SFS 2014:699 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Du är här: Start / Miljörätt / Djurskyddslag (2018:1192) / SFS 2014:699 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
140699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMAOCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMAOCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMAOCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CMAOCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMAODL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CMAOCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CMAOCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CMAOCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMAOCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMAOCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CMAOCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMAOCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CMAOCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMAOCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CMAOCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMAOCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i djurskyddslagen (1988:534);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om djurskyddslagen</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1988:534)</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 3032, 34 och 35 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 27 a � ska lyda Hj�lp av Polismyndig-</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">heten.</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:384px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">P�tr�ffas ett djur s� sv�rt sjukt eller skadat att det b�r avlivas omedel-</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">bart, f�r en veterin�r eller en polisman och i br�dskande fall n�gon annan<br/>genast avliva djuret.</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har avlivat djuret ska underr�tta �garen eller innehavaren av dju-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ret om detta. Om det inte �r m�jligt, ska Polismyndigheten underr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen ska besluta att ett djur ska tas om hand genom Polis-</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">myndighetens f�rsorg om</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. djuret otillb�rligt uts�tts f�r lidande och detta inte r�ttas till efter till-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�gelse av kontrollmyndigheten,</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ett beslut som meddelats enligt 26 � inte f�ljs och beslutet �r av v�sentlig</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">betydelse fr�n djurskyddssynpunkt,</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3. ett beslut som meddelats enligt 29 � inte f�ljs,<br/>4. den som har djuret i sin v�rd har d�mts f�r djurpl�geri enligt 16 kap.</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">13 � brottsbalken, eller</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. den som har djuret i sin v�rd vid upprepade tillf�llen d�mts f�r brott</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt 36, 36 a eller 36 c � eller vid upprepade tillf�llen varit f�rem�l f�r<br/>beslut enligt 26 �.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots det som f�reskrivs i 31 � 1 om tills�gelse och r�ttelse ska l�ns-</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">styrelsen eller Polismyndigheten besluta att ett djur som �r utsatt f�r lidande<br/>omedelbart ska omh�ndertas om</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. det bed�ms utsiktsl�st att felet blir avhj�lpt, <br/>2. �garen till djuret �r ok�nd eller inte kan antr�ffas, eller<br/>3. det i �vrigt bed�ms absolut n�dv�ndigt fr�n djurskyddssynpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 2003:1077.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2014:112.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2008:660.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:699</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:699</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om beslutet har meddelats av Polismyndigheten, ska beslutet underst�llas</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">l�nsstyrelsen, som snarast ska avg�ra om det ska forts�tta att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Omh�ndertagandet ska ske genom Polismyndighetens f�rsorg.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r l�nsstyrelsen beslutar om omh�ndertagande av djur, ska l�nssty-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">relsen snarast fastst�lla om djuret ska s�ljas, �verl�tas p� annat s�tt eller av-<br/>livas.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om l�nsstyrelsen har beslutat att djuret ska s�ljas eller �verl�tas p� annat</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">s�tt och om det visar sig att beslutet inte kan verkst�llas, f�r l�nsstyrelsen i<br/>st�llet besluta att djuret ska avlivas.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Djuret ska s�ljas, �verl�tas p� annat s�tt eller avlivas genom Polismyndig-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">hetens f�rsorg.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Kostnader som uppkommer p� grund av �tg�rder enligt 31 eller 32 �</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r f�rskotteras av allm�nna medel.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett djur omh�ndertas enligt 31 eller 32 �, ska kostnaden slutligt betalas</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">av den som �tg�rden har riktats mot, om det inte finns s�rskilda sk�l till annat.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett omh�ndertaget djur har s�lts genom Polismyndighetens f�rsorg, f�r</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kostnad som slutligt ska betalas av �garen tas ut ur k�pesumman.</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i djurskyddslagen (1988:534);

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om djurskyddslagen

(1988:534)

2

dels att 3032, 34 och 35 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 27 a � ska lyda Hj�lp av Polismyndig-

heten.

30 �

P�tr�ffas ett djur s� sv�rt sjukt eller skadat att det b�r avlivas omedel-

bart, f�r en veterin�r eller en polisman och i br�dskande fall n�gon annan
genast avliva djuret.

Den som har avlivat djuret ska underr�tta �garen eller innehavaren av dju-

ret om detta. Om det inte �r m�jligt, ska Polismyndigheten underr�ttas.

31 �

3

L�nsstyrelsen ska besluta att ett djur ska tas om hand genom Polis-

myndighetens f�rsorg om

1. djuret otillb�rligt uts�tts f�r lidande och detta inte r�ttas till efter till-

s�gelse av kontrollmyndigheten,

2. ett beslut som meddelats enligt 26 � inte f�ljs och beslutet �r av v�sentlig

betydelse fr�n djurskyddssynpunkt,

3. ett beslut som meddelats enligt 29 � inte f�ljs,
4. den som har djuret i sin v�rd har d�mts f�r djurpl�geri enligt 16 kap.

13 � brottsbalken, eller

5. den som har djuret i sin v�rd vid upprepade tillf�llen d�mts f�r brott

enligt 36, 36 a eller 36 c � eller vid upprepade tillf�llen varit f�rem�l f�r
beslut enligt 26 �.

32 �

4

Trots det som f�reskrivs i 31 � 1 om tills�gelse och r�ttelse ska l�ns-

styrelsen eller Polismyndigheten besluta att ett djur som �r utsatt f�r lidande
omedelbart ska omh�ndertas om

1. det bed�ms utsiktsl�st att felet blir avhj�lpt,
2. �garen till djuret �r ok�nd eller inte kan antr�ffas, eller
3. det i �vrigt bed�ms absolut n�dv�ndigt fr�n djurskyddssynpunkt.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 2003:1077.

3 Senaste lydelse 2014:112.

4 Senaste lydelse 2008:660.

SFS 2014:699

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:699

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Om beslutet har meddelats av Polismyndigheten, ska beslutet underst�llas

l�nsstyrelsen, som snarast ska avg�ra om det ska forts�tta att g�lla.

Omh�ndertagandet ska ske genom Polismyndighetens f�rsorg.

34 �

N�r l�nsstyrelsen beslutar om omh�ndertagande av djur, ska l�nssty-

relsen snarast fastst�lla om djuret ska s�ljas, �verl�tas p� annat s�tt eller av-
livas.

Om l�nsstyrelsen har beslutat att djuret ska s�ljas eller �verl�tas p� annat

s�tt och om det visar sig att beslutet inte kan verkst�llas, f�r l�nsstyrelsen i
st�llet besluta att djuret ska avlivas.

Djuret ska s�ljas, �verl�tas p� annat s�tt eller avlivas genom Polismyndig-

hetens f�rsorg.

35 �

Kostnader som uppkommer p� grund av �tg�rder enligt 31 eller 32 �

f�r f�rskotteras av allm�nna medel.

Om ett djur omh�ndertas enligt 31 eller 32 �, ska kostnaden slutligt betalas

av den som �tg�rden har riktats mot, om det inte finns s�rskilda sk�l till annat.

Om ett omh�ndertaget djur har s�lts genom Polismyndighetens f�rsorg, f�r

kostnad som slutligt ska betalas av �garen tas ut ur k�pesumman.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.