SFS 1965:727

650727.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

19G5 ⬢ Nr 727

156G

Nr 72 7

Lag

om ändring i lagen den 4 jnni 1937 (nr 313) angående slakt avl,u.4j�~,

given Stockholms slott den 17 decemUr 1965.

Vi GUSTAF ADOLF, med G u d s n åd e S v e r i g c s, Götes od

v In des Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, med riksdagen^,

etott förordna, dels att 1, 3 ocli 5 §§ lagen den 4 juni 1937 angåeade slaV'.

av hnsdiur skola erhålla ändrad lydelse pa satt nedan angives, ddjstl»!

och 7 d sa'^da lag samt den i ilcraflträdandcbestammelsen till la gen upp.

la"na föreskriften beträffande slakt av ren skola upphöra all gälla,

O

1 §.

Vid slakt

från kroppen.

Föreskrifter om bedövning vid slakt av ren annorstädes an i offentlirl

slakthus eller kontrollslakteri meddelas av Konungen eller, efter Konungeni

bemyndigande, av veterinärstyrelsen.

3 g.

Bör till följd av sjukdom eller olycksfall djur utan uppskov nedslato

må slakten äga rum ulan iakttagande av vad i 1 eller 2 § sägs eller uv tore-

skrift som meddelats med stöd av 1 §.

5 §.

.

För förseelse mot denna lag eller mot föreskrift som meddelats lae

av lagen domes till dagsböter, om ej för gärningen ar stadgat s

brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967,
Det alla som vederbör hava sig Iiörsamligen alt

'^'1)

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och ined ^ årt

bekräfta låtit,

Stockholms slott den 17 december 19G5.

GUSTAF ADOLF

f'-

, Ku»

(Justitiedepartementet)

HERMAN

' rrop. I9CS: ISS; L=U 31; Rskr UOS.

Nr 720 och 727, Vi ark.Slockholm 1965.KungLBoUtrycIvcriet,F..^'>^®"

¬

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1965 ⬢ Nr 728

Utkom från trycket den 23 dec. 1965

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.