SFS 1991:1688

911688.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1688 Lag

utkom från trycket

om ändring i djurskyddslagen (1988; 534);

den 19 december 1991

utfardad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16, 24 och 38 §§ djurskyddslagen

(1988:534) skall ha följande lydelse.

16 § Tillstånd till verksam heten skall den ha som yrk esmässigt elle r i
större omfattning

1. föder upp eller säljer hundar eller tar emot hundar för förvaring och

utfodring,

2. upplåter hästar eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller
3. föder upp pälsdjur.

I Frågor om tillstå nd prövas av den elle r de kommunala nämnd er som

3118

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

¬

background image

• '•

fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyd dsområdet. En sådan nämnd

SFS 1991:1688

får också återkalla ett beviljat tillstånd.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökande

kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka
verksamheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

24

Jordbruksverket utövar den centrala tills ynen Över efterlevnaden

av denna lag och, om inte annat är angivet, av de föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen. Jordbruksverket samordnar övriga tillsyns­
myndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i denna
verksamhet.

En sådan nämnd som avses i 16 § utövar tillsynen inom kommunen om

regeringen inte har föreskrivit att tillsynen skall utövas på något annat sätt.
Nämnden skall ha tillg ång till djurskyddsutbildad personal i den omfatt­
ning som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett

tillfredsställande sätt.

Tillsynen i övrigt skall utövas av den eller de myndigheter som regering­

en bestämmer.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid

tillsynen.

38 § ' Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enlig t be­

stämmelser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrel­
sen.

Beslut, som annan statlig myndighet än regeringen i särskilt fall medde­

lat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får

överklagas hos kammarrätten.

Annat beslut som jordbruksverket eller annan statlig myndighet medde­

lat enligt lagen eller med stöd av rege ringens förordnande enligt lagen får
överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

^ Senaste lydelse 1991:404.

^ Senaste lydelse 1991:404.

3119

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.