SFS 2002:550 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

020550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

dels

att 7 § skall upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 7 a § skall betecknas 7 §,

dels

att 3 och 4 §§, den nya 7 §, 10–12, 29, 31, 32, 34 och 36 §§ skall ha

följande lydelse.

3 §

2

Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt ut-

rymme och skydd samt hållas rena.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk

får meddela ytterligare föreskrifter om

1. stall och andra förvaringsutrymmen för djur,
2. skyldighet att låta förpröva sådana utrymmen, och
3. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.
Regeringen får föreskriva att den som inte låter förpröva stall eller andra

förvaringsutrymmen för djur skall åläggas att betala en särskild avgift. Av-
giften skall tas ut av den som var ägare av stallet eller förvaringsutrymmet
när byggnadsåtgärden vidtogs. Den särskilda avgiften skall bestämmas till
ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om
förprövning skett, om det inte finns särskilda skäl att bestämma avgiften till
ett lägre belopp.

Första stycket gäller inte djur som används för sådana ändamål som avses

i 19 §, om djuret inte hålls i fångenskap. Bestämmelserna i andra stycket om
krav på tillräckligt utrymme och skydd och bestämmelserna i tredje och
fjärde styckena om befogenhet att meddela föreskrifter gäller också hägn.

4 §

3

Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att

det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får

meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhåll-
ning.

1

Prop. 2001/02:93, bet. 2001/02:MJU20, rskr. 2001/02:257.

2

Senaste lydelse 1998:56.

3

Senaste lydelse 1998:56.

SFS 2002:550

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:550

7 §

4

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket

får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot försäljning eller an-
nan överlåtelse av djur.

10 §

5

Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till

djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl.

Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner som ges i så-

dan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får

meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på eller injektioner till
djur samt föreskrifter om undantag från första stycket, om det finns särskilda
skäl.

11 §

6

För operativa ingrepp på eller injektioner till djur skall en veterinär

anlitas. Detsamma gäller vid annan behandling i syfte att förebygga, påvisa,
lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan or-
saka lidande som inte är obetydligt.

Första stycket gäller inte om behandlingen är så brådskande att en veteri-

när inte hinner anlitas.

I sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får in-

jektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har fö-
reskriven utbildning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får

meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

12 §

7

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket

får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot

1. tillförsel av hormoner eller andra ämnen till djur för att påverka djurets

egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom
eller sjukdomssymptom, eller

2. avel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren eller på-

verka djurens naturliga beteenden.

Första stycket 1 gäller inte ämnen som omfattas av lagen (1985:295) om

foder.

29 §

8

Länsstyrelsen skall meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst

slag av djur för den som

1. inte följer ett beslut som en tillsynsmyndighet har meddelat enligt 26 §

och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,

2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,
3. har misshandlat ett djur,
4.

har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller

5. vid upprepade tillfällen dömts för brott mot denna lag eller mot före-

skrifter som meddelats med stöd av lagen eller vid upprepade tillfällen varit
föremål för beslut enligt 26 §.

4

Senaste lydelse av förutvarande 7 a § 1991:404.

5

Senaste lydelse 1998:56.

6

Senaste lydelse 1998:56.

7

Senaste lydelse 1994:904.

8

Senaste lydelse 1992:1095.

background image

3

SFS 2002:550

Förbud skall inte meddelas, om det är uppenbart att ett upprepande inte

kommer att inträffa.

Om den mot vilken förbudet riktas är ägare av djuret, får länsstyrelsen

dessutom ålägga honom att göra sig av med det och förbjuda honom att
skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur.

Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare.

31 §

Länsstyrelsen skall besluta att ett djur skall tas om hand genom polis-

myndighetens försorg om

1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsä-

gelse av tillsynsmyndigheten,

2. ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsent-

lig betydelse från djurskyddssynpunkt,

3. ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,
4. den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap.

13 § brottsbalken, eller

5. den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott

mot denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller vid
upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.

32 §

9

Utan hinder av vad i 31 § 1 föreskrivs om tillsägelse och rättelse

skall länsstyrelsen, en tillsynsmyndighet eller polismyndigheten besluta att
ett djur som är utsatt för lidande omedelbart skall omhändertas om

1. det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,
2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, eller
3. det i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskyddssyn-

punkt.

Om beslutet har meddelats av någon annan än länsstyrelsen, skall beslutet

underställas länsstyrelsen, som snarast skall avgöra om det skall fortsätta att
gälla.

Omhändertagandet skall ske genom polismyndighetens försorg.

34 §

10

När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, skall läns-

styrelsen snarast fastställa om djuret skall säljas, överlåtas på annat sätt eller
avlivas.

Om länsstyrelsen har beslutat att djuret skall säljas eller överlåtas på annat

sätt och om det visar sig att beslutet inte kan verkställas, får länsstyrelsen i
stället besluta att djuret skall avlivas.

Djuret skall säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas genom polismyn-

dighetens försorg.

36 §

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bryter mot 3, 5, 6, 8–11, 13, 14, 16–19 a eller 21 §,
2. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag, eller
3. underlåter att följa ett sådant föreläggande eller bryter mot ett sådant

förbud som avses i 29 §.

9

Senaste lydelse 1990:628.

10

Senaste lydelse 1992:1095.

background image

4

SFS 2002:550

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig

betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år.

Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar.
Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med

samma eller strängare straff i brottsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
2. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre bestämmel-

ser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande.

3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet

gäller äldre bestämmelser.

4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får

meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.