SFS 2014:112 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

140112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 6 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

2

dels att 29 och 31 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 9 a och 36 c §§, samt

närmast före 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Sexuella handlingar med djur

9 a §

Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur.

Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl, i

samband med avel eller av liknande berättigade skäl.

29 §

3

Länsstyrelsen ska meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst

slag av djur för den som

1. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt 26 §

och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,

2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,
3. har misshandlat ett djur,
4. har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller
5. vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a eller 36 c § eller

vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.

Förbud ska inte meddelas, om det är uppenbart att ett upprepande inte kom-

mer att inträffa.

Om den som förbudet riktas mot är ägare av djuret, får länsstyrelsen

dessutom ålägga honom eller henne att göra sig av med det och förbjuda
honom eller henne att skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur.

Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare.

31 §

4

Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska tas om hand genom polis-

myndighetens försorg om

1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter till-

sägelse av kontrollmyndigheten,

1 Prop. 2013/14:41, bet. 2013/14:MJU14, rskr. 2013/14:151.

2 Lagen omtryckt 2003:1077.

3 Senaste lydelse 2006:809.

4 Senaste lydelse 2006:809.

SFS 2014:112

Utkom från trycket
den 18 mars 2014

background image

2

SFS 2014:112

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

2. ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsentlig

betydelse från djurskyddssynpunkt,

3. ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,
4. den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap.

13 § brottsbalken, eller

5. den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott

enligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för
beslut enligt 26 §.

36 c §

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som bryter mot för-

budet i 9 a § att genomföra sexuella handlingar med djur.

Till ansvar enligt denna paragraf döms det inte om gärningen är belagd

med samma eller strängare straff i brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.