SFS 2021:175 Lag om ändring i djurskyddslagen (2018:1192)

SFS2021-175.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i djurskyddslagen (2018:1192)

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (2018:1192)

dels att 8 kap. 1, 6, 7, 8, 11, 12, 15 och 17 §§, 10 kap. 4 § och 11 kap. 3 §

och rubrikerna närmast före 8 kap. 1, 6, 7, 8 och 15 §§ och 11 kap. 3 § ska
ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 1 kap. 4 a § och 8 kap. 1 a–1 c,

6 a, 9 a och 9 b §§ och närmast före 1 kap. 4 a § och 8 kap. 1 a–1 c, 6 a, 9 a
och 9 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
4 a § I denna lag betyder

1. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll), och

b) kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har

meddelats med stöd av lagen följs,

2. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och

3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning

(EU) 2017/625.

1 Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198.

SFS

2021:175

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2

8 kap.


Behörig myndighet för offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet


1 § Länsstyrelserna och de andra statliga myndigheter som regeringen
bestämmer (kontrollmyndigheterna) utövar offentlig kontroll.

Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra

statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som
regeringen meddelar.

Delegering av vissa uppgifter


1 a § I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa upp-
gifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband
med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk
person.

Förvaltningslagens tillämpning


1 b § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av
ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen
(2017:900) tillämpas:

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till,

– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
– 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Tystnadsplikt


1 c § Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det
som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes.
Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört
laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover
som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. hur ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har

delegerats vissa uppgifter ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet,

2021:175

background image

SFS

3

2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter, eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter, att lämna information till den samord-
nande kontrollmyndighet som avses i 3 §, och

3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in hand-
lingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

Föreskrifter om uppgiftslämnande


6 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för djurhållare att lämna uppgifter om
sin djurhållning till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som inte omfattas

av förordning (EU) 2017/625


7 § Vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet tillämpas
förordning (EU) 2017/625 i fråga om djurhållare som håller animalie-
producerande djur och i fråga om sådana som ansvarar för levande
ryggradsdjur vid transport i samband med ekonomisk verksamhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att förordning (EU) 2017/625 ska

tillämpas helt eller delvis vid offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet i fråga om andra djurhållare än sådana som avses i första stycket.

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av en myndighet, ett
organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter.

Återkallelse av kompetensbevis för personal som deltar i avlivning


9 a § Vid överträdelser av denna lag, de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar
eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna får en
kontrollmyndighet tillfälligt eller slutligt återkalla kompetensbevis som
utfärdats enligt artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den
24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.

Återkallelse av kompetensbevis för skötare


9 b § Vid överträdelser av denna lag, de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar
eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna får en
kontrollmyndighet tillfälligt eller slutligt återkalla kompetensbevis för
skötare som utfärdats enligt artikel 17.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2005
av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed
sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG
och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.


2021:175

background image

SFS

4

11 § En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade upp-
gifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den
utsträckning det behövs för offentlig kontroll eller annan offentlig verksam-
het, rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar.

12 § En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade upp-
gifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den
utsträckning det behövs för offentlig kontroll eller annan offentlig verksam-
het, rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och
andra utrymmen där det kan antas att djur hålls eller som berör djur-
hållningen, och att där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.

Tillträde till bostäder får endast ske när det kan antas att djur hålls där och
1. det kan antas att djurhållningen inte uppfyller bestämmelserna i denna

lag eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,

2. syftet är att kontrollera att tidigare konstaterade brister i djurhållningen

har åtgärdats, eller

3. syftet är att kontrollera en djurhållning som kräver tillstånd enligt denna

lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt

lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har även
rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler, andra
utrymmen och bostäder, när det behövs för att kontrollera att beslut om
djurförbud enligt 9 kap. 1 § följs.

Skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll och för annan

offentlig verksamhet


15 § Den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet ska, utöver vad som följer av artikel 15.2 och 15.6 i förordning
(EU) 2017/625, lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller
verksamheten ska kunna utföras.

17 § Bestämmelserna i 2–6 a §§, 9 § tredje stycket, 10, 13 och 16 §§
tillämpas inte i fråga om djur som används inom Försvarsmakten.

10 kap.


4 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet i annat fall än
enligt 3 § bryter mot skyldigheter, krav eller förbud som finns i de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar. Detta gäller inte om överträdelsen
avser bestämmelser om myndighetsutövning eller andra bestämmelser i
förordning (EU) 2017/625.

11 kap.


Motpart vid överklagande av vissa beslut


3 § Om ett beslut som har meddelats av en officiell veterinär som har
förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer överklagas, ska
den myndighet som har förordnat den officiella veterinären föra det
allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.

2021:175

background image

SFS

5

Den myndighet som har delegerat en uppgift att utöva offentlig kontroll

eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska
föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade
beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.

Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med

offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut
som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer i fråga om

8 kap. 9 b § och i övrigt den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

2021:175

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.