SFS 2007:1394 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

071394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

2

dels

att nuvarande 3 a § ska betecknas 3 b §,

dels

att 3, 3 b och 37 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 §

3

Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.

Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag
som utfodras.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren till-

räckligt utrymme och skydd. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur
ska hållas rena.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om

1. utfodring och vattning av djur, och
2. stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.
Första stycket gäller inte försöksdjur, om djuret inte hålls i fångenskap.

3 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. skyldighet att låta förpröva stall och andra förvaringsutrymmen för djur

samt hägn, och

2. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.
Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som rege-

ringen bestämmer ska ålägga den som inte låter förpröva stall, andra förva-
ringsutrymmen för djur eller hägn att betala en särskild avgift. Den särskilda
avgiften ska uppgå till minst 10 000 kr och högst 40 000 kr. När föreskrifter
om avgiftens storlek meddelas ska hänsyn tas till förprövningens komplexi-
tet och omfattning.

Avgiften ska tas ut av den som ägde stallet, förvaringsutrymmet eller häg-

net när en åtgärd som kräver förprövning vidtogs.

Om det finns särskilda skäl får ägaren av stallet, förvaringsutrymmet eller

hägnet helt eller delvis befrias från avgiften.

1

Prop. 2007/08:32, bet. 2007/08:MJU6, rskr. 2007/08:88.

2

Lagen omtryckt 2003:1077.

3

Senaste lydelse 2007:362.

SFS 2007:1394

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1394

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3 b §

4

Om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme för djur el-

ler hägn som kräver förprövning enligt föreskrifter som meddelats med stöd
av 3 a § första stycket 1 har vidtagits utan sådan prövning, ska den myndig-
het som regeringen bestämmer förbjuda att utrymmet eller hägnet används
för att hysa djur. Förbud ska dock inte meddelas, om myndigheten finner att
åtgärden kan godkännas i efterhand.

37 §

5

Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte

till ansvar enligt 36 eller 36 a § för gärning som omfattas av föreläggandet
eller förbudet.

Den som har ålagts att betala en särskild avgift enligt 3 a § andra stycket

för att han inte låtit förpröva stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller
hägn döms inte till ansvar enligt 36 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller för åtgärder som kräver förprövning om de

vidtagits utan godkännande på förhand före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

4

Senaste lydelse av tidigare 3 a § 2006:809.

5

Senaste lydelse 2006:809.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.