SFS 1958:134

580134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

NINGS SAMLING

iKkXi

1958 ⬢ Nr 134

Utkom från trycket den 16 april 1958

I cm -"

I':

Nr 134

gctlfe#

Lag

angående ändring i lagen den 19 maj 1944 (nr 219) om djurskydd;

ffiven Stockholms slott den 14 mars 1968,

iééJ'

^ GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

drifu Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

itw�

förordna, dels att 12, 14, 15 och 21 §§ lagen den 19 maj 1944 om djur­

skydd skola erhålla ändrad lydelse på satt nedan angives, dels ock att 22 §

samma lag skall upphöra att gälla.

12 §.

Djur må ej utan veterinärstyrelsens tillstånd användas för vetenskaplig

forskning eller undervisning, sjukdomsdiagnos, framställning av läkeme­

del eller annat härmed jämförligt ändamål, därest användningen är för­

enad med operativt ingrepp, insprutning eller blodavtappning eller ock el­

jest medför ångest eller annat lidande för djuret. Konungen äger medgiva

undantag från vad nu sagts med avseende å viss institution eller inrättning.

. Närmare bestämmelser

av Konungen.

1 mom. Hälsovårdsnämnden i orten har att öva tillsyn över djurens

Yård och behandling. För sådant ändamål skall nämnden utse en eller vid

behov flera tillsyningsmän. Vid tillsynen medverka länsveterinären och

distrikts- eller stadsveterinären enligt vad därom närmare föresltrives.

®

Länsstyrelsen skall, med biträde av länsveterinären, vaka över att hälso-

vårdsnämnder och tillsyningsmän samt distrikts- och stadsveterinärer full-

åligganden.

c®.

Högsta tillsynen tillkommer veterinärstyrelsen som har att till ledning

för övriga tillsynsorgan meddela erforderliga råd och anvisningar.

2 mom. �&sidosätter någon vad i 2�6 §§ stadgas, äger hälsovårdsnämn-

. den, i den mån ej särskilda bestämmelser äro gällande, meddela erforder-

' lig föreskrift om vad han jämlikt nämnda paragrafer har att iakttaga.

Nämnden äger ock i sådant fall stadga vite. Underlåter någon att vidtaga

föreskriven åtgärd, äger nämnden, där det anses nödigt, verkställa åtgär­

den på den försumliges bekostnad. Nämnden äger förordna, att dess beslut

omedelbart skall lända till efterrättelse. Den som är missnöjd med nämn­

dens beslut äger däröver anföra besvär hos länsstyrelsen.

För avhjälpande av missförhållande i avseende å djurskyddet äger läns­

styrelsen samma befogenheter som enligt första stycket tillkommer hälso­

vårdsnämnden.

3 mom. Vid hälsovårdsnämndens handläggning av ärende som rör vår­

den eller behandlingen av djur äger länsveterinären så ock distrikts- eller

1 Prop. 1958: 35; L^U 4; Rskr 88.

73 �587026. Svensk författningssamling 1958, Nr 184

\

'SM,

¬

background image

256

1958 .

stadsveterinären vara tillstädes och deltaga i överläggningarna men

besluten. Hans mening skall på begäran antecknas i protokollet.

Veterinär som äger närvara vid nämndens sammanträde skall kallas

god tid ocb därvid underrättas om ärendets beskaffenhet.

^

Sammanträde skall skyndsamt äga rum, när länsstyrelsen eller läns

terinären begär det.

15 §.

Den som bar djur 1 sin vård är skyldig att låta hälsovårdsnämnden ell

någon dess ledamot eller suppleant som nämnden utser, tillsyningsma

varom i 14 § 1 mom. förmäles, länsveterinären, distrikts- eller stadsvete

nären eller annan som länsstyrelsen eller veterinärstyrelsen förordnat

siktiga djuret samt stall eller annat förvaringsrum, födoämnen, redska

ocb persedlar som äro avsedda för djuret.

Polismyndigheten meddelar erforderlig handräckning för dylik besikt

ning.

21 §.

Den som bryter mot vad i 9, 10, 11 eller 12 § stadgas eller åsidosät

honom åvilande skyldighet enligt 15 § första stycket eller underlåter

fullgöra vad honom åligger enligt 20 § andra stycket, straffes med da

böter.

Om straff

allmänna strafflagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1959.

'

�ldre lydelsen av 21 § skall alltjämt gälla såvitt angår underlåtenhet

ställa sig till efterrättelse föreskrift som meddelats jämlikt 14 § i dess f"

utvarande lydelse.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterm

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigi

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 14 mars 1958.

GUSTAF ADOLF

r

CL. S .)

(Justitiedepartementet)

INGVAR LI NDELL '

Nr 134, Vi nrlc.Stockholm 1958. Kungl. Boktryckeriet, P. A.Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.