SFS 2018:53 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

180053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 1 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 a, 30–32, 34 och 35 §§ djur-

skyddslagen (1988:534)

2 ska ha följande lydelse.

27 a §

3

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av

offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-
bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

30 §

4

Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedel-

bart, får en veterinär eller en polisman och i brådskande fall någon annan
genast avliva djuret.

Den som har avlivat djuret ska informera ägaren eller innehavaren av djuret

om detta. Om det inte är möjligt, ska länsstyrelsen underrättas.

31 §

5

Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska omhändertas om

1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter till-

sägelse av kontrollmyndigheten,

2. ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsentlig

betydelse från djurskyddssynpunkt,

3. ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,
4. den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap.

13 § brottsbalken, eller

5. den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott en-

ligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut
enligt 26 §.

Länsstyrelsen ska ansvara för att omhändertagandet verkställs.

1 Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145.

2 Lagen omtryckt 2003:1077.

3 Senaste lydelse 2006:809.

4 Senaste lydelse 2014:699.

5 Senaste lydelse 2014:699.

SFS 2018:53

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:53

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

32 §

6

Trots det som föreskrivs i 31 § 1 om tillsägelse och rättelse ska läns-

styrelsen eller Polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande
omedelbart ska omhändertas om

1. det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,
2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, eller
3. det i övrigt bedöms absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt.
Om beslutet har meddelats av Polismyndigheten, ska myndigheten skynd-

samt informera länsstyrelsen om beslutet. Länsstyrelsen ska skyndsamt pröva
om beslutet ska fortsätta att gälla.

Den beslutande myndigheten ska ansvara för att omhändertagandet verk-

ställs. Om länsstyrelsen beslutar att Polismyndighetens beslut om omhänder-
tagande ska fortsätta att gälla, ska länsstyrelsen skyndsamt ta över ansvaret
för verkställigheten av beslutet.

34 §

7

När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, ska länssty-

relsen snarast fastställa om djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller av-
livas.

Om länsstyrelsen har beslutat att djuret ska säljas eller överlåtas på annat

sätt och om det visar sig att beslutet inte kan verkställas, får länsstyrelsen i
stället besluta att djuret ska avlivas.

Länsstyrelsen ska ansvara för att beslut enligt första och andra styckena

verkställs.

35 §

8

Länsstyrelsen och Polismyndigheten får ge förskott av allmänna

medel på kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt 31 eller 32 §.

Om ett djur omhändertas enligt 31 eller 32 §, ska kostnaden slutligt betalas

av den som åtgärden har riktats mot, om det inte finns särskilda skäl till annat.

Om ett omhändertaget djur har sålts, får länsstyrelsen och Polismyndig-

heten ta ut den kostnad som slutligen ska betalas av ägaren ur köpesumman.
Köpesumman ska i första hand täcka länsstyrelsens kostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut att omhänderta ett djur har med-

delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2014:699.

7 Senaste lydelse 2014:699.

8 Senaste lydelse 2014:699.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.