SFS 1990:628

900628.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:628 Lag

Utkom från trycket
den 25 juni 1990

om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

dels att 2, 24, 25 och 32 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lage n skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjuk­
dom.

Djur, som används för ändamål som avses i 19 § första stycket, skall inte

anses vara utsatta för onödigt lidande eller sjukdom vid användningen, om

denna har tillstyrkts av en djurförsöksetisk nämnd.

1098

' Prop. 1989/90: 118, JoU23, rskr. 342,

¬

background image

§ Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrel-

SFS 1990:628

får meddela föreskrifter om skyldighet för den som yrkesmässigt säljer

iskapsdjur att vid överlåtelsen lämna information om djurets skötsel.

,'24 § Lantbruksstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden

äV denna lag och , om inte annat är angivet, av de föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen. Lantbruksstyrelsen samordnar övriga till­

synsmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov r åd och hjälp i den na

verksamhet.

Miljö- och h älsoskyddsnämnden utövar tillsynen inom kommunen om

regeringen inte har föreskrivit att tillsynen skall utövas på något annat sätt.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall ha tillgång till djurskyddsutbildad

personal i den omf attning som behövs för att nämnden skall kunna fullgö­

ra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Tillsynen i övrigt skall utövas av den eller de myndigheter som regering­

en bestämmer.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid

tillsynen.

25 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrel­

sen får föreskriva a tt det får tas ut avgift för tillsynen och i ärenden enligt
denna lag. Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela föreskrifter
om sådana avgifter.

32 § Utan hinder av vad i 31 § 1 föreskrivs om tillsägelse och rättelse får
länsstyrelsen, en tillsynsmyndighet eller polismyndigheten besluta a tt ett
djur som är utsatt för lidande omedelbart skall omhändertas om

1. det bedöms utsiktslöst att felet blir a vhjälpt,
2. ägaren till d juret är okänd eller inte kan anträffas, eller

3. det i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskyddssyn­

punkt.

Om beslutet har meddelats av någon annan än länsstyrelsen, skall beslu­

tet underställas länsstyrelsen, som snarast skall avgöra om det skall fortsät­

ta att gälla.

Omhändertagandet skall ske genom polismyndighetens försorg.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTRÖM

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

1099

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.