SFS 1974:350

740350.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:350

om ändring i lagen (1944: 219) om djurskydd;

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 31 maj 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 7 och 9 §§ lagen (1944:

219) om djurs kydd skall ha nedan angivna lydelse.

7 § Om slakt av husdjur är särskilt stadgat.

I

Närmare bestämmelser om avlivning av djur i annat fall än som

1 Prop. 1974: 81, JoU 21 , rskr 2 41.

813

¬

background image

SFS 1974:350

avses i första stycket meddelas av Konungen eller myndighet som

Konungen bestämmer.

9 §2 Nötkreatur som är äldre än åtta månader och hund får kastreras
endast om det är påkallat av medicinska skäl, såvida ej Konungen eller

myndighet som Konungen bestämmer förordnar annat.

Kastrering av djur får utföras endast av veterinär, om ej Konungen

förordnar annat.

If

1?

fl

i

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

- Senaste lydelse 1973; 269.

SVANTE LUNDKVIST

(J ordbruksdepartementet)

:[]!

ö

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.