SFS 2022:117 Lag om ändring i djurskyddslagen (2018:1192)

SFS2022-117.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i djurskyddslagen (2018:1192)

Utfärdad den 10 februari 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (2018:1192)

dels att 8 kap. 5 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 6 och 7 §§ och 11 kap. 4 § och

rubriken närmast före 8 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tio nya paragrafer, 10 kap. 6 a–6 i och 7 a §§, och

närmast före 10 kap. 6 a–6 g, 6 i och 7 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

8 kap.
Skyldighet att vidta åtgärder mot överträdelser
5 §
Kontrollmyndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder med anledning av
överträdelser av lagen. Detsamma gäller överträdelser av föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar.

Kontrollmyndigheterna ska alltid anmäla överträdelser till Polismyn-

digheten eller Åklagarmyndigheten

– när överträdelserna har lett till djurs lidande eller inneburit en konkret

risk för lidande, eller

– när det annars finns särskilda skäl för en anmälan.

9 kap.
1 §
Länsstyrelsen ska besluta om förbud att ha hand om djur (djurförbud)
för en fysisk person som

1. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,
2. har misshandlat ett djur,
3. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt

8 kap. 9 § om beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,

4. har varit föremål för upprepade beslut enligt 8 kap. 9 §, om ett

djurförbud är befogat från djurskyddssynpunkt,

5. genom en dom som har fått laga kraft eller genom ett godkänt

strafföreläggande har befunnits skyldig till djurplågeri eller grovt djur-
plågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken,

6. genom en dom som har fått laga kraft eller genom ett godkänt

strafföreläggande har befunnits skyldig till brott enligt 10 kap. 1–5 §§ eller
ålagts företagsbot för sådant brott, om ett djurförbud är befogat från
djurskyddssynpunkt, eller

1 Prop. 2021/22:18, bet. 2021/22:MJU12, rskr. 2021/22:147.

SFS

2022:117

Publicerad
den

15 februari 2022

background image

SFS

2022:117

2

7. genom ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat med stöd av

10 kap. 6 a § har ålagts sanktionsavgift, om ett djurförbud är befogat från
djurskyddssynpunkt.

Djurförbud ska dock inte beslutas om det är sannolikt att den

omständighet som annars ska leda till djurförbud inte kommer att upprepas.

10 kap.
6 §
Om en gärning som avses i 1, 3, 4 eller 5 § är att anse som ringa ska
det inte dömas till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den är av
mindre betydelse med hänsyn till det intresse som straffbestämmelsen är
avsedd att skydda.

Sanktionsavgifter
6 a §
Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska
betalas av den som

1. bryter mot bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den

22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed
sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG
och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 om

a) transporthandlingar,
b) tillstånd,
c) intyg,
d) kompetensbevis,
e) att utse en fysisk person att ansvara för transporten,
f) tillgång till vissa uppgifter,
g) anmälan om förändringar i förhållande till tillstånd som meddelats för

en transportör,

h) krav på navigeringssystem och bevarande och tillhandahållande av

uppgifter från ett sådant system, och

i) krav på godkännande av transportmedel,
2. bryter mot bestämmelser om kompetensbevis, skyldighet att meddela

den behöriga myndigheten om att djur ska avlivas och att utse djurskydds-
ansvarig i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009
om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning,

3. inte uppfyller krav på att lämna information om djur vid försäljning

eller annan överlåtelse,

4. förevisar djur på cirkus och inte uppfyller krav på att föra anteckningar

om verksamheten och djuren eller lämna upplysningar om verksamheten,

5. inte uppfyller krav på godkännande av djurparker eller liknande

anläggningar innan de tas i bruk, eller

6. föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur och inte

uppfyller krav på upprättande av instruktioner för sådan verksamhet, på
märkning av djur, på journalföring eller på att lämna information om
verksamheten.

Sanktionsavgifternas storlek
6 b §
Sanktionsavgifterna ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst
100 000 kronor. I de föreskrifter som avses i 6 a § ska avgifternas storlek
framgå. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek ska
hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och till betydelsen av den
bestämmelse som överträdelsen avser.

background image

SFS

2022:117

3

Undantag från avgiftsskyldigheten
6 c §
Sanktionsavgift ska inte tas ut om det är oskäligt. Vid denna prövning
ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgifts-

skyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit
skyldig att göra och inte heller förmått att ge någon annan i uppdrag att göra
det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgifts-

skyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat
påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen.
Sanktionsavgift ska inte heller tas ut om överträdelsen är av mindre

betydelse med hänsyn till det intresse som bestämmelsen är avsedd att
skydda.

Ansvarig myndighet
6 d §
Kontrollmyndigheterna prövar frågor om sanktionsavgifter.

Tillfälle till yttrande
6 e §
Innan kontrollmyndigheten beslutar om sanktionsavgift ska den som
avgiften ska tas ut av få tillfälle att yttra sig.

Preskription
6 f §
Sanktionsavgift får inte beslutas om den som avgiften ska tas ut av
inte har fått tillfälle att yttra sig inom två år från den dag då överträdelsen
ägde rum.

Verkställighet
6 g §
Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken
när det har fått laga kraft.

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

6 h § En beslutad sanktionsavgift faller bort till den del beslutet inte har
verkställts inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.

Undantag för djur inom Försvarsmakten
6 i §
Bestämmelserna i 6 a–6 h §§ tillämpas inte i fråga om djur som
används inom Försvarsmakten.

7 § Det får inte dömas till ansvar eller beslutas om sanktionsavgift enligt
denna lag för en gärning som omfattas av ett föreläggande om vite, om
gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.

Sanktionsavgifter och straff
7 a §
Det får inte dömas till ansvar enligt 4 eller 5 § om gärningen kan leda
till en sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
6 a §.

11 kap.
4 §
Ett beslut om sanktionsavgift gäller först när beslutet fått laga kraft.

background image

SFS

2022:117

4

Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall andra beslut enligt

denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller
enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar ska gälla omedelbart
även om de överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA-CAREN SÄTHERBERG

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.