SFS 1993:1480 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Du är här: Start / Miljörätt / Djurskyddslag (2018:1192) / SFS 1993:1480 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
SFS 1993_1480 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988_534)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1480

Utkom från trycket

den 28 december 1993

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

dels att 3 och 37 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

3 §2 Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt

utrymme och skydd samt hållas rena.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruks-

verk får meddela ytterligare föreskrifter om

1. stall och andra förvaringsutrymmen för djur,

2. skyldighet att låta förpröva sådana utrymmen, och

3. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.
Regeringen får föreskriva att den som inte låter förpröva stall eller andra

förvaringsutrymmen för djur skall åläggas att betala en särskild avgift.

1

Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94:JoU l1, rskr. 1993/94:88.

2

Senaste lydelse 1991:404.

3817

background image

SFS 1993:1480

Avgiften skall tas ut av den som var ägare av stallet eller förvaringsutrym-
met när byggnadsåtgärden vidtogs. Den särskilda avgiften skall bestäm-
mas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha
betalats om förprövning skett, om det inte finns särskilda skäl att bestäm-
ma avgiften till ett lägre belopp.

12 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om godkännande av hovslagare. I föreskrifterna får

bestämmas att en avgift skall tas ut för ansökan.

37 § Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte
till ansvar enligt 36 § för gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet.

Den som har ålagts att betala en särskild avgift enligt 3 § fjärde stycket

för att han inte låtit förpröva stall eller andra förvaringsutrymmen för djur
döms inte till ansvar enligt 36 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

3818

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.