SFS 1971:1111

711111.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:1111

"

om ändring i lagen (1944: 219) om djurskydd;

utkom fr ån trycket

i!

den 28 dec. 1971

is

given S tockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att VI, med riks­

dagen^, funnit gott förordna, att i 8 b och 12 §§, 14 § 1 mom. och

15 § lagen (1944: 219) om djurskydd^ ordet "veterinärstyrelsen" i olika

e

böjningsformer skall bytas ut mot "lantbruksstyrelsen" i motsvarande

jV

form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART G EIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

5

1 Prop. 1971: 163, JoU 66, rskr 306.

j

2 Senaste lydelse av

i!

8b§

1965:728

'I

12 §

1958:134

|

14 § 1 mom. "

15 §

"

2625

i

\-.vi

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.