SFS 2008:660 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Du är här: Start / Miljörätt / Djurskyddslag (2018:1192) / SFS 2008:660 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
080660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

2

dels

att 24 c�f, 25 c och 25 d §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 24 c�f §§ ska utgå,

dels

att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till

lagen (2006:809) om ändring i nämnda lag ska upphöra att gälla,

dels

att 16, 24, 24 a, 25, 25 b, 26, 28, 32 och 38 §§ ska ha följande lydelse.

16 §

3

Tillstånd till verksamheten ska den ha som yrkesmässigt eller i större

omfattning

1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot säll-

skapsdjur för förvaring eller utfodring,

2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för

förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller

3. föder upp pälsdjur.
Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Myndigheten får också återkalla ett beviljat tillstånd.

Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan

anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verk-
samheten ska bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. villkoren för att en verksamhet ska anses vara av större omfattning,
2. undantag från första stycket.

24 §

4

Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och

beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kom-

1

Prop. 2007/08:63, bet. 2007/08:MJU17, rskr. 2007/08:234.

2

Lagen omtryckt 2003:1077.

Senaste lydelse av
24 c § 2006:809
24 d § 2006:809
24 e § 2006:809
24 f § 2006:809
25 c § 2007:362
25 d § 2007:362.

3

Senaste lydelse 2007:362. �ndringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 2007:362.

SFS 2008:660

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:660

pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm-
melserna utövas av länsstyrelserna och andra statliga myndigheter i enlighet
med vad regeringen bestämmer.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska ha tillgång till djur-

skyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att myndigheten
ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

24 a §

5

Den kontrollmyndighet som regeringen bestämmer samordnar

övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp
i denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, in-

formation och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyl-
digheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

25 §

6

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll ska bedrivas, och
2. skyldighet för ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen

att lämna information till den samordnande kontrollmyndighet som avses i
24 a § första stycket.

25 b §

7

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift

1. för offentlig kontroll enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, och

2. i ärenden enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av

lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av myndigheter och av
kontrollorgan.

26 §

8

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av

lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.

Förelägganden och förbud enligt första stycket eller enligt de EG-bestäm-

melser som kompletteras av lagen får förenas med vite, dock inte i fall som
avses i 29 §.

Om någon inte rättar sig efter lagen, de föreskrifter eller beslut som har

meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna,
får en kontrollmyndighet besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

5

Senaste lydelse 2007:362.

6

Senaste lydelse 2007:362.

7

Senaste lydelse 2007:362.

8

Senaste lydelse 2006:809.

background image

3

SFS 2008:660

I brådskande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläg-
gande.

28 §

9

Bestämmelserna i 24�25 §§, 25 b § första stycket 1 och 26�27 a §§

gäller inte djur som används inom Försvarsmakten.

32 §

10

Trots vad i 31 § 1 föreskrivs om tillsägelse och rättelse ska läns-

styrelsen eller polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande
omedelbart ska omhändertas om

1. det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,
2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, eller
3. det i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskydds-

synpunkt.

Om beslutet har meddelats av polismyndigheten, ska beslutet underställas

länsstyrelsen, som snarast ska avgöra om det ska fortsätta att gälla.

Omhändertagandet ska ske genom polismyndighetens försorg.

38 §

11

Beslut, som en statlig förvaltningsmyndighet i särskilt fall meddelat

enligt lagen, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller
enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos re-

geringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats av en

kommunal nämnd före ikraftträdandet.

3. Beslut som har meddelats av en kommunal nämnd med stöd av äldre

föreskrifter gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

9

Senaste lydelse 2006:809.

10

Senaste lydelse 2006:809.

11

Senaste lydelse 2007:362. �ndringen innebär att första stycket upphävs.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.