SFS 1973:269

730269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:269 Lag

om ändring i lagen (1944:219) om djurskydd;

Utkom från trycket

den 29 maj 1 973

482

given Stockholms slott den 11 maj 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges. Gotcs

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, m e n

dageni, funnit gott att förordna

dels a tt 2, 9 och 10 §§, 14 § 1 och 3 mom. samt 21 § lagen I

219) om djurskydd skall ha nedan angivna lydelse,

^

dels att i lagen skall intagas en med 10 a § betecknad ny p aragra

2 § Djur skall behandlas väl och såvitt möjligt skyddas mot W

Stall eller annat förvaringsrum för djur skall erbjuda tillr^

rymme och skydd samt skall hållas tillfredsställande rent. o
eller myndighet som Konungen bestämmer äger meddela

om förprövningsskyldighet och andra från djurskyddspunkt pa

föreskrifter i fr åga om sådant försvaringsrum.

Djur skall förses med erforderligt foder och vatten.

9 § Nötkreatur som är äldre än åtta månader och hund får

endast om det är påkallat av medicinska skäl.

.

Kastrering av djur får utföras endast av veterinär, om ej

förordnar annat.

^ Prop. 1973: 31. JoU 20, rskr 171.

¬

background image

lO § Kuperins

svansen på häst må, såframt ej Konungen medgiver

SFS 1973: 269

undantag, företaga s allenast för att bota sjukdom, skada eUer oart samt

stall utföras av veterinär.

iCupering av svansen på annat djur ma, d är djuret uppnått en veckas

ålder, utföras endast av veterinär.

�ronen på hund må ej kuperas.

10 a § Stämbandsoperation på hund får företagas endast om sådant

ingrepp är påkallat av medicinska skäl samt skall utföras av veterinär.

J4 § J morir Hälsovårdsnämnden i orten har att öva tillsyn över
djurens vård och behandling. För sådant ändamål skall nämnden utse
en el ler vid behov flera tillsyningsman. Vid tillsynen medverkar di-

jtjitls- ell er stadsveterinä ren, enligt vad därom närmare föreskrives.

Lansstyrelsen skall vaka över att hälsovårdsnämnder och tillsynings-

män samt distrikts- o ch stadsveterinärer fullgöra sina åligganden.

Högsta tillsynen tillkommer lantbruksstyrelsen som har att till led-

nine fö r övriga tillsynsorgan meddela erforderliga råd och anvisningar.

3 mom.^ Vid hälsovårdsnämndens handläggning av ärende som rör

vården ell er behandlingen av djur äger länsveterinären så ock distrikts­
dier stadsvelerinären v ara tillstädes och deltaga i överläggningarna men
ej i be sluten. Hans mening skall på begäran antecknas i protokollet.

Veterinär som äger närvara vid nämndens sammanträde skall kallas

i god tid och därvid underrättas om ärendets beskaffenhet.

Sammanträde skall skyndsamt äga rum, när länsstyrelsen begär det.

21 §< Den som brj'tcr mot vad i 8 a, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § stadgas
eller öve rträder sådant förbud att handhava djur som meddelats enligt
14 § 4 mom. and ra stycket eller åsidosätter honom avilande skyldighet
enligt 15 § första stycket eller underlåter att fullgöra vad honom åligger
enligt 20 § andra stycket, domes till böter. Domes djurägare för över­

trädande av förbud att handhava djur, skall vid straffets bestämmande
hänsyn tagas till den förlust djurägaren lidit genom att hans djur om­

händertagits.

Om s traff för djurplågeri stadgas i brottsbalken.

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1973.

Det all a som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera vi sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

''tmgl, sigill bekräfta l åtit.

Stockholms slott den 11 maj 1973.

Under Hans Maj:ts

allemådigste Konungs och Herres sjukdom:

^AKL GUSTAF

INGEMUND BENGTSSON

'U S.)

(Jordbruksdepartementet)

I Senaste lydelse 1971: 11 II.

lenaste lydelse 1958; 134.

4ga

Senaste lydelse 1968; 735.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.