SFS 1992:1095

921095.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1095

om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utkom från trycket

den 8 december 1992

utfardad den 26 november 1992.

Enligt ri ksdagens beslut' föreskrivs att 4, 29, 34 och 39 §§ djurskydds­

lagen (1988:534) skall ha följande lydelse.

4

Djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn

eller pälsar eller för att användas i tävling skall hållas och skötas i en god
djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem

möjlighet att bete sig naturligt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får

meddela ytterligare föreskrifter om hur sådana djur skall hållas och skötas.

29 § Länsstyrelsen skall meddela förbud att ha hand om djur eller ett

visst slag av djur för den som

1. inte följer ett beslut som en tillsynsmyndighet har meddelat enligt

26 § och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,

2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur, eller

3. har misshandlat ett djur.
Förbud skall inte meddelas, om det kan antas att ett upprepande inte

kommer att inträffa.

Om den mot vilken förbudet riktas är ägare av djuret, får länsstyrelsen

dessutom ålägga ho nom att göra sig av med det och förbjuda honom att
skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur.

Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare.

34 § När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, skall läns­
styrelsen snarast fastställa om djuret skall säljas eller avlivas.

Om länsstyrelsen har beslutat att djuret skall säljas och om det visar sig

att beslutet inte kan verkställas, får länsstyrelsen i stället besluta att djuret
skall avlivas.

Djuret skall avlivas eller säljas genom polismyndighetens försorg.

39 § Beslut som avses i 29, 31, 32 och 34 §§ gäller omedelbart, om inte

myndigheten bestämmer något annat.

En myndighet får i annat fall bestämma att ett beslut skall gälla även om

det överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1991/92:173, bet. 1992/93:JoUl, rskr. 1992/93:24.

^ Senaste lydelse 1991:404.

2571

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.