012:526 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Du är här: Start / Miljörätt / Djurskyddslag (2018:1192) / SFS 2012:526 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
120526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 28 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

3

dels att 1 b, 1 c, 13, 19 a�21, 23 och 38 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 19 b, 21 a�21 e, 22 a

och 36 b §§,

dels att det i lagen närmast efter rubriken �verklagande m.m. ska införas

en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse.

1 b §

4

Med försöksdjur avses djur som används eller är avsedda att använ-

das i djurförsök.

Med försöksdjur avses även djur som har använts eller har varit avsedda

att användas i djurförsök och som förvaras på en anläggning eller i ett annat
förvaringsutrymme för försöksdjur.

1 c §

5

Med djurförsök avses användning av djur för

1. vetenskaplig forskning,
2. sjukdomsdiagnos,
3. utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter,
4. undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för

operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller
riskerar att orsakas lidande, samt

5. andra jämförliga ändamål.
Med djurförsök enligt denna lag avses också framställning av djur med

förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder
används samt, i de fall djur kan orsakas lidande, bevarande genom avel av en
stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens gene-
tiska egenskaper.

13 §

När djur förs till slakt och när de slaktas ska de skonas från onödigt

obehag och lidande. Detsamma gäller när djur avlivas i andra fall.

1 Prop. 2011/12:138, bet. 2011/12:MJU21, rskr. 2011/12:261.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010
om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010,
s. 33, Celex 32010L0063).

3 Lagen omtryckt 2003:1077.

4 Senaste lydelse 2006:809.

5 Senaste lydelse 2006:809.

SFS 2012:526

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:526

19 a §

6

För att få använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöks-

djur fordras tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer. Ett tillstånd får återkallas.

I tillståndet ska anges
1. den fysiska person som är innehavare av tillståndet eller, om innehava-

ren är en juridisk person, en ställföreträdare för denne, och

2. de personer som innehar de funktioner som anges i 20 § första styckena

1 och 2.

Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om den sökande kan

anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar som verk-
samheten ska bedrivas i är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Vid prövning av tillstånd till uppfödning av försöksdjur ska hänsyn också

tas till behovet av sådana djur.

19 b §

Den person som avses i 19 a § andra stycket 1 ska se till att verk-

samheten bedrivs enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om uppgifter som ska
genomföras enligt första stycket och om utbildning och kompetens som ska
finnas vid utförandet av sådana uppgifter.

20 §

7

Vid verksamhet som avses i 19 a § ska det finnas

1. en eller flera föreståndare som ansvarar för att bedriva verksamheten,
2. en veterinär eller, när det är lämpligare, en annan kvalificerad expert

som ger råd och anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas och som bi-
står vid behandling av djuren,

3. personal som är tillräckligt stor för verksamheten och som har den ut-

bildning och kompetens som behövs för verksamheten, och

4. ett djurskyddsorgan som ger råd till personalen i frågor om djurskydd

och övervakar verksamheten från djurskyddssynpunkt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vilka uppgifter
och vilken utbildning och kompetens som en föreståndare, en veterinär eller
en expert ska ha och om vilken utbildning och kompetens personalen ska ha.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om djurskyddsorganets uppgifter och sammansätt-
ning.

21 §

8

Utöver tillstånd enligt 19 a § krävs för användning av djur i ett djur-

försök godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk
nämnd innan användningen påbörjas. Vid prövningen av ett sådant ärende
ska försökets betydelse vägas mot lidandet för djuret.

Försöket ska utifrån graden av lidande hos djuret klassificeras i någon av

kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet eller avsevärd svårhet.

6 Senaste lydelse 2007:362.

7 Senaste lydelse 2007:362.

8 Senaste lydelse 2007:362.

background image

3

SFS 2012:526

En ansökan om djurförsök får bifallas endast om en sådan användning av

djur kan anses angelägen från allmän synpunkt och förutsättningarna i 19 §
1�3 är uppfyllda.

Vid prövningen av ärendet ska det även beslutas om försöket ska utvärde-

ras i efterhand.

En djurförsöksetisk nämnd får återkalla ett godkännande enligt första

stycket om djurförsöket inte utförs i enlighet med godkännandet.

21 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. ansökan om användning av djur i djurförsök, och
2. undantag från kravet på godkännande av djurförsök.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om

1. prövningen av ett ärende om godkännande av djurförsök, och
2. utvärderingen i efterhand av godkända djurförsök.

21 b §

Det ska finnas en central djurförsöksetisk nämnd som ska

1. pröva överklaganden enligt 37 a § första stycket av en regional djurför-

söksetisk nämnds beslut, och

2. utföra en sådan utvärdering i efterhand som avses i 21 § fjärde stycket.

21 c §

Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska bestå av en ordförande

och sex övriga ledamöter. Av de övriga ledamöterna ska fyra ha vetenskap-
lig kompetens och två vara lekmän. En av lekmännen ska företräda djur-
skyddsintressen. Ersättare för ledamöterna får utses.

Ordföranden och den eller de som utses till ersättare för ordföranden ska

vara eller ha varit ordinarie domare.

Ledamöter och ersättare ska utses av regeringen för en bestämd tid.

21 d §

Den centrala djurförsöksetiska nämnden är beslutför när ord-

föranden och minst tre ledamöter med vetenskaplig kompetens och minst en
lekman är närvarande. Ledamöterna med vetenskaplig kompetens ska alltid
vara i flertal, när ett ärende avgörs.

Nämnden är beslutför med ordföranden ensam vid
1. förberedande åtgärd,
2. rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende,
3. annat beslut som inte innebär något slutligt avgörande av ett ärende,

och

4. prövning av en fråga om avvisning eller avskrivning av ett ärende.
Ordföranden får överlämna sådana uppgifter som avses i andra stycket till

en föredragande vid nämnden.

21 e §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medde-

lar ytterligare föreskrifter om den centrala djurförsöksetiska nämnden.

22 a §

Den som fångar försöksdjur som är viltlevande ska ha den ut-

bildning och kompetens som krävs för uppgiften. Vid infångandet ska meto-
der användas som inte utsätter djuren för onödigt lidande.

background image

4

SFS 2012:526

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådan utbildning och kompetens och sådana metoder som av-
ses i första stycket.

23 §

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller
använder försöksdjur ska

1. märka djuren,
2. upprätta instruktioner för verksamheten, och
3. föra anteckningar och lämna upplysningar om verksamheten och dju-

ren.

36 b §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

en föreskrift som har meddelats med stöd av 22 a § andra stycket.

Om gärningen är ringa ska den inte medföra ansvar.
Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken,

ska den inte medföra ansvar enligt denna paragraf.

37 a §

En regional djurförsöksetisk nämnds beslut i ett ärende om godkän-

nande av användning av djur i djurförsök och om återkallelse av ett sådant
godkännande får överklagas till den centrala djurförsöksetiska nämnd som
anges i 21 c §.

Den centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får inte överklagas.

38 §

10

En statlig förvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt fall får, i andra

fall än vad som sägs i 37 a §, överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om
det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell veterinär som

förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

Den myndighet som förordnat den officiella veterinären ska föra det all-

männas talan hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos reger-

ingen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut av en djurförsöksetisk

nämnd som överklagats före den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

9 Senaste lydelse 2007:362.

10 Senaste lydelse 2009:1256.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.