SFS 1995:1714 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

SFS 1995_1714 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988_534)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1714

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 38 § djurskyddslagen (1988:534)

skall ha följande lydelse.

38 §2 Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt
bestämmelser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
länsstyrelsen.

Beslut, som annan statlig myndighet än regeringen i särskilt fall

meddelat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2

Senaste lydelse 1991:1688.

3398

background image

lagen, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstill-
stånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut som Jordbruksverket eller annan statlig myndighet med-

delat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen
får överklagas hos regeringen.

SFS 1995:1714

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

3399

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.