SFS 1965:728

650728.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 728

Lag

oni ändring i lagen den 19 maj 1944 (nr 219) om djurskydd;

giocn Slockholms sloli den 17 december 1965.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ve n d e s Konung, göra v e t e r I i g .t: att Vi, med riksdagen^ funnit

noll förordna, dels att 4 §, 14 § 2 mom. och 21 § lagen den 19 maj 1944

om djurskydd- skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives, dels att

i lagen sko la införas två nya paragrafer, betecknade 8 a § och 8 b §, med

lillhörande rubrilrcr , av nedan angiven lydelse.

4 §.

Djur inå

behövlig vila.

När djur är på betesgång, må dess rörelsefrihet ej inskränkas genom

all t yngd eller dylikt hindrande föremål fästes vid djuret eller genom att

olika de lar av diurets kropp sammanbindas eller genom att diuret bindes

udantiat djur.

Om yvkesmässig hunduppfödning m. ra.

8 a §.

Uppfödning eller försäljning av hundar eller mottagande av hundar till

förvaring och utfodring må icice drivas yrkesmässigt eller eljest i större

oinfattning utan att tillstånd därtill lämnats av hälsovårdsnämnden i orten.

Um skäl äro därtill, må hälsovårdsnämnden återkalla tillstånd som av-

1 första stycket.

Talan mot beslut av hälsovårdsnämnden enligt första och andra stycke-

föres genom bes vär hos länsstyrelsen.

Om h ällande av bandhund

UUld mm.,! ."T-,

med de

u

S h §.

⬢ucd Ii

tillfälligt står bunden utomhus, skall den i enlighet

l~ .. ^ närmare föreskrifter veterinärst3Telsen meddelar vara kopplad till

Plak*^^

ii^insl tio meters längd och ha tillgång till koja eller annan vilo-

som e rbjuder tillfredsställande skydd mot väder och vind.

rejjom hundar som användas inom renskötseln äger veterinärsty-

undantag från bestämmelserna i första stycket.

21 §§, se 1958: 134.

^®000. Sv ensk författningssamling 1965, kJr 72S

¬

background image

:568

'28

14 §.

beslut omedelbart sKaii lanua uu cueiiaiieise. uen som är missnäjd

nämndens beslut äger däröver anföra besvär IJOS länsstyrelsen.

För avhjälpande �

tillkommer hälsovårdsnänmden.

21 §.

Den som lirytcr mot vad i 8 a, 9, 10, H eller 12 g s tadgas eller åsidositv

honom åvilande skyldighet enligt 15 § första stycket eller underlåterallljj.

göra vad honom åligger enligt 20 g a ndra stycket, dömes till dagsböter.

Om straff för djurplågeri stadgas i brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19G6, såvitt avser 4 g, 8 b g ocli Hi,

samt den 1 januari 1967, saA'itt avser 8 a § och 21 §.

Det alla som vederbör hava sig hörsainligen att efterrätta. Till ytlermfa

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kim d.siji;

hekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1965.

GUSTAFADOLF

(L, S.)

(JustiUedeparlementct)

HER.^^A^^ Ku«

'28, v, -'»'⬢k-StockliolmlOGS.Kunfl.BoiaryckorieLP.A.Norstcdt�S'"'^^

VI

¬

background image

IN

'; '

⬢ ii -

SVENSK F�RFA TTNINGSSAMLING

1965 ⬢ Nr 729

Utkom Irån Irjckei den 23 dec. 1965

1:1;;

; j'H

i'ii'

; ii'

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.