SFS 2014:699 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Du är här: Start / Miljörätt / Djurskyddslag (2018:1192) / SFS 2014:699 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
140699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

2

dels att 30�32, 34 och 35 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 27 a § ska lyda ⬝Hjälp av Polismyndig-

heten⬝.

30 §

Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedel-

bart, får en veterinär eller en polisman och i brådskande fall någon annan
genast avliva djuret.

Den som har avlivat djuret ska underrätta ägaren eller innehavaren av dju-

ret om detta. Om det inte är möjligt, ska Polismyndigheten underrättas.

31 §

3

Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska tas om hand genom Polis-

myndighetens försorg om

1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter till-

sägelse av kontrollmyndigheten,

2. ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsentlig

betydelse från djurskyddssynpunkt,

3. ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,
4. den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap.

13 § brottsbalken, eller

5. den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott

enligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för
beslut enligt 26 §.

32 §

4

Trots det som föreskrivs i 31 § 1 om tillsägelse och rättelse ska läns-

styrelsen eller Polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande
omedelbart ska omhändertas om

1. det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,
2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, eller
3. det i övrigt bedöms absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 2003:1077.

3 Senaste lydelse 2014:112.

4 Senaste lydelse 2008:660.

SFS 2014:699

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:699

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Om beslutet har meddelats av Polismyndigheten, ska beslutet underställas

länsstyrelsen, som snarast ska avgöra om det ska fortsätta att gälla.

Omhändertagandet ska ske genom Polismyndighetens försorg.

34 §

När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, ska länssty-

relsen snarast fastställa om djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller av-
livas.

Om länsstyrelsen har beslutat att djuret ska säljas eller överlåtas på annat

sätt och om det visar sig att beslutet inte kan verkställas, får länsstyrelsen i
stället besluta att djuret ska avlivas.

Djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas genom Polismyndig-

hetens försorg.

35 §

Kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt 31 eller 32 §

får förskotteras av allmänna medel.

Om ett djur omhändertas enligt 31 eller 32 §, ska kostnaden slutligt betalas

av den som åtgärden har riktats mot, om det inte finns särskilda skäl till annat.

Om ett omhändertaget djur har sålts genom Polismyndighetens försorg, får

kostnad som slutligt ska betalas av ägaren tas ut ur köpesumman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.