SFS 1994:904 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Du är här: Start / Miljörätt / Djurskyddslag (2018:1192) / SFS 1994:904 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
SFS 1994_904 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988_534)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:904

Utkom från trycket
den 23 juni 1994

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § djurskyddslagen (1988: 534)

skall ha följande lydelse.

12 §2 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksver-

ket får meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för

1. tillförsel av hormoner eller andra ämnen till djur för att påverka

djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, lindra eller bota
sjukdom eller sjukdomssymptom, eller

2. avel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren eller

påverka djurens naturliga beteenden.

Första stycket 1 gäller inte ämnen som omfattas av lagen (1985:295) om

foder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1993/94:198, bet. 1993/94: JoU29, rskr. 1993/94:391.

2

Senaste lydelse 1991:404.

1774

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.