SFS 2003:52 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

030052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 13 februari 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

2

dels

att i 19 a, 20 och 24 §§ ordet ”Jordbruksverket” skall bytas ut mot

”Djurskyddsmyndigheten”,

dels

att i 3 § uttrycket ”regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,

Statens jordbruksverk” skall bytas ut mot ”regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer”,

dels

att i 4, 6–8, 10–12 och 14–18 §§ uttrycket ”regeringen eller, efter re-

geringens bemyndigande, Jordbruksverket” skall bytas ut mot ”regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer”,

dels

att 25, 33 och 38 §§ skall ha följande lydelse.

25 §

3

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyn-

digheten får meddela föreskrifter om hur tillsynen enligt denna lag skall be-
drivas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att det får tas ut avgift för tillsynen och i ärenden enligt denna lag. Rege-
ringen får överlåta åt kommunen att meddela föreskrifter om sådana avgif-
ter.

33 §

Beslut enligt 31 eller 32 § omfattar också avkomma som det omhän-

dertagna djuret föder under omhändertagandet.

1

Prop. 2001/02:189, bet. 2002/03:MJU5, rskr. 2002/03:98.

2

Senaste lydelse av

3 § 2002:550
4 § 2002:550
6 § 1991:404
7 § 2002:550
8 § 1998:56
10 § 2002:550
11 § 2002:550
12 § 2002:550
14 § 1991:404
15 § 1991:404
16 § 2002:891
17 § 1991:404
18 § 1991:404
19 a § 1998:56
20 § 1998:56
24 § 1991:1688.

3

Senaste lydelse 1991:404.

SFS 2003:52

Utkom från trycket
den 25 februari 2003

background image

2

SFS 2003:52

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Sedan ett djur har omhändertagits får ägaren inte förfoga över djuret eller

avkomma som omfattas av omhändertagandet utan tillstånd av länsstyrelsen.

38 §

4

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt bestäm-

melser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut, som annan statlig myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat

enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Annat beslut som en statlig myndighet meddelat enligt lagen eller med

stöd av regeringens förordnande enligt lagen får överklagas hos regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 33 § och i övrigt den

1 januari 2004.

2. För ärenden som väckts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

4

Senaste lydelse 1995:1714.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.