SFS 2005:338 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

050338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

2

dels att 16, 24–26 och 27 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 24 a–d §§, av följande

lydelse.

16 § Tillstånd till verksamheten skall den ha som yrkesmässigt eller i
större omfattning

1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot säll-

skapsdjur för förvaring eller utfodring,

2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för

förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller

3. föder upp pälsdjur.
Frågor om tillstånd prövas av den eller de kommunala nämnder som full-

gör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. En sådan nämnd får
också återkalla ett beviljat tillstånd.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökande kan

anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verk-
samheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela föreskrifter om

1. villkoren för att en verksamhet skall anses vara av större omfattning,
2. undantag från första stycket.
Regeringen får föreskriva eller, i samband med ett beslut enligt 24 d § för-

sta stycket, i det enskilda fallet besluta att frågor om beviljande och återkal-
lande av tillstånd, i stället för vad som sägs i andra stycket, skall prövas av
länsstyrelsen.

24 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen utövas av Djurskyddsmyndigheten, länsstyrel-
serna, andra statliga myndigheter och kommunerna (tillsynsmyndigheter) i
enlighet med vad regeringen bestämmer.

En kommuns tillsyn skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden skall

1 Prop. 2004/05:72, bet. 2004/05:MJU10, rskr. 2004/05:200.

2 Lagen omtryckt 2003:1077.

SFS 2005:338

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

5 SFS 2005:282–350

background image

2

SFS 2005:338

ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för
att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Djurskyddsmyndigheten samordnar övriga tillsynsmyndigheters verk-

samhet och lämnar vid behov råd och hjälp i denna verksamhet.

24 a § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsyns-
uppgifter som kommunen har enligt denna lag skall skötas helt eller delvis
av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att
meddela beslut i ett ärende.

Kommunen får också efter överenskommelse med en annan kommun

uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett
visst ärende eller en grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap.
34 § kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna i 6 kap. 24–27 och 35 §§
kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på
den som fattar sådana beslut.

24 b § Länsstyrelsen i det län där en kommun är belägen får i samråd med
kommunen besluta att den tillsyn över en viss verksamhet som kommunen
annars har skall flyttas över till länsstyrelsen. Ett sådant beslut får fattas om
verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns
andra särskilda skäl.

Länsstyrelsen får besluta att tillsynen skall lämnas tillbaka till kommunen

om länsstyrelsen och kommunen är överens om det.

24 c § Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av kommu-
nens tillsynsuppdrag får länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen
förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande skall inne-
hålla uppgifter om de åtgärder som länsstyrelsen anser nödvändiga för att
bristen skall kunna avhjälpas.

24 d § Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin till-
synsskyldighet när det gäller en viss verksamhet, får regeringen på ansökan
av länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen, besluta att ansvaret för
tillsynen över den verksamheten skall flyttas över till länsstyrelsen.

Regeringen får besluta att ansvaret för tillsynen skall lämnas tillbaka till

kommunen.

25 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyn-
digheten får meddela föreskrifter om

1. hur tillsynen skall bedrivas,
2. skyldighet för en tillsynsmyndighet att lämna information till en annan

tillsynsmyndighet,

3. att det får tas ut avgifter för tillsynen och i ärenden enligt denna lag.
Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela föreskrifter om avgifter

enligt första stycket 3.

26 § En tillsynsmyndighet får, utöver vad som särskilt anges i 24 c §, med-
dela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

background image

3

SFS 2005:338

I beslut om föreläggande eller förbud enligt denna paragraf får tillsyns-

myndigheten sätta ut vite, dock inte i fall som avses i 29 §.

Om någon inte rättar sig efter lagen eller föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen eller inte följer en tillsynsmyndighets föreläggande, får
myndigheten besluta om rättelse på hans bekostnad. I brådskande fall får ett
sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande.

27 § För tillsyn har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden,
anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls och att
där besikta djuren, göra undersökningar och ta prover.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar som behövs för tillsynen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för EG:s institu-

tioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter.

Polismyndigheten skall på begäran lämna tillsynsmyndigheten den hjälp

som behövs vid tillsynen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.