SFS 2017:781 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

170781.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 och 38 §§ djurskyddslagen

(1988:534)

2 ska ha följande lydelse.

28 §

3

Bestämmelserna i 24 § andra stycket, 24 a–25 §§, 25 b § första

stycket 1, 26 § andra och tredje styckena, 27 § andra stycket och 27 a § gäller
inte djur som används inom Försvarsmakten.

38 §

4

En statlig förvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt fall får, i andra

fall än vad som sägs i 37 a §, överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om
det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell veterinär som

förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

Den myndighet som förordnat den officiella veterinären ska föra det all-

männas talan hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas till rege-

ringen. Trots första stycket överklagas sådana beslut som avses där till rege-
ringen om besluten gäller Försvarsmakten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har

meddelats före den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.

2 Lagen omtryckt 2003:1077.

3 Senaste lydelse 2008:660.

4 Senaste lydelse 2012:526.

SFS 2017:781

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.