SFS 1993:1480 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Du är här: Start / Miljörätt / Djurskyddslag (2018:1192) / SFS 1993:1480 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
SFS 1993_1480 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988_534)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:481px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1993:1480 </b></p> <p style="position:absolute;top:502px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft11">den 28 december 1993 </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i djurskyddslagen (1988:534); </b></p> <p style="position:absolute;top:534px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 16 december 1993. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om djurskyddslagen </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">(1988:534) </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i> att 3 och 37 �� skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 12 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �2</b> Djur skall ges tillr�ckligt med foder och vatten och tillr�cklig tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">Stall och andra f�rvaringsutrymmen f�r djur skall ge djuren tillr�ckligt </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">utrymme och skydd samt h�llas rena. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruks-</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">verk f�r meddela ytterligare f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">1. stall och andra f�rvaringsutrymmen f�r djur, </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">2. skyldighet att l�ta f�rpr�va s�dana utrymmen, och </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft17">3. skyldighet att l�ta f�rpr�va ny teknik inom djurh�llningen. <br/>Regeringen f�r f�reskriva att den som inte l�ter f�rpr�va stall eller andra </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rvaringsutrymmen f�r djur skall �l�ggas att betala en s�rskild avgift. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94:JoU l1, rskr. 1993/94:88. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">2</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1991:404. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft11">3817 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:641px;height:902px;"> <img width="641" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1993:1480 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">Avgiften skall tas ut av den som var �gare av stallet eller f�rvaringsutrym-<br/>met n�r byggnads�tg�rden vidtogs. Den s�rskilda avgiften skall best�m-<br/>mas till ett belopp som motsvarar fyra g�nger den avgift som skulle ha <br/>betalats om f�rpr�vning skett, om det inte finns s�rskilda sk�l att best�m-<br/>ma avgiften till ett l�gre belopp. </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>12 a �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft21">meddela f�reskrifter om godk�nnande av hovslagare. I f�reskrifterna f�r </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft21">best�mmas att en avgift skall tas ut f�r ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>37 �</b> Om ett vitesf�rel�ggande eller vitesf�rbud har �vertr�tts, d�ms inte <br/>till ansvar enligt 36 � f�r g�rning som omfattas av f�rel�ggandet eller <br/>f�rbudet. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som har �lagts att betala en s�rskild avgift enligt 3 � fj�rde stycket </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft22">f�r att han inte l�tit f�rpr�va stall eller andra f�rvaringsutrymmen f�r djur <br/>d�ms inte till ansvar enligt 36 �. </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft21">KARL ERIK OLSSON </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:379px;white-space:nowrap" class="ft23">Hans Petterson <br/>(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">3818 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:1480

Utkom fr�n trycket

den 28 december 1993

Lag
om �ndring i djurskyddslagen (1988:534);

utf�rdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om djurskyddslagen

(1988:534)

dels att 3 och 37 �� skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 12 a �, av f�ljande lydelse.

3 �2 Djur skall ges tillr�ckligt med foder och vatten och tillr�cklig tillsyn.

Stall och andra f�rvaringsutrymmen f�r djur skall ge djuren tillr�ckligt

utrymme och skydd samt h�llas rena.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruks-

verk f�r meddela ytterligare f�reskrifter om

1. stall och andra f�rvaringsutrymmen f�r djur,

2. skyldighet att l�ta f�rpr�va s�dana utrymmen, och

3. skyldighet att l�ta f�rpr�va ny teknik inom djurh�llningen.
Regeringen f�r f�reskriva att den som inte l�ter f�rpr�va stall eller andra

f�rvaringsutrymmen f�r djur skall �l�ggas att betala en s�rskild avgift.

1

Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94:JoU l1, rskr. 1993/94:88.

2

Senaste lydelse 1991:404.

3817

background image

SFS 1993:1480

Avgiften skall tas ut av den som var �gare av stallet eller f�rvaringsutrym-
met n�r byggnads�tg�rden vidtogs. Den s�rskilda avgiften skall best�m-
mas till ett belopp som motsvarar fyra g�nger den avgift som skulle ha
betalats om f�rpr�vning skett, om det inte finns s�rskilda sk�l att best�m-
ma avgiften till ett l�gre belopp.

12 a � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

meddela f�reskrifter om godk�nnande av hovslagare. I f�reskrifterna f�r

best�mmas att en avgift skall tas ut f�r ans�kan.

37 � Om ett vitesf�rel�ggande eller vitesf�rbud har �vertr�tts, d�ms inte
till ansvar enligt 36 � f�r g�rning som omfattas av f�rel�ggandet eller
f�rbudet.

Den som har �lagts att betala en s�rskild avgift enligt 3 � fj�rde stycket

f�r att han inte l�tit f�rpr�va stall eller andra f�rvaringsutrymmen f�r djur
d�ms inte till ansvar enligt 36 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994.

P� regeringens v�gnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

3818

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.