SFS 1983:300

830300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:300

Lag

Uikom från trycket

oiB ändring i lagen (1944:219) om djurskydd;

den 27 maj 1983

utfärdad den 11 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 8a§, 14§ 1, 2 och 4 m om., 15§

samt 17 § lagen (1944:219) om djurskydd^ ordet "hälsovårdsnämnd" i
olika böjningsformer skall bytas ut mot "miljö- och hälsoskyddsnämnd" i

motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 j uli 1983.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1982/83; 111, SoU 28, rskr 263.

^ Sen aste lydelse av 8 a § 1965:728

14 §1 mom. 1973:269

14 §2 mom. 1978:979

14 §4 mom. 1978:979

15§ 1971; 1111

17 § 1978:979.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.