SFS 1978:979

780979.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:979

Lag

Utkom från trycket

den 9 januari 1979

om ändring i lagen (1944:219) om djurskydd;

utfärdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1944: 219) om djur­

skydd^

dels att i 2, 6, 7, 8, 9 och 10 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "re­

geringen",

dels att 11 och 12 §§, 14 § 2 och 4 mom. samt 17-19 §§ skall ha nedan

angivna lydelse,

dels att i lagen skall inför as två nya paragrafer, 12 a och 16 a §§ av nedan

angivna lydelse.

11 § För annan särskild behandling av djur än ovan sägs i syfte at t bota

sjukdom eller skada skall veterinär anlitas, därest behandlingen är förenad

med operativt ingrepp av någon betydelse eller avsevärt lidande för djuret.

Vad nu sa gts skall dock ej gälla, om anlitandet av veterinär skulle vålla

tidsutdräkt som äventyrar ändamålet med behandlingen.

12

Djur får ej utan lantbruksstyrelsens tillstånd användas för veten­

skaplig forskning eller undervisning, sjukdomsdiagnos, framställning av lä­

kemedel eller annat härmed jämförligt ändamål, om användningen är före­
nad med operativt ingrepp, insprutning eller blodavtappning eller eljest
medför ångest eller annat lidande för djuret.

1850

' Prop. 1978/79:13, JoU 5, rskr41,

^ Sen aste lydelse av

2§ 1973:269

7§ 1974:350

9§ 1974:350

10 § 1973:269.

^ Sen aste lydelse 1971:1111.

¬

background image

Vid verksamhet som avses i fö rsta stycket får användas endast djur som

SFS 1978:979

har fötts upp till v erksamheten.

Uppfödning som avses i and ra stycket får ej ske utan tillstånd av lant­

bruksstyrelsen.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela fö­

reskrifter om undantag från första, andra eller tredje stycket.

12 a § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får med­

dela föreskrifter om prövning från etisk synpunkt i fråga om användningen
av djur i ve rksamhet som avses i 12 § första stycket.

14 § 2 mom.'^ Hälsovårdsnämnden kan, om ej annat är särskilt föreskri­

vet, meddela föreläggande eller förbud som behövs för att bestämmelserna
i 2- 6 § eller 8 b § skall efterlevas. Sådan föreskrift kan avse förbud att hål­

la djur i vis st förvaringsrum eller inom visst område. 1 beslut om föreläg­

gande eller förbud kan nämnden utsätta vite. Underlåter någon att vidtaga
föreskriven åtgärd, kan nämnden låta verkställa åtgärden på hans bekost­
nad. Nämnden får förordna, att dess beslut skall lända till efterrättelse

omedelbart.

Talan mot beslut av hälsovårdsnämnden enligt första stycket föres ge­

nom besvär hos länsstyrelsen.

Föreligga sådana omständigheter att förbud enligt 4 mom. andra stycket

kan komma i fråga, skall hälsovårdsnämnden göra anmälan därom till läns­
styrelsen.

4 mom.^ Länsstyrelsen har samma befogenheter som enligt 2 mom.

första stycket tillkommer hälsovårdsnämnden.

Underlåter någon att följa beslut som hälsovårdsnämnd eller länsstyrel­

se meddelat enligt 2 mom. och som är av väsentlig betydelse från djur­

skyddssynpunkt eller föreligger annat missförhållande av allvarlig natur i

fråga om djurs vård eller behandling, får länsstyrelsen meddela den för­

sumlige förbud att handha djur eller visst slag av djur. Är den försumlige
ägare av djuret eller djuren, får länsstyrelsen dessutom ålägga honom att
avhända sig djuret eller djuren och förbjuda honom att anskaffa djur eller

visst slag av djur. Förbud enligt detta stycke skall avse viss tid eller gälla
tills vidare.

Länsstyrelsens beslut skall lända till om edelbar efterrättelse, om ej an­

norlunda förordnas.

16 a § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får före­

skriva att den som yrkesmässigt eller eljest i större omfattning upplåter
hästar eller använder hästar i rid skoleverksamhet skall göra anmälan om
verksamheten.

17 §® Utsättes djur genom misshandel, överansträngning eller vanvård
eller på annat sätt otillbörligen för lidande och sker ej rättelse på tillsägelse
av polismyndigheten, hälsovårdsnämnden eller länsstyrelsen, får länssty­

relsen förordna att djuret skall omhändertagas genom polismyndighetens

försorg.

^ Senaste lydelse 1968:735.

® Senaste lydelse 1968:735.

" Senaste lydelse 1968 :735.

1851

¬

background image

SFS 1978:979

Länsstyrelsen får även förordna att djur skall omhändertagas genom po­

lismyndighetens försorg, om djurägaren ej iakttager föreläggande enligt 14
§ 4 mom. att avhända sig djur eller förbud att anskaffa djur eller förbud en­
ligt 14 § 2 mom. att hålla djur i visst förvaringsrum eller inom visst område.

Om det är påkallat från djurskyddssynpunkt, får länsstyrelsen eller po­

lismyndigheten förordna att djur skall omhändertagas genom polismyndig­
hetens försorg i avvakt an på beslut varigenom länsstyrelsen avgör ärendet.

Meddelar polismyndigheten sådant beslut, skall det underställas länssty­
relsen som har att snarast avgöra om beslutet skall bestå eller ej.

Beslut som avses i första, andra eller tredje stycket skall omedelbart län­

da till efterrättelse, om ej annorlunda förordnas.

18

Sedan djur omhändertagits, får ägaren ej förfoga över det utan till­

stånd av polismyndigheten.

Polismyndigheten skall efter värdering låta sälja eller avliva djur som

omhändertagits enligt beslut som vunnit laga kraft. Polismyndigheten kan i

stället tillse att djuret tages om hand tills vidare.

19 §® Kostnad som föranledes av åtgärd enligt 17 § förskotteras av all­

männa medel,

I

Omhändertages djur enligt 17 §, skall kostnaden återbetalas av den mot

vilken åtgärden har riktats, om ej särskilda skäl föranleder annat.

Har omhändertaget djur sålts genom polismyndighetens försorg, får

kostnad som skall återbetalas av ägaren uttagas ur köpesumman.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979,

På regeringens vägnar

ERIC ENLUND

OlofKöhl
(Jordbruksdepartementet)

^ Senaste lydelse 1968:735,

® Senaste lydelse 1968:735.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.