SFS 1998:56 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Du är här: Start / Miljörätt / Djurskyddslag (2018:1192) / SFS 1998:56 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
SFS 1998_56 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988_534)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1998:56 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 25 februari 1998 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i djurskyddslagen (1988:534); </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 19 februari 1998. </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om djurskyddslagen (1988:534) <br/><i>dels</i> att 1-4, 8, 10, 11, 19-23 och 27 �� skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 19 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> Denna lag avser v�rd och behandling av husdjur. Den avser ocks� an-</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">dra djur om de h�lls i f�ngenskap eller anv�nds f�r �ndam�l som avses i </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft11">19 �. </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 �</b>2 Djur skall behandlas v�l och skyddas mot on�digt lidande och sjuk-<br/>dom. </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11">Djur, som anv�nds f�r �ndam�l som avses i 19 �, skall inte anses vara ut-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">satta f�r on�digt lidande eller sjukdom vid anv�ndningen, om denna har god-</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft11">k�nts av en djurf�rs�ksetisk n�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b>3 Djur skall ges tillr�ckligt med foder och vatten och tillr�cklig tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft11">Stall och andra f�rvaringsutrymmen f�r djur skall ge djuren tillr�ckligt ut-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">rymme och skydd samt h�llas rena. </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r meddela ytterligare f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft11">1. stall och andra f�rvaringsutrymmen f�r djur, </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">2. skyldighet att l�ta f�rpr�va s�dana utrymmen, och <br/>3. skyldighet att l�ta f�rpr�va ny teknik inom djurh�llningen. <br/>Regeringen f�r f�reskriva att den som inte l�ter f�rpr�va stall eller andra </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rvaringsutrymmen f�r djur skall �l�ggas att betala en s�rskild avgift. Av-<br/>giften skall tas ut av den som var �gare av stallet eller f�rvaringsutrymmet <br/>n�r byggnads�tg�rden vidtogs. Den s�rskilda avgiften skall best�mmas till <br/>ett belopp som motsvarar fyra g�nger den avgift som skulle ha betalats om <br/>f�rpr�vning skett, om det inte finns s�rskilda sk�l att best�mma avgiften till <br/>ett l�gre belopp. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsta stycket g�ller inte djur som anv�nds f�r s�dana �ndam�l som avses </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">i 19 �, om djuret inte h�lls i f�ngenskap. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �</b>4 Djur som f�ds upp eller h�lls f�r produktion av livsmedel, ull, skinn <br/>eller p�lsar eller f�r att anv�ndas f�r �ndam�l som avses i 19 � eller i t�vling <br/>skall h�llas och sk�tas i en god djurmilj� och p� ett s�dant s�tt att det fr�mjar <br/>deras h�lsa och ger dem m�jlighet att bete sig naturligt. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket f�r </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">meddela ytterligare f�reskrifter om hur s�dana djur skall h�llas och sk�tas. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1997/98:28, bet. 1997/98:JoUl2, rskr. 1997/98:142. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1990:628. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1993:1480. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1992:1095. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">150 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1998:56 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>8 �</b>5 Vid transport av djur skall transportmedlet vara l�mpligt f�r �ndam�let <br/>och ge djuret skydd mot v�rme och k�ld samt mot st�tar, skavning och lik-<br/>nande. I den utstr�ckning det beh�vs skall djuren h�llas skilda fr�n varandra. </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket f�r </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft26">meddela ytterligare f�reskrifter om villkor f�r eller f�rbud mot transport av <br/>djur. </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>10 �</b>6 Det �r f�rbjudet att g�ra operativa ingrepp p� djur i andra fall �n n�r <br/>det �r befogat av veterin�rmedicinska sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">F�rsta stycket g�ller inte djur som anv�nds f�r s�dana �ndam�l som avses </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23">i 19 �. </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket f�r </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft26">meddela ytterligare f�reskrifter om operativa ingrepp p� djur samt f�reskrif-<br/>ter om undantag fr�n f�rsta stycket i fr�ga om djur som avses i 4 � eller om <br/>det finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>11 �</b>7 F�r operativa ingrepp p� djur skall en veterin�r anlitas. Detsamma </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft26">g�ller vid annan behandling i syfte att f�rebygga, p�visa, lindra eller bota <br/>sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen orsakar lidande som inte <br/>�r obetydligt. </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">F�rsta stycket g�ller inte om behandlingen �r s� br�dskande att en veteri-</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23">n�r inte hinner anlitas. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">I fr�ga om djur som anv�nds f�r �ndam�l som avses i 19 � f�r ingreppet </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23">eller behandlingen ocks� utf�ras av den som har f�reskriven utbildning. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket f�r </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23">meddela f�reskrifter om undantag fr�n f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>19 �</b>8 Djur f�r anv�ndas f�r vetenskaplig forskning eller undervisning, <br/>sjukdomsdiagnos, framst�llning av l�kemedel eller kemiska produkter eller </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r andra j�mf�rliga �ndam�l endast under f�ruts�ttning </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft23">1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppn�s med n�gon </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23">annan tillfredsst�llande metod utan anv�ndning av djur, </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">2. att verksamheten utformas s� att djuren inte uts�tts f�r st�rre lidande �n </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23">vad som �r absolut n�dv�ndigt, och </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">3. att det vid verksamheten inte anv�nds andra djur �n s�dana som f�tts </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23">upp f�r �ndam�let. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>19 a �</b> F�r att djur skall f� anv�ndas f�r �ndam�l som avses i 19 � eller f� </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft26">f�das upp, f�rvaras eller tillhandah�llas f�r en s�dan anv�ndning fordras till-<br/>st�nd av regeringen, eller om regeringen best�mmer det, Jordbruksverket. Ett <br/>tillst�nd f�r �terkallas. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">Vid tillst�ndspr�vningen skall s�rskild h�nsyn tas till om den s�kande kan </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft26">anses l�mplig att bedriva verksamheten och om de anl�ggningar i vilka verk-<br/>samheten skall bedrivas �r l�mpliga fr�n djurskyddssynpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">Vid pr�vningen av tillst�nd till uppf�dning av f�rs�ksdjur skall h�nsyn </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23">ocks� tas till behovet av s�dana djur. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft23">151 </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft24">5</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1991:404. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft24">6</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1991:404. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft24">7</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1991:404. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft24">8</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1991:404. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1998:56 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>20 �</b>9 Om ett tillst�nd enligt 19 a � beviljas, skall det finnas </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft33">1. av Jordbruksverket godk�nd f�rest�ndare som ansvarar f�r verksamhe-</p> <p style="position:absolute;top:81px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft33">ten, </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">2. veterin�r som ger r�d och anvisningar om hur verksamheten skall bedri-</p> <p style="position:absolute;top:114px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft33">vas och som bist�r vid behandling av djuren, och </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">3. f�r verksamheten tillr�ckligt stor personal som har den utbildning och </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft33">kompetens som beh�vs f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft33">F�rest�ndaren och veterin�ren skall se till att verksamheten bedrivs enligt </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft33">denna lag och enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft33">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft36">ytterligare f�reskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vad som skall <br/>g�lla f�r f�rest�ndare och veterin�r och om den utbildning och kompetens <br/>som personalen skall ha. </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>21 �</b> Anv�ndning av djur f�r �ndam�l som avses i 19 � skall godk�nnas <br/>fr�n etisk synpunkt av en djurf�rs�ksetisk n�mnd innan anv�ndningen p�-<br/>b�rjas. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft33">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft36">ytterligare f�reskrifter om godk�nnandet samt f�reskrifter om undantag fr�n <br/>kravet p� godk�nnande. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>22 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om villkor f�r eller f�rbud mot uppf�dning, f�rvaring, till-<br/>handah�llande eller anv�ndning av djur f�r s�dana �ndam�l som avses i 19 �. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft33">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r betr�f-</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft36">fande s�dan verksamhet som avses i 19 � meddela f�reskrifter om undantag <br/>fr�n lagens best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>23 �</b> Den som f�der upp, f�rvarar, tillhandah�ller eller anv�nder djur f�r <br/>s�dana �ndam�l som avses i 19 � skall m�rka djuren samt uppr�tta instruk-<br/>tioner f�r och f�ra anteckningar och l�mna upplysningar om verksamheten <br/>enligt f�reskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som re-<br/>geringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>27 �</b> F�r tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten r�tt att f� tilltr�de <br/>till omr�den, anl�ggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen d�r djur <br/>h�lls och att d�r besikta djuren, g�ra unders�kningar och ta prover. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft33">Tillsynsmyndigheten har r�tt att p� beg�ran f� de upplysningar och hand-</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft33">lingar som beh�vs f�r tillsynen. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft33">Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena g�ller ocks� f�r EG:s institu-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft33">tioner och av institutionerna utsedda inspekt�rer och experter. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 1998. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft33">2. I fr�ga om s�dan anv�ndning av f�rs�ksdjur som har tillstyrkts f�re </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft36">ikrafttr�dandet kr�vs inte godk�nnande enligt 21 � i dess nya lydelse och till-<br/>l�mpas 2 � i dess �ldre lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft34">9</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1991:404. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft33">152 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:641px;height:902px;"> <img width="641" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1998:56 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft41">ANNIKA �HNBERG </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft42">Hans Petterson <br/>(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:565px;white-space:nowrap" class="ft41">153 </p> </div> </div>
background image

SFS 1998:56
Utkom fr�n trycket
den 25 februari 1998

Lag
om �ndring i djurskyddslagen (1988:534);

utf�rdad den 19 februari 1998.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om djurskyddslagen (1988:534)
dels att 1-4, 8, 10, 11, 19-23 och 27 �� skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 19 a �, av f�ljande lydelse.

1 � Denna lag avser v�rd och behandling av husdjur. Den avser ocks� an-

dra djur om de h�lls i f�ngenskap eller anv�nds f�r �ndam�l som avses i

19 �.

2 �2 Djur skall behandlas v�l och skyddas mot on�digt lidande och sjuk-
dom.

Djur, som anv�nds f�r �ndam�l som avses i 19 �, skall inte anses vara ut-

satta f�r on�digt lidande eller sjukdom vid anv�ndningen, om denna har god-

k�nts av en djurf�rs�ksetisk n�mnd.

3 �3 Djur skall ges tillr�ckligt med foder och vatten och tillr�cklig tillsyn.

Stall och andra f�rvaringsutrymmen f�r djur skall ge djuren tillr�ckligt ut-

rymme och skydd samt h�llas rena.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk

f�r meddela ytterligare f�reskrifter om

1. stall och andra f�rvaringsutrymmen f�r djur,

2. skyldighet att l�ta f�rpr�va s�dana utrymmen, och
3. skyldighet att l�ta f�rpr�va ny teknik inom djurh�llningen.
Regeringen f�r f�reskriva att den som inte l�ter f�rpr�va stall eller andra

f�rvaringsutrymmen f�r djur skall �l�ggas att betala en s�rskild avgift. Av-
giften skall tas ut av den som var �gare av stallet eller f�rvaringsutrymmet
n�r byggnads�tg�rden vidtogs. Den s�rskilda avgiften skall best�mmas till
ett belopp som motsvarar fyra g�nger den avgift som skulle ha betalats om
f�rpr�vning skett, om det inte finns s�rskilda sk�l att best�mma avgiften till
ett l�gre belopp.

F�rsta stycket g�ller inte djur som anv�nds f�r s�dana �ndam�l som avses

i 19 �, om djuret inte h�lls i f�ngenskap.

4 �4 Djur som f�ds upp eller h�lls f�r produktion av livsmedel, ull, skinn
eller p�lsar eller f�r att anv�ndas f�r �ndam�l som avses i 19 � eller i t�vling
skall h�llas och sk�tas i en god djurmilj� och p� ett s�dant s�tt att det fr�mjar
deras h�lsa och ger dem m�jlighet att bete sig naturligt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket f�r

meddela ytterligare f�reskrifter om hur s�dana djur skall h�llas och sk�tas.

1

Prop. 1997/98:28, bet. 1997/98:JoUl2, rskr. 1997/98:142.

2

Senaste lydelse 1990:628.

3

Senaste lydelse 1993:1480.

4

Senaste lydelse 1992:1095.

150

background image

SFS 1998:56

8 �5 Vid transport av djur skall transportmedlet vara l�mpligt f�r �ndam�let
och ge djuret skydd mot v�rme och k�ld samt mot st�tar, skavning och lik-
nande. I den utstr�ckning det beh�vs skall djuren h�llas skilda fr�n varandra.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket f�r

meddela ytterligare f�reskrifter om villkor f�r eller f�rbud mot transport av
djur.

10 �6 Det �r f�rbjudet att g�ra operativa ingrepp p� djur i andra fall �n n�r
det �r befogat av veterin�rmedicinska sk�l.

F�rsta stycket g�ller inte djur som anv�nds f�r s�dana �ndam�l som avses

i 19 �.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket f�r

meddela ytterligare f�reskrifter om operativa ingrepp p� djur samt f�reskrif-
ter om undantag fr�n f�rsta stycket i fr�ga om djur som avses i 4 � eller om
det finns s�rskilda sk�l.

11 �7 F�r operativa ingrepp p� djur skall en veterin�r anlitas. Detsamma

g�ller vid annan behandling i syfte att f�rebygga, p�visa, lindra eller bota
sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen orsakar lidande som inte
�r obetydligt.

F�rsta stycket g�ller inte om behandlingen �r s� br�dskande att en veteri-

n�r inte hinner anlitas.

I fr�ga om djur som anv�nds f�r �ndam�l som avses i 19 � f�r ingreppet

eller behandlingen ocks� utf�ras av den som har f�reskriven utbildning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket f�r

meddela f�reskrifter om undantag fr�n f�rsta stycket.

19 �8 Djur f�r anv�ndas f�r vetenskaplig forskning eller undervisning,
sjukdomsdiagnos, framst�llning av l�kemedel eller kemiska produkter eller

f�r andra j�mf�rliga �ndam�l endast under f�ruts�ttning

1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppn�s med n�gon

annan tillfredsst�llande metod utan anv�ndning av djur,

2. att verksamheten utformas s� att djuren inte uts�tts f�r st�rre lidande �n

vad som �r absolut n�dv�ndigt, och

3. att det vid verksamheten inte anv�nds andra djur �n s�dana som f�tts

upp f�r �ndam�let.

19 a � F�r att djur skall f� anv�ndas f�r �ndam�l som avses i 19 � eller f�

f�das upp, f�rvaras eller tillhandah�llas f�r en s�dan anv�ndning fordras till-
st�nd av regeringen, eller om regeringen best�mmer det, Jordbruksverket. Ett
tillst�nd f�r �terkallas.

Vid tillst�ndspr�vningen skall s�rskild h�nsyn tas till om den s�kande kan

anses l�mplig att bedriva verksamheten och om de anl�ggningar i vilka verk-
samheten skall bedrivas �r l�mpliga fr�n djurskyddssynpunkt.

Vid pr�vningen av tillst�nd till uppf�dning av f�rs�ksdjur skall h�nsyn

ocks� tas till behovet av s�dana djur.

151

5

Senaste lydelse 1991:404.

6

Senaste lydelse 1991:404.

7

Senaste lydelse 1991:404.

8

Senaste lydelse 1991:404.

background image

SFS 1998:56

20 �9 Om ett tillst�nd enligt 19 a � beviljas, skall det finnas

1. av Jordbruksverket godk�nd f�rest�ndare som ansvarar f�r verksamhe-

ten,

2. veterin�r som ger r�d och anvisningar om hur verksamheten skall bedri-

vas och som bist�r vid behandling av djuren, och

3. f�r verksamheten tillr�ckligt stor personal som har den utbildning och

kompetens som beh�vs f�r verksamheten.

F�rest�ndaren och veterin�ren skall se till att verksamheten bedrivs enligt

denna lag och enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vad som skall
g�lla f�r f�rest�ndare och veterin�r och om den utbildning och kompetens
som personalen skall ha.

21 � Anv�ndning av djur f�r �ndam�l som avses i 19 � skall godk�nnas
fr�n etisk synpunkt av en djurf�rs�ksetisk n�mnd innan anv�ndningen p�-
b�rjas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om godk�nnandet samt f�reskrifter om undantag fr�n
kravet p� godk�nnande.

22 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om villkor f�r eller f�rbud mot uppf�dning, f�rvaring, till-
handah�llande eller anv�ndning av djur f�r s�dana �ndam�l som avses i 19 �.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r betr�f-

fande s�dan verksamhet som avses i 19 � meddela f�reskrifter om undantag
fr�n lagens best�mmelser

23 � Den som f�der upp, f�rvarar, tillhandah�ller eller anv�nder djur f�r
s�dana �ndam�l som avses i 19 � skall m�rka djuren samt uppr�tta instruk-
tioner f�r och f�ra anteckningar och l�mna upplysningar om verksamheten
enligt f�reskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som re-
geringen best�mmer.

27 � F�r tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten r�tt att f� tilltr�de
till omr�den, anl�ggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen d�r djur
h�lls och att d�r besikta djuren, g�ra unders�kningar och ta prover.

Tillsynsmyndigheten har r�tt att p� beg�ran f� de upplysningar och hand-

lingar som beh�vs f�r tillsynen.

Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena g�ller ocks� f�r EG:s institu-

tioner och av institutionerna utsedda inspekt�rer och experter.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 1998.

2. I fr�ga om s�dan anv�ndning av f�rs�ksdjur som har tillstyrkts f�re

ikrafttr�dandet kr�vs inte godk�nnande enligt 21 � i dess nya lydelse och till-
l�mpas 2 � i dess �ldre lydelse.

9

Senaste lydelse 1991:404.

152

background image

SFS 1998:56

P� regeringens v�gnar

ANNIKA �HNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

153

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.