SFS 1988:534

880534.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:534

Djurskyddslag;

Utkom från trycket

den 16 juni 1988

utfärdad den 2 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag avser vård och behandling av husdjur. Den avser också

andra djur om de hålls i fångenskap.

Grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas och skötas

2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjuk­
dom.

3 § Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt

utrymme och skydd samt hållas rena.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen

far meddela ytterligare föreskrifter om

1. stall och andra förvaringsutrymmen för djur,
2. skyldighet att låta förpröva sådana utrymmen, och

3. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.

4 § Djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn
eller pälsar skall hållas och skötas i en go d djurmiljö och på ett sådant sätt
att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen

får meddela ytterligare föreskrifter om hur sådana djur skall hållas och
skötas.

5§ Djur får inte överansträngas.

Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt kan såra eller

på annat sätt skada djuret.

6 § Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att
de inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot

väder och vind.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen

far meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får hållas bundna.

7 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrel­
sen far meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för att hålla djur i
fångenskap.

8 § Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamå­

let och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavning och

1100

' Prop 1987/88:93, JoU 2 2, rskr, 327,

¬

background image

liknande. I den utsträckning det behövs skall djuren hållas skilda från

SFS 1988:534

varandra.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen

får meddela ytterligare föreskrifter om transport av djur.

9 § Ett sjukt eller skadat djur skall snarast ges nödvändig vård, om inte

sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart.

Operativa ingrepp m. m.
10 § Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på djur i andra fall än när
det är befogat av veterinärmedicinska skäl, om inte föreskrifter om undan­

tag har meddelats med stöd av tredje stycket.

Första stycket gäller inte djur som används för sådana ändamål som

avses i 19 § första stycket.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen

far meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på djur samt
föreskrifter om undantag från första stycket i fråga om djur som avses i 4 §
eller om det finns särskilda skäl.

11 § För operativa ingrepp på djur skall en veterinär anlitas. Detsamma

gäller vid annan behandling i sy fte att förebygga, påvisa, lindra eller bota
sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen orsakar lidande som
inte är obetydligt.

Första stycket gäller inte om behandlingen är så brådskande att en

veterinär inte hinner anlitas.

1 fråga om djur som används för ändamål som avses i 19 § första stycket

far ingreppet eller behandlingen oc kså utföras av den som har föreskriven
utbildning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen

får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

12 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrel­

sen får meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för

1. användning av genteknik på djur,
2. tillförsel av hormoner eller andra ämnen till djur för att påverka

djurets egenskaper i anna t syfte än att förebygga, påvisa, lindra eller bota
sjukdom eller sjukdomssymtom, eller

3. avel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren eller

påverka djurens naturliga beteenden.

Första stycket 2 gäller inte ämnen som omfattas av lagen (1985:295) om

foder.

Slakt m. m,
13 § När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från

onödigt obehag och lidande.

14 § Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra

åtgärder vid slakten får i nte vidtas innan djuret är dött.

1101

¬

background image

SFS 1988:534

Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjuk­

dom eller olycksfall måste slaktas genast.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen

får meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen

för Qäderfå och kaniner.

15 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrel­

sen får meddela ytterligare föreskrifter om slakt och om avlivning av djur i

andra fall.

Tiilståndsplikt för viss djurhållning
16 § Tillstånd till verksamheten skall den ha som yrkesmässigt eller i

större omfattning

1. föder upp eller säljer hundar eller tar emot hundar för förva ring och

utfodring,

2. upplåter hästar eller använder hästar i ridskolever ksamhet, eller
3. föder upp pälsdjur.

Frågor om tillstånd prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden, som

också får återkalla ett beviljat tillstånd.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökan de

kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka
verksamheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Tävling med djur och förevisning av djur
17 § Djur får inte tränas för eller användas vid tävli ng på sådant sätt att

de utsätts för lidande. Detsamma gäller vid film-, videogram- eller televi­
sionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för
allmänheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen

får meddela ytterligare föreskrifter om sådan användning av djur.

18 § Ett djur som tränas för eller deltar i täv ling på tävlingsbana får inte

utsättas för dopning eller andra otill börliga åtgärder som påver kar djurets
prestationsförmåga eller temperament.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen

får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som är otillåtna.

Användning av djur för vetenskapligt ändamål m. m.

19 § Djur får inte utan regeringe ns eller, om regerin gen bestämm er det,

lantbruksstyrelsens tillstånd användas för vetenskaplig forskning eller un­
dervisning, sjukdomsdiagnos, framställning av läkemedel eller kemiska

produkter eller för andra jämförliga ändamål, om dju ren utsätts för opera­
tivt ingrepp, insprutning eller blodavtappning eller annat lidande. Vid
verksamheten får endast djur som fötts upp för ändamålet användas.

Sådan uppfödning får inte ske utan tillstånd av lantbruksstyrelsen.

Vid tillståndsp rövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tas t ill

JJ02

ätt den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de

¬

background image

anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga från djur-

SFS 1988:534

i skyddsynpunkt. Vid tillstånd till uppfödning av försöksdjur skall hänsyn

också tas till behovet av sådana djur.

Ett tillstånd enligt första stycket får återkallas.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen

får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första stycket
andra meningen.

20 § Om ett tillstånd enligt 19 § första stycket första meningen beviljas,
skall det finnas en av lantbruksstyrelsen godkänd föreståndare som ansva­

rar för verksamheten.

Den som använder djur i verksamhet som avses i 19 § första stycket,

deltar i sådan användning av djur eller vårdar djuren skall ha den utbild­

ning som fordras.

Närmare föreskrifter om utbildningen medd elas av regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer.

21 § Användning av djur för ändamål som avses i 19 § för sta stycket

^'^^1

skall prövas från etisk syn punkt innan användningen påbörjas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer far meddela

ytterligare föreskrifter om prövningen samt föreskrifter om undantag från

denna.

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får be­

träffande djur som används för sådana ändamål som avses i 19 § första

stycket meddela föreskrifter om undantag från lagens bestämmelser.

23 § Den som använder djur för sådana ändamål som avses i 19 § första
stycket skall lämna de uppgifter om användningen som föreskrivs av

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Tillsyn m. m.

24 § Lantbruksstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevna­
den av denna lag och, om inte annat är angivet, av de föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen. Lantbruksstyrelsen samordnar övriga till­

synsmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i denna

verksamhet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsynen inom kommunen om

regeringen inte har föreskrivit att tillsynen skall utövas på något annat sätt.

Tillsynen i övrigt skall utövas av den eller de myndigheter som regering­

en bestämmer.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid

tillsynen.

25 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrel­
sen får föreskriva att det får tas ut avgift för tillsynen och i ärenden enligt

denna lag.

1103

¬

background image

SFS 1988:534

26 § En tillsynsmyndighet far meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen skall efterlevas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut

vite, dock inte i fall som avses i 29 §.

Om någon inte rättar sig efter lagen eller föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen eller inte följer en tillsynsmyndighets föreläggande, får
myndigheten besluta om rättelse på hans bekostnad. I brådskande fall får

ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande.

27 § För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att fa tillträ­
de till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där
djur hålls och att där besikta djuren, göra undersökningar och ta prover.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen.

28 § Bestämmelserna i 24, 26 och 27 §§ gäller inte djur som används
inom försvarsmakten.

Förbud att ha hand om djur

29 § Länsstyrelsen far meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst

slag av djur för den som

1. inte följer ett beslut som en tillsynsmyndighet har meddelat enligt 26 §

och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,

2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur, eller
3. har misshandlat ett djur.

Om den mot vilken förbudet riktas är ägare av djuret, får länsstyrelsen

dessutom ålägga honom att göra sig av med det och förbjuda honom att
skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur.

Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare.

Omhändertagande av djur m. m.

30 § Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas
omedelbart, får en veterinär eller en polisman och i brå dskande fall någon
annan genast avliva djuret.

Den som har avlivat djuret skall underrätta ägaren eller innehavaren av

djuret om detta. Om detta inte kan ske, skall polismyndigheten underrät­

tas.

31 § Länsstyrelsen får besluta att ett djur skall tas om hand genom

polismyndighetens försorg om

1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter

tillsägelse av tillsynsmyndigheten,

2. ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av

väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, eller

3. ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs.

32 § Utan hinder av vad i 31 § 1 föres krivs om tillsägelse och rättelse får

länsstyrelsen, en tillsynsmyndighet eller polismyndigheten besluta att ett

1104

djur som är utsatt för lidande omedelbart skall omhändertas om

i

¬

background image

. I

det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,

2, ägaren till djuret är o känd eller inte kan anträffas, eller

.!,3. d et i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskyddssyn­

punkt.

Om beslutet har meddelats av någon annan än länsstyrelsen, skall beslu­

tet underställas län sstyrelsen, som snarast skall avgöra om det skall fort­

sätta att gälla.

SFS 1988:534

33 § Sedan ett djur har omhändertagits får ägaren inte förfoga över det

utan tillstånd av länsstyrelsen.

34 § När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, skall det i

beslutet fastställas om djuret skall säljas eller avlivas.

Om länsstyrelsen har beslutat att djuret skall säljas och om det visar sig

att beslutet inte kan verks tällas, får länsstyrelsen i stället besluta att djuret
skall avlivas.

Djuret skall avlivas eller säljas genom polismyndighetens försorg.

35 § Kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt 31 eller 32 §
far förskotteras av allmänna medel.

Om ett djur omhändertas enligt 31 eller 32 §, skall kostnaden slutligt

betalas av den mot vilken åtgärden har riktats, om det inte finns särskilda

skäl till annat.

Om ett omhändertaget djur har sålts genom polismyndighetens försorg,

far kostnad som slutligt skall betalas av ägaren tas ut ur k öpesumman.

Ansvar och överklagande m. m.

36 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1.brytermotS, 5, 6, 8-11, 14, 16-19 eller 21 §,

2. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag,

eller

3. underlåter att följa ett sådant föreläggande eller bryter mot ett sådant

förbud som avses i 29 §.

I ringa fall skall den skyldige inte dömas till ansvar. Detsamma gäller om

,den skyldige kan dömas till ansv ar för gärningen enligt br ottsbalken.

37 § Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte

till ansvar enligt 36 § för gärning som omfattas av föreläggandet eller

förbudet.

38 § Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna lag eller enligt

bestämmelse som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länssty-

i.relsen.

Beslut, som annan statlig myndighet än regeringen i särskilt fall medde-

Jat enligt lagen eller med st öd av regeringens förordnande enligt lagen, får

överklagas hos kamm arrätten.

Annat beslut som lantbruksstyrelsen eller annan statlig myndighet med­

delat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnan de enligt lagen får
överklagas hos regeringen.

1105

¬

background image

SFS 1988:534

39 § Beslut som avses i 29, 31 och 32 §§ gäller omedelbart, om inte

myndigheten bestämmer något annat.

En myndighet får i annat fall bestämma att ett beslut skall gälla även om

det Överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988 då lagen (1944:219) om

djurskydd samt lagen (19 37:313) angående slakt av husdjur skal l upphöra
att gälla.

2. Beslut om förelägganden, förbud eller tillstånd som har meddelats

före ikraftträdandet skall anses vara meddelade enli gt den nya lagen, om

inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar

något annat.

3. Om det i lag ell er annan författning hänvis as till en bestämm else som

har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpa s i stället den ny a
bestämmelsen.

4. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen

far meddela de föreskrifter om undantag som övergångsvis kan behövas.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

MATS HELLSTRÖM

(J ordbruksdepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.