SFS 1998:56 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Du är här: Start / Miljörätt / Djurskyddslag (2018:1192) / SFS 1998:56 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
SFS 1998_56 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988_534)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:56
Utkom från trycket
den 25 februari 1998

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 19 februari 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)
dels att 1-4, 8, 10, 11, 19-23 och 27 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 19 a §, av följande lydelse.

1 § Denna lag avser vård och behandling av husdjur. Den avser också an-

dra djur om de hålls i fångenskap eller används för ändamål som avses i

19 §.

2 §2 Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjuk-
dom.

Djur, som används för ändamål som avses i 19 §, skall inte anses vara ut-

satta för onödigt lidande eller sjukdom vid användningen, om denna har god-

känts av en djurförsöksetisk nämnd.

3 §3 Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt ut-

rymme och skydd samt hållas rena.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk

får meddela ytterligare föreskrifter om

1. stall och andra förvaringsutrymmen för djur,

2. skyldighet att låta förpröva sådana utrymmen, och
3. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.
Regeringen får föreskriva att den som inte låter förpröva stall eller andra

förvaringsutrymmen för djur skall åläggas att betala en särskild avgift. Av-
giften skall tas ut av den som var ägare av stallet eller förvaringsutrymmet
när byggnadsåtgärden vidtogs. Den särskilda avgiften skall bestämmas till
ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om
förprövning skett, om det inte finns särskilda skäl att bestämma avgiften till
ett lägre belopp.

Första stycket gäller inte djur som används för sådana ändamål som avses

i 19 §, om djuret inte hålls i fångenskap.

4 §4 Djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn
eller pälsar eller för att användas för ändamål som avses i 19 § eller i tävling
skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar
deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får

meddela ytterligare föreskrifter om hur sådana djur skall hållas och skötas.

1

Prop. 1997/98:28, bet. 1997/98:JoUl2, rskr. 1997/98:142.

2

Senaste lydelse 1990:628.

3

Senaste lydelse 1993:1480.

4

Senaste lydelse 1992:1095.

150

background image

SFS 1998:56

8 §5 Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet
och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavning och lik-
nande. I den utsträckning det behövs skall djuren hållas skilda från varandra.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får

meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot transport av
djur.

10 §6 Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på djur i andra fall än när
det är befogat av veterinärmedicinska skäl.

Första stycket gäller inte djur som används för sådana ändamål som avses

i 19 §.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får

meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på djur samt föreskrif-
ter om undantag från första stycket i fråga om djur som avses i 4 § eller om
det finns särskilda skäl.

11 §7 För operativa ingrepp på djur skall en veterinär anlitas. Detsamma

gäller vid annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota
sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen orsakar lidande som inte
är obetydligt.

Första stycket gäller inte om behandlingen är så brådskande att en veteri-

när inte hinner anlitas.

I fråga om djur som används för ändamål som avses i 19 § får ingreppet

eller behandlingen också utföras av den som har föreskriven utbildning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får

meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

19 §8 Djur får användas för vetenskaplig forskning eller undervisning,
sjukdomsdiagnos, framställning av läkemedel eller kemiska produkter eller

för andra jämförliga ändamål endast under förutsättning

1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon

annan tillfredsställande metod utan användning av djur,

2. att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än

vad som är absolut nödvändigt, och

3. att det vid verksamheten inte används andra djur än sådana som fötts

upp för ändamålet.

19 a § För att djur skall få användas för ändamål som avses i 19 § eller få

födas upp, förvaras eller tillhandahållas för en sådan användning fordras till-
stånd av regeringen, eller om regeringen bestämmer det, Jordbruksverket. Ett
tillstånd får återkallas.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om den sökande kan

anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar i vilka verk-
samheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Vid prövningen av tillstånd till uppfödning av försöksdjur skall hänsyn

också tas till behovet av sådana djur.

151

5

Senaste lydelse 1991:404.

6

Senaste lydelse 1991:404.

7

Senaste lydelse 1991:404.

8

Senaste lydelse 1991:404.

background image

SFS 1998:56

20 §9 Om ett tillstånd enligt 19 a § beviljas, skall det finnas

1. av Jordbruksverket godkänd föreståndare som ansvarar för verksamhe-

ten,

2. veterinär som ger råd och anvisningar om hur verksamheten skall bedri-

vas och som bistår vid behandling av djuren, och

3. för verksamheten tillräckligt stor personal som har den utbildning och

kompetens som behövs för verksamheten.

Föreståndaren och veterinären skall se till att verksamheten bedrivs enligt

denna lag och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vad som skall
gälla för föreståndare och veterinär och om den utbildning och kompetens
som personalen skall ha.

21 § Användning av djur för ändamål som avses i 19 § skall godkännas
från etisk synpunkt av en djurförsöksetisk nämnd innan användningen på-
börjas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om godkännandet samt föreskrifter om undantag från
kravet på godkännande.

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om villkor för eller förbud mot uppfödning, förvaring, till-
handahållande eller användning av djur för sådana ändamål som avses i 19 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får beträf-

fande sådan verksamhet som avses i 19 § meddela föreskrifter om undantag
från lagens bestämmelser

23 § Den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder djur för
sådana ändamål som avses i 19 § skall märka djuren samt upprätta instruk-
tioner för och föra anteckningar och lämna upplysningar om verksamheten
enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer.

27 § För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde
till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur
hålls och att där besikta djuren, göra undersökningar och ta prover.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar som behövs för tillsynen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för EG:s institu-

tioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

2. I fråga om sådan användning av försöksdjur som har tillstyrkts före

ikraftträdandet krävs inte godkännande enligt 21 § i dess nya lydelse och till-
lämpas 2 § i dess äldre lydelse.

9

Senaste lydelse 1991:404.

152

background image

SFS 1998:56

På regeringens vägnar

ANNIKA �&HNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

153

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.