SFS 2018:1192 Djurskyddslag

SFS2018-1192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Djurskyddslag

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens syfte
1 §
Denna lag syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god
djurvälfärd och respekt för djur.

Lagens tillämpningsområde
2 §
Lagen gäller djur som hålls av människan och viltlevande försöksdjur.

I fråga om viltlevande försöksdjur tillämpas dock inte:
– 2 kap. 4 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av den para-

grafen, och

– 4 kap. 1 §.
Bestämmelserna i 9 kap. 4 och 6 §§ gäller också övergivna djur av tam-

djursart samt förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i en etablerad
population.

Ord och uttryck i lagen
Försöksdjur
3 § Med försöksdjur avses djur som används eller är avsedda att användas
i djurförsök.

Med försöksdjur avses även djur som har använts eller har varit avsedda

att användas i djurförsök och som förvaras på en anläggning eller i ett annat
förvaringsutrymme för försöksdjur.

Djurförsök
4 § Med djurförsök avses användning av djur för

1. vetenskaplig forskning,
2. sjukdomsdiagnos,
3. utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter,

1 Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401.

2 Jfr rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur, i

lydelsen enligt rådets förordning (EG) nr 806/2003, rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli

1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns, i lydelsen enligt rådets direktiv

2013/64/EU, rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler

för skydd av slaktkycklingar, rådets direktiv 2008/119/EG av den 18 december 2008 om fast-

ställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar i den ursprungliga lydelsen, rådets direktiv

2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhåll-

ning i den ursprungliga lydelsen, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den

22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, i den ursprungliga

lydelsen.

SFS

2018:1192

Publicerad
den

27 juni 2018

background image

2

SFS

4. undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för

operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas
eller riskerar att orsakas lidande, och

5. andra jämförliga ändamål.
Med djurförsök avses också
– framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, ke-

miska eller andra liknande metoder används, och

– bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med

bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas
lidande.

EU-bestämmelser som lagen kompletterar
5 §
Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EU-
bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska
i Svensk författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som av-
ses.

I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpnings-

område tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka be-
stämmelser som denna lag kompletterar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter som är nödvändiga som komplettering av EU-
bestämmelserna.

2 kap. Allmänna bestämmelser om hur djur ska hanteras, hållas

och skötas
Grundläggande djurskyddskrav
1 §
Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Djur som används i djurförsök ska inte anses vara utsatta för onödigt

lidande eller sjukdom vid användningen om denna har godkänts av en djur-
försöksetisk nämnd.

God djurmiljö och naturligt beteende
2 §
Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att

1. deras välfärd främjas,
2. de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och

som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende), och

3. beteendestörningar förebyggs.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhållning för att till-
godose kraven enligt första stycket.

Kompetenskrav
3 §
Den som håller djur eller på annat sätt tar hand om djur ska ha tillräck-
lig kompetens för att tillgodose djurets behov.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om krav på särskild kompetens eller utbildning vid viss djurhåll-
ning eller viss annan verksamhet med djur.

Krav på tillsyn, foder och vatten
4 §
Djur ska ges tillräcklig tillsyn.

Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet.

Foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

2018:1192

background image

3

SFS

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om krav på tillsyn, utfodring och vattning av djur.

Bindning och fixering av djur
5 §
Ett djur får bindas endast om det görs på ett sätt som inte är plågsamt
för djuret samt under förutsättning att djuret får behövlig rörelsefrihet och
vila och tillräckligt skydd mot väder och vind.

Ett djur får fixeras eller på annat liknande sätt få sin rörelsefrihet begrän-

sad endast om det sker tillfälligt och om det är nödvändigt

1. av veterinärmedicinska skäl eller djurskyddsskäl,
2. med hänsyn till säkerheten för den som hanterar djuret, eller
3. av liknande berättigade skäl.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om under vilka förutsättningar djurs rörelsefrihet får
begränsas på de sätt som anges i första och andra styckena.

Stall och andra förvaringsutrymmen
6 §
Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge samtliga
djur tillräckligt skydd. De ska även ge djuren utrymme att kunna röra sig
obehindrat och att kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena.
Klimat, ljus- och ljudförhållanden i stall och andra förvaringsutrymmen

ska vara anpassade till djurens behov.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om krav på stall och andra förvaringsutrymmen för
djur samt hägn.

Inredning och utrustning
7 §
Inredning och utrustning i stall, andra förvaringsutrymmen för djur och
inhägnader utomhus för djur får inte utformas på ett sätt som

1. medför en risk för att djuren skadas eller för att djurens hälsa försämras,

eller

2. otillbörligt inskränker djurens rörelsefrihet eller annars verkar störande

på dem.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om krav på inredning och utrustning i stall, andra för-
varingsutrymmen för djur och inhägnader utomhus för djur.

Förbud mot att överge djur
8 §
Djur av tamdjursart får inte överges.

Förbud mot att aga, skada eller överanstränga djur
9 §
Djur får inte agas, tillfogas skada eller överansträngas.

Utrustning får inte användas på ett sätt som kan orsaka djuret lidande eller

skada.

Förbudet mot att tillfoga skada enligt första stycket och förbudet enligt

andra stycket gäller inte åtgärder som utförs eller utrustning som används

1. av veterinärmedicinska skäl,
2. som en del av ett djurförsök som har godkänts av en djurförsöksetisk

nämnd, eller

3. av liknande berättigade skäl.

2018:1192

background image

4

SFS

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om krav på hur utrustning ska vara utformad och användas för
att förebygga lidande eller skada hos djur.

Förbud mot sexuella handlingar med djur
10 §
Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur.

Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl

eller i samband med avel eller av liknande berättigade skäl.

Förbud mot viss avel
11 §
Det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan med-
föra lidande för föräldradjuret eller avkomman.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
1. föreskrifter om förbudet enligt första stycket, och
2. föreskrifter om villkor för eller förbud mot avel som kan påverka dju-

rets naturliga beteende, normala kroppsfunktioner eller förmåga att naturligt
föda fram sin avkomma.

Försäljning eller annan överlåtelse av djur
12 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om villkor för eller förbud mot försäljning eller annan över-
låtelse av djur.

Transport av djur
13 §
Djur ska transporteras i transportmedel som är lämpliga för ändamå-
let och som ger varje djur skydd mot värme och kyla samt mot stötar, skav-
ning och liknande. I den utsträckning som det behövs ska djuren hållas
skilda från varandra.

Den som transporterar djur ska ha tillsyn över djuren och vidta de åtgärder

som behövs för att djuren under pålastning, transport och urlastning inte ska
skadas eller orsakas lidande.

För transporter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den

22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed samman-
hängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och
93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, gäller bestämmelserna i första
och andra styckena utöver vad som framgår av artiklarna 3 och 6 samt bilaga I
i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om transporten sker enbart på svenskt
territorium eller avser sjötransporter från svenskt territorium.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot transport av djur.

3 kap. Tävling med och offentlig förevisning av djur
Tävling med och offentlig förevisning av djur
1 §
Det är förbjudet att, på ett sådant sätt att djur utsätts för lidande, träna
djur för eller använda djur vid

1. tävlingar eller prov,
2. ljud- och bildinspelningar, eller
3. föreställningar eller andra förevisningar som anordnas för allmänheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
1. ytterligare föreskrifter om träning eller användning av djur som avses i

första stycket 1–3, och

2018:1192

background image

5

SFS

2. föreskrifter om undantag från förbudet mot att träna djur för eller an-

vända djur vid prov på ett sådant sätt att de utsätts för lidande.

Förbud mot dopning
2 §
Ett djur som tränas för eller deltar i en tävling eller ett prov får inte
utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som kan påverka djurets
prestationsförmåga eller temperament.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om förbudet enligt första stycket.

4 kap. Vård av djur och operativa ingrepp
Vård av skadade eller sjuka djur
1 §
Ett djur som är skadat eller sjukt ska snarast ges nödvändig vård eller
avlivas. Om ett djur på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa,
ska vård snarast ges eller andra lämpliga åtgärder snarast vidtas.

Om skadan eller sjukdomen är så svår att djuret utsätts för allvarligt li-

dande som inte kan lindras, ska djuret avlivas.

Vid behov ska vården ges av en veterinär eller av någon annan som tillhör

djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård.

Operativa ingrepp
2 §
Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till
djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl.

Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner som ges i en

verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd.

Operativa ingrepp ska göras under bedövning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
1. ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på och injektioner till djur,

och

2. föreskrifter om undantag från första och tredje styckena.

Veterinär eller annan djurhälsopersonal
3 §
En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt
lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska an-
litas, om någon av följande åtgärder behöver vidtas:

1. operativa ingrepp på eller injektioner till djur,
2. annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjuk-

dom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte
är obetydligt, eller

3. behandling under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom

injektion.

Första stycket gäller inte brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda

djurets liv eller lindra dess lidande.

I en verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får in-

jektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har
utbildning enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 7 § andra
stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från första stycket.

2018:1192

background image

6

SFS

Bemyndigande i fråga om förbud mot hormoner
4 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om villkor för eller förbud mot att ge djur hormoner eller
andra ämnen för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att före-
bygga, påvisa, lindra eller bota en sjukdom eller ett sjukdomssymtom, med
undantag för ämnen som omfattas av lagen (2006:805) om foder och anima-
liska biprodukter.

5 kap. Slakt och annan avlivning av djur
Krav när djur slaktas och avlivas
1 §
När djur förs till slakt eller när de slaktas, ska de skonas från onödigt
lidande och obehag. Detsamma gäller när djur avlivas i andra fall. Bestäm-
melsen gäller utöver vad som framgår av artikel 3 i rådets förordning (EG)
nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten
för avlivning.

Ett djur som slaktas eller i annat fall avlivas genom avblodning ska vara

bedövat. Innan djuret är dött får inte några andra åtgärder vidtas. Bestäm-
melsen gäller utöver vad som framgår av artikel 4.1 i rådets förordning (EG)
nr 1099/2009.

Kravet enligt andra stycket första meningen gäller inte i sådana situationer

som avses i artikel 1.2 och 2 d i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 i den
ursprungliga lydelsen.

Bemyndiganden i fråga om slakt och avlivning
2 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela

1.

ytterligare föreskrifter om slakt och avlivning av djur, och

2. föreskrifter om undantag från kravet på bedövning i 1 § andra stycket

när det gäller avlivning av försöksdjur.

6 kap. Förprövning och tillstånd
Förprövning av utrymmen
1 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om krav på att låta förpröva stall och andra förvarings-
utrymmen för djur samt hägn.

Förbud att använda utrymmen för djurhållning
2 §
Om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme för djur eller hägn
som kräver förprövning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 §
har vidtagits utan någon sådan prövning, ska den myndighet som regeringen
bestämmer besluta om förbud mot att utrymmet eller hägnet används för att
hysa djur.

Något förbud ska inte meddelas om myndigheten finner att åtgärden kan

godkännas i efterhand.

Förprövning av ny teknik
3 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om krav på att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.

2018:1192

background image

7

SFS

Tillståndsplikt för viss djurhållning
4 §
Tillstånd för verksamheten ska den ha som yrkesmässigt eller i större
omfattning

1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot säll-

skapsdjur för förvaring eller utfodring,

2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för

förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller

3. föder upp pälsdjur.
Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.
Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om den sökande kan

anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar som verk-
samheten ska bedrivas i är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från första stycket.

Återkallelse av tillstånd
5 §
Ett tillstånd får återkallas om kraven på lämplighet i 4 § tredje stycket
inte längre uppfylls.

7 kap. Djurförsök
Grundläggande principer för djurförsök
1 §
Djurförsök får utföras endast under förutsättning att

1. det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon an-

nan tillfredsställande metod där djur inte används,

2. så få djur som möjligt används,
3. verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än

vad som är absolut nödvändigt, och

4. det vid verksamheten inte används andra djur än sådana som har fötts

upp för ändamålet (destinationsuppfödning).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från kravet på destinationsuppfödning.

Tillstånd för försöksdjursverksamhet
2 §
Det krävs tillstånd för att få använda, föda upp, förvara eller tillhanda-
hålla försöksdjur. Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som rege-
ringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

Prövningen av tillstånd
3 §
Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om den sökande
kan anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar som
verksamheten ska bedrivas i är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Vid prövning av tillstånd för uppfödning av försöksdjur ska hänsyn också

tas till behovet av sådana djur.

Uppgifter i tillståndet
4 §
Tillståndet ska innehålla uppgifter om

1. den fysiska person som är innehavare av tillståndet eller, om innehava-

ren är en juridisk person, en ställföreträdare för denne, och

2018:1192

background image

8

SFS

2. de personer som innehar de funktioner som anges i 7 § första stycket 1

och 2.

Återkallelse av tillstånd
5 §
Ett tillstånd får återkallas om kraven på lämplighet i 3 § första stycket
inte längre uppfylls.

Ansvar för verksamheten
6 §
Den person som avses i 4 § 1 ska se till att verksamheten bedrivs enligt
denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. uppgifter som ska utföras för att se till att verksamheten bedrivs enligt

denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar, och

2. utbildning och kompetens som ska finnas när dessa uppgifter utförs.
Den myndighet som regeringen bestämmer får också i det enskilda fallet

besluta om frågor som avses i andra stycket.

Organisation av försöksdjursverksamhet
7 §
Vid en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 § ska det finnas

1. en eller flera föreståndare som ansvarar för att bedriva verksamheten,
2. en veterinär eller, när det är lämpligare, en annan kvalificerad expert

som ger råd och anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas och som
bistår när djuren behandlas,

3. en personalstyrka som är tillräckligt stor för verksamheten och som har

den utbildning och kompetens som behövs för verksamheten, och

4. ett djurskyddsorgan som ger råd till personalen i frågor om djurskydd

och övervakar verksamheten från djurskyddssynpunkt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter och vilken utbildning och kompe-
tens som en föreståndare, en veterinär eller en expert ska ha och om vilken
utbildning och kompetens personalen ska ha.

Den myndighet som regeringen bestämmer får också i det enskilda fallet

besluta om frågor som avses i andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om djurskyddsorganets uppgifter och sammansätt-
ning.

Infångande av viltlevande försöksdjur
8 §
Den som fångar försöksdjur som är viltlevande ska ha den utbildning
och kompetens som krävs för uppgiften. Djuren ska fångas in med metoder
som inte utsätter djuren för onödigt lidande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådan utbildning och kompetens och sådana metoder.

Krav på etiskt godkännande
9 §
Utöver tillstånd enligt 2 § ska den som ska använda djur i ett djurförsök
ha ett godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk
nämnd, innan användningen påbörjas. Godkännandet får förenas med vill-
kor.

2018:1192

background image

9

SFS

En djurförsöksetisk nämnd får, vid beslut om godkännande för djurförsö-

ket, besluta om undantag från 2 kap. 5 § andra stycket, 6 § första och tredje
styckena, 7 § första stycket och 11 § första stycket samt 4 kap. 2 § tredje
stycket.

Prövningen av det etiska godkännandet
10 §
Vid prövningen av ett ärende enligt 9 § ska försökets betydelse vägas
mot djurets lidande. Försöket ska, utifrån graden av lidande hos djuret,
klassificeras i någon av kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet
eller avsevärd svårhet.

En ansökan om djurförsök får bifallas endast om en sådan användning av

djur kan anses angelägen från allmän synpunkt och förutsättningarna i 1 §
första stycket 1–3 är uppfyllda.

Vid prövningen av ärendet ska det även beslutas om försöket ska utvär-

deras i efterhand.

Återkallelse av etiskt godkännande
11 §
En djurförsöksetisk nämnd får återkalla ett godkännande enligt 9 §
om djurförsöket inte utförs i enlighet med godkännandet.

Föreskrifter om etiskt godkännande
12 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. skyldighet att lämna uppgifter i samband med ansökan om att använda

djur i djurförsök, och

2. undantag från kravet på att djurförsök ska godkännas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om

1. prövningen av ett ärende om godkännande av djurförsök, och
2. utvärderingen i efterhand av godkända djurförsök.

En central djurförsöksetisk nämnd
13 §
Det ska finnas en central djurförsöksetisk nämnd som ska

1. pröva överklaganden enligt 11 kap. 1 § av en regional djurförsöksetisk

nämnds beslut, och

2. utföra en sådan utvärdering i efterhand som avses i 10 § tredje stycket.

Den centrala nämndens sammansättning
14 §
Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska bestå av en ordförande
och sex övriga ledamöter. Av de övriga ledamöterna ska fyra ha vetenskap-
lig kompetens och två vara lekmän. En av lekmännen ska företräda djur-
skyddsintressen. Ersättare för ledamöterna får utses.

Ordföranden och den eller de som utses till ersättare för ordföranden ska

vara eller ha varit ordinarie domare.

Ledamöter och ersättare ska utses av regeringen för en bestämd tid.

Den centrala nämndens beslutsförhet
15 §
Den centrala djurförsöksetiska nämnden är beslutsför när ordföran-
den och minst tre ledamöter med vetenskaplig kompetens och minst en lek-
man är närvarande. Ledamöterna med vetenskaplig kompetens ska alltid
vara i flertal när ett ärende avgörs.

Nämnden är beslutsför med enbart ordföranden vid

2018:1192

background image

10

SFS

1. en förberedande åtgärd,
2. en rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende,
3. andra beslut som inte innebär något slutligt avgörande av ett ärende,

och

4. en prövning av en fråga om avvisning eller avskrivning av ett ärende.
Ordföranden får överlämna uppgifter som avses i andra stycket till en

föredragande vid nämnden.

Övriga bemyndiganden
16 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. villkor för eller förbud mot uppfödning, förvaring, tillhandahållande

eller användning av försöksdjur, och

2. undantag från lagen i fråga om djurförsök.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använ-
der försöksdjur ska

1. märka djuren,
2. upprätta instruktioner för verksamheten, och
3. föra journal och lämna upplysningar om verksamheten och djuren.

8 kap. Offentlig kontroll och myndigheternas uppgifter
Behörig myndighet för offentlig kontroll
1 §
Länsstyrelserna och de andra myndigheter som regeringen bestämmer
(kontrollmyndigheterna) utövar offentlig kontroll av efterlevnaden av denna
lag, föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna.

Djurskyddsutbildad personal
2 §
Kontrollmyndigheterna ska, utöver vad som framgår av de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar, ha tillgång till djurskyddsutbildad
personal i den omfattning som behövs för att myndigheten ska kunna full-
göra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Samordning av verksamhet
3 §
Den kontrollmyndighet som regeringen bestämmer samordnar övriga
kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i
denna verksamhet.

Rådgivning och information
4 §
Kontrollmyndigheterna ska genom rådgivning och information och på
annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt
lagen, föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna.

Skyldighet att beivra överträdelser
5 §
Kontrollmyndigheterna ska verka för att överträdelser av lagen, före-
skrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar beivras.

2018:1192

background image

11

SFS

Föreskrifter om offentlig kontroll
6 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. den offentliga kontrollen, och
2. skyldighet för ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att

lämna information till den samordnande kontrollmyndighet som avses i 3 §.

Offentlig kontroll som avser andra än livsmedelsproducerande djur
7 §
I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den
29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efter-
levnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd finns bestämmelser som ska tillämpas vid offentlig
kontroll av djurhållare som håller livsmedelsproducerande djur.

Regeringen får meddela föreskrifter om att förordning (EG) nr 882/2004

ska tillämpas helt eller delvis vid offentlig kontroll av andra djurhållare än
sådana som håller livsmedelsproducerande djur.

Avgifter för offentlig kontroll och ärenden enligt lagen
8 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldighet att betala avgift

1. för offentlig kontroll enligt lagen, föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och

2. i ärenden enligt lagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen

eller de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur de avgifter som tas ut av myndigheter och av kontroll-
organ ska beräknas.

Förelägganden
9 §
Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar
får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs för efter-
levnaden av lagen, föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av
lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har
meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Ett föreläggande som innebär förbud att ha hand om djur enligt 9 kap. 1 §

eller ett föreläggande att inom en viss tid göra sig av med djur enligt 9 kap.
3 § får dock endast beslutas i de fall som anges där.

Förelägganden enligt första stycket eller enligt de EU-bestämmelser som

lagen kompletterar får förenas med vite, dock inte i de fall som avses i 9 kap.
1 och 3 §§.

Rättelse på den enskildes bekostnad
10 §
En kontrollmyndighet får besluta om rättelse på en enskilds bekost-
nad om han eller hon inte rättar sig efter lagen, föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen komplet-
terar eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

I brådskande fall får kontrollmyndigheten besluta om rättelse utan före-

gående föreläggande.

2018:1192

background image

12

SFS

Rätt till upplysningar och att ta del av handlingar
11 §
En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-
liga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att på
begäran få upplysningar och ta del av handlingar.

Rätt till tillträde
12 §
En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-
liga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att få
tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen
där det kan antas att djur hålls eller som berör djurhållningen, och där besik-
tiga djuren, göra undersökningar och ta prover.

Tillträde till bostäder får endast ske när det kan antas att djur hålls där och
1. det kan antas att djurhållningen inte uppfyller bestämmelserna i denna

lag eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,

2. syftet är att kontrollera att tidigare konstaterade brister i djurhållningen

har åtgärdats, eller

3. syftet är att kontrollera en djurhållning som kräver tillstånd enligt denna

lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan har även rätt att få tillträde till

områden, anläggningar, byggnader, lokaler, andra utrymmen och bostäder, när
det behövs för att kontrollera att beslut om djurförbud enligt 9 kap. 1 § följs.

Europeiska kommissionens rätt till upplysningar och tillträde
13 §
Bestämmelserna i 11 och 12 §§ gäller också för Europeiska kommiss-
ionen, och för inspektörer och experter som har utsetts av Europeiska kom-
missionen.

Aktsamhetskrav
14 §
Åtgärder enligt 11 och 12 §§ ska utföras så att minsta skada och in-
trång orsakas.

Skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll
15 §
Den som är föremål för offentlig kontroll ska lämna den hjälp som
behövs för att kontrollen ska kunna genomföras.

Hjälp av Polismyndigheten
16 §
Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att en kon-
trollmyndighet ska kunna utöva offentlig kontroll eller verkställa beslut en-
ligt denna lag, föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har med-
delats med stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Undantag för djur som används inom Försvarsmakten
17 §
Bestämmelserna i 2–6 §§, 8 § första stycket 1, 9 § tredje stycket,
10, 13 och 16 §§ tillämpas inte i fråga om djur som används inom Försvars-
makten.

2018:1192

background image

13

SFS

Anmälan om vanvård
18 §
Om den som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om
verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i sin yrkesutövning finner an-
ledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med denna lag, före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar, ska han eller hon anmäla detta till kontrollmyndigheten,
om inte bristen är lindrig och rättas till omgående.

9 kap. Djurförbud och omhändertagande
Djurförbud
1 §
Länsstyrelsen ska besluta om förbud att ha hand om djur (djurförbud)
för den som

1. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,
2. har misshandlat ett djur,
3. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt

8 kap. 9 § om beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,

4. har varit föremål för upprepade beslut enligt 8 kap. 9 §, om ett djur-

förbud är befogat från djurskyddssynpunkt,

5. genom en dom som har fått laga kraft eller genom ett godkänt strafföre-

läggande har befunnits skyldig till djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken,
eller

6. genom en dom som har fått laga kraft eller genom ett godkänt strafföre-

läggande har befunnits skyldig till brott enligt 10 kap. 1–5 §§, om ett djurförbud
är befogat från djurskyddssynpunkt.

Djurförbud ska dock inte beslutas om det är sannolikt att den omständig-

het som annars ska leda till djurförbud inte kommer att upprepas.

Omfattning av och upphävande av djurförbud
2 §
Ett djurförbud enligt 1 § får avse alla djurslag eller begränsas till ett
eller flera djurslag. Ett djurförbud får också avse förbud att ha hand om fler
än ett visst antal djur. Ett djurförbud får även avse andra begränsningar i
rätten att ha hand om djur.

Ett djurförbud kan gälla för en viss tid eller tills vidare.
Länsstyrelsen ska upphäva djurförbudet om det inte längre behövs.

Skyldighet att avveckla djurinnehav
3 §
Om den som meddelas djurförbud äger eller håller djur, ska länsstyrel-
sen samtidigt förelägga honom eller henne att inom en viss tid göra sig av
med det eller de djur som omfattas av djurförbudet. Detta gäller dock inte
om länsstyrelsen i enlighet med 5 eller 6 § ska besluta att omhänderta djuret
eller djuren i samband med beslutet om djurförbud.

Nödavlivning i vissa fall
4 §
Om ett djur påträffas så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas ome-
delbart, får det avlivas av en veterinär eller polisman, även om djurägaren inte
kan kontaktas. I brådskande fall får även någon annan genast avliva djuret.

Den som har avlivat djuret ska informera ägaren eller någon annan som

är ansvarig för djuret om detta. Om det inte är möjligt, ska länsstyrelsen
underrättas.

2018:1192

background image

14

SFS

Omhändertagande av djur
5 §
Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska omhändertas om

1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter till-

sägelse av kontrollmyndigheten,

2. ett beslut som har meddelats enligt 8 kap. 9 § inte följs och beslutet är

av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, eller

3. ett beslut om djurförbud enligt 1 § eller ett beslut om avveckling av

djurinnehav enligt 3 § inte följs.

Länsstyrelsen ska ansvara för att omhändertagandet verkställs.

Omedelbart omhändertagande av djur
6 §
Länsstyrelsen eller Polismyndigheten ska, trots 5 § första stycket 1,
besluta att omedelbart omhänderta ett djur om det är utsatt för lidande och om

1. det bedöms vara utsiktslöst att lidandet för djuret blir avhjälpt,
2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan nås, eller
3. det i övrigt bedöms vara absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt.
Även om förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda, får

Polismyndigheten besluta att omedelbart omhänderta djur som hålls i strid
med ett beslut om djurförbud.

Om ett beslut om omedelbart omhändertagande har meddelats av Polis-

myndigheten, ska myndigheten skyndsamt informera länsstyrelsen om be-
slutet. Länsstyrelsen ska skyndsamt pröva om beslutet ska fortsätta att gälla.

Den beslutande myndigheten ska ansvara för att omhändertagandet verk-

ställs. Om länsstyrelsen beslutar att Polismyndighetens beslut om omhänder-
tagande ska fortsätta att gälla, ska länsstyrelsen skyndsamt ta över ansvaret
för att beslutet verkställs.

Förfogande över omhändertagna djur
7 §
Beslut om omhändertagande eller omedelbart omhändertagande av ett
djur omfattar också avkomma som det omhändertagna djuret föder under
omhändertagandet. Sedan ett djur har omhändertagits enligt 5 eller 6 § får
ägaren inte förfoga över djuret eller dess avkomma utan tillstånd av läns-
styrelsen.

Hantering av omhändertagna djur
8 §
Vid omhändertagande av djur ska länsstyrelsen snarast besluta om att
djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas. Om det inte går att
verkställa ett beslut om att ett omhändertaget djur ska säljas eller överlåtas,
får länsstyrelsen i stället besluta att djuret ska avlivas.

Länsstyrelsen ska ansvara för att beslut enligt första stycket verkställs.

Kostnadsansvar för omhändertagna djur
9 §
§ Länsstyrelsen och Polismyndigheten får betala ut förskott av all-
männa medel för kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt
5 eller 6 §. Kostnaden för sådana åtgärder ska slutligt betalas av den som
åtgärden har riktats mot, om det inte finns särskilda skäl för annat.

Om ett omhändertaget djur har sålts, och om kostnaden enligt första

stycket slutligt ska betalas av ägaren, får länsstyrelsen och Polismyndig-
heten ta ut kostnaden ur köpesumman. Köpesumman ska i första hand täcka
länsstyrelsens kostnader.

2018:1192

background image

15

SFS

10 kap. Straff och andra sanktioner
Brott mot denna lag och föreskrifter om bedövning
1 §
Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller
av oaktsamhet

1. bryter mot
– 2 kap.

4 § första eller andra stycket, 2 kap. 5 § första eller andra stycket,

2 kap. 6 § första, andra eller tredje stycket, 2 kap. 7 § första stycket, 2 kap. 8 §,
2 kap. 9 § första eller andra stycket, 2 kap. 11 § första stycket eller 2 kap. 13 §
första eller andra stycket,

– 3 kap. 1 § första stycket eller 3 kap. 2 § första stycket,
– 4 kap. 1 §, 4 kap. 2 § första eller tredje stycket eller 4 kap. 3 § första stycket,
– 5 kap. 1 § första eller andra stycket eller föreskrifter om bedövning som

regeringen har meddelat med stöd av 5 kap. 2 § 1,

– 6 kap. 4 § första stycket,
– 7 kap. 1 § första stycket, 7 kap. 2 § första stycket eller 7 kap. 9 § första

stycket, eller

2. inte följer ett beslut om djurförbud enligt 9 kap. 1 § eller ett förelägg-

ande om skyldighet att avveckla djurinnehav enligt 9 kap. 3 §.

Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig

betydelse från djurskyddssynpunkt, är straffet fängelse i högst två år.

Brott mot förbudet att genomföra sexuella handlingar med djur
2 §
Till böter eller fängelse i högst två år döms den som bryter mot förbu-
det i 2 kap. 10 § första stycket att genomföra sexuella handlingar med djur.

Brott mot vissa EU-bestämmelser om transport och avlivning av djur
3 §
Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller
av oaktsamhet

1. transporterar djur i strid med artikel 6.3 och de tekniska föreskrifter

som anges i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 decem-
ber 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande
förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och
förordning (EG) nr 1255/97,

2. i egenskap av djurhållare på avsändningsorten, omlastningsplatsen

eller bestämmelseorten i strid med artikel 8.1 inte ser till att de tekniska fö-
reskrifter som anges i kapitel I och i kapitel III avsnitt 1 i bilaga I till rådets
förordning (EG) nr 1/2005 uppfylls i fråga om de djur som transporteras,

3. svarar för driften av en uppsamlingscentral och inte i enlighet med

artikel 9.1 ser till att djuren behandlas i enlighet med de tekniska föreskrifter
som anges i kapitel I och i kapitel III avsnitt 1 i bilaga I till rådets förordning
(EG) nr 1/2005,

4. avlivar djur på annat sätt än efter bedövning i enlighet med de metoder

och de särskilda krav för tillämpningen av dessa metoder som anges i
artikel 4.1 och i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den
24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning,

5. i strid med artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009, avlivar djur

så att djuret efter bedövning återfår medvetande eller känsel innan det dör,

6. i strid med artikel 9.3 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 medverkar

till att ett djur placeras i fixeringsanordningen, eller i en anordning där huvudet
fixeras, innan den person som ansvarar för bedövning eller avblodning är
beredd att bedöva eller avbloda det så fort som möjligt,

2018:1192

background image

16

SFS

7. inte i enlighet med artikel 15.1 ser till att driftsbestämmelserna för slak-

terier i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 1099/2009 följs,

8. inte följer vad som enligt artikel 15.2 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009,

gäller för fixering av djur vid avlivning, eller

9. använder någon av de fixeringsmetoder som är förbjudna enligt artikel 15.3

i rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig

betydelse från djurskyddssynpunkt, är straffet fängelse i högst två år.

Brott mot övriga EU-bestämmelser som lagen kompletterar
4 §
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet i annat fall än
enligt 3 § bryter mot skyldigheter, krav eller förbud som finns i de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar. Detta gäller inte om överträdelsen
avser bestämmelser om myndighetsutövning.

Brott mot föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
5 §
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot
föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myn-
dighet har meddelat med stöd av

– 2 kap. 2 § andra stycket, 2 kap. 4 § tredje stycket, 2 kap. 5 § tredje stycket,

2 kap. 6 § fjärde stycket, 2 kap. 7 § andra stycket, 2 kap. 9 § fjärde stycket,
2 kap. 11 § andra stycket, 2 kap. 12 § eller 2 kap. 13 § fjärde stycket,

– 3 kap. 1 § andra stycket 1 eller 3 kap. 2 § andra stycket,
– 4 kap. 2 § fjärde stycket 1 eller 4 kap. 4 §,
– 5 kap. 2 § 1 i annat fall än som sägs i 1 §,
– 6 kap. 3 §,
– 7 kap. 8 § andra stycket eller 7 kap. 16 § första stycket 1 eller andra stycket.

Ringa gärningar
6 §
Om en gärning som avses i 1, 3, 4 eller 5 § är att anse som ringa ska
det inte dömas till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår
som obetydlig med hänsyn till det intresse som straffbestämmelsen är av-
sedd att skydda.

Bestämmelsernas förhållande till vite
7 §
Det får inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som om-
fattas av ett föreläggande om vite, om gärningen ligger till grund för en an-
sökan om utdömande av vitet.

Bestämmelsernas förhållande till brottsbalken
8 §
Till ansvar enligt 1–5 §§ döms det inte om gärningen är belagd med
samma eller strängare straff i brottsbalken.

Avgift om en förprövning inte har skett
9 §
Regeringen får meddela föreskrifter om att en avgift ska betalas av den
som inte låter förpröva stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 1 §.

Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska

uppgå till minst 10 000 kronor och högst 40 000 kronor. När regeringen
meddelar föreskrifter om avgiftens storlek ska hänsyn tas till förprövningens
komplexitet och omfattning.

2018:1192

background image

17

SFS

11 kap. Överklagande
Överklagande av beslut i ärenden om etiskt godkännande
1 §
En regional djurförsöksetisk nämnds beslut i ett ärende om godkän-
nande av användning av djur i djurförsök och om återkallelse av ett sådant
godkännande får överklagas till den centrala djurförsöksetiska nämnd som
anges i 7 kap. 13 §.

Den centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får inte överklagas.

Överklagande av andra beslut
2 §
Andra beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. Beslut som avser Försvarsmakten överklagas dock till regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Motpart vid överklagande av beslut av officiell veterinär
3 §
Om ett beslut som har meddelats av en officiell veterinär som har för-
ordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer överklagas, ska
den myndighet som har förordnat den officiella veterinären föra det allmän-
nas talan i allmän förvaltningsdomstol.

Föreskrifter om omedelbar verkställighet
4 §
Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall ett beslut enligt
denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller en-
ligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar ska gälla omedelbart även
om det överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
2. Genom lagen upphävs djurskyddslagen (1988:534).
3. Förelägganden, förbud och andra beslut som har meddelats enligt den

upphävda lagen gäller fortfarande.

4. Djurförbud enligt 9 kap. 1 § får, i de fall förhållandena som ligger till

grund för beslutet har inträffat före ikraftträdandet, beslutas endast om för-
utsättningarna för djurförbud enligt den upphävda lagen är uppfyllda.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

SVEN-ERIK BUCHT

(Näringsdepartementet)


2018:1192

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.