SFS 2006:809 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Du är här: Start / Miljörätt / Djurskyddslag (2018:1192) / SFS 2006:809 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
060809.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

2

dels

att nuvarande 1 a och 1 b §§ skall betecknas 1 b och 1 c §§, nuva-

rande 24 a�d §§ skall betecknas 24 c�f §§,

dels

att 3 a, 12, 24, 24 c�f, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38 och 39 §§

samt rubriken närmast före 24 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 36 § skall lyda ⬝Straffbestämmelser⬝,

dels

att rubriken närmast före 1 a § skall sättas närmast före 1 b §,

dels

att det i lagen skall införas nio nya paragrafer, 1 a, 24 a, 24 b, 25 a�d,

27 a och 36 a §§, samt närmast före 1 a, 24 a, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 25 b,
26, 27, 27 a, 28 och 38 §§ nya rubriker av följande lydelse.

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

1 a §

Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-be-

stämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen skall i
Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsom-

råde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka be-
stämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplette-
ring av EG-bestämmelserna.

3 a §

Om en åtgärd i fråga om stall eller annat förvaringsutrymme för djur

som kräver förprövning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 §
tredje stycket 3 har vidtagits utan sådan prövning, skall den myndighet som
regeringen bestämmer förbjuda att utrymmet används för att hysa djur. För-
bud skall dock inte meddelas, om myndigheten finner att åtgärden kan god-
kännas i efterhand.

12 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyn-

digheten får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2

Lagen omtryckt 2003:1077.

SFS 2006:809

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:809

1. tillförsel av hormoner eller andra ämnen till djur för att påverka djurets

egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom
eller sjukdomssymptom, eller

2. avel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren eller på-

verka djurens naturliga beteenden.

Första stycket 1 gäller inte ämnen som omfattas av lagen (2006:805) om

foder och animaliska biprodukter.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

24 §

3

Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och

beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm-
melserna utövas av Djurskyddsmyndigheten, länsstyrelserna, andra statliga
myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer.

En kommuns offentliga kontroll skall fullgöras av den eller de kommu-

nala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Nämnden skall ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning
som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett till-
fredsställande sätt.

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

24 a §

Djurskyddsmyndigheten och, i fråga om länet, länsstyrelsen sam-

ordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd
och hjälp i denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, in-

formation och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyl-
digheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

24 b §

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att

överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med
stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beiv-
ras.

Kommunal samverkan i den offentliga kontrollen

24 c §

4

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att kontroll-

uppgifter som kommunen har enligt denna lag skall skötas helt eller delvis
av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att
meddela beslut i ett ärende.

Kommunen får också efter överenskommelse med en annan kommun

uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett
visst ärende eller en grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap.
34 § kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna i 6 kap. 24�27 och 35 §§

3

Senaste lydelse 2005:338.

4

Senaste lydelse av tidigare 24 a § 2005:338.

background image

3

SFS 2006:809

kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på
den som fattar sådana beslut.

Frivillig överflyttning av offentlig kontroll

24 d §

5

Länsstyrelsen i det län där en kommun är belägen får, i samråd

med kommunen, i det enskilda fallet besluta att den offentliga kontroll av en
viss verksamhet som kommunen annars har skall flyttas över till länsstyrel-
sen. Ett sådant beslut får fattas, om verksamheten har stor omfattning, är sär-
skilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.

Länsstyrelsen får besluta att kontrollen skall lämnas tillbaka till kommu-

nen, om länsstyrelsen och kommunen är överens om det.

Förelägganden riktade mot kommuner

24 e §

6

Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess

kontrolluppdrag, får länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen före-
lägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande skall innehålla
uppgifter om de åtgärder som länsstyrelsen anser nödvändiga för att bristen
skall kunna avhjälpas.

Tvångsöverflyttning av offentlig kontroll

24 f §

7

Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin kon-

trollskyldighet när det gäller en viss verksamhet, får regeringen på ansökan
av länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen, besluta att ansvaret för
kontrollen över den verksamheten skall flyttas över till länsstyrelsen.

Regeringen får besluta att ansvaret för kontrollen skall lämnas tillbaka till

kommunen.

Föreskrifter om offentlig kontroll

25 §

8

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyn-

digheten får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, och
2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i

den offentliga kontrollen att lämna information till en sådan samordnande
kontrollmyndighet som avses i 24 a § första stycket.

25 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka bestämmelser i Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder-
och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djur-
skydd

9

som skall tillämpas vid offentlig kontroll av andra djurhållare än så-

dana som håller livsmedelsproducerande djur.

5

Senaste lydelse av tidigare 24 b § 2005:338.

6

Senaste lydelse av tidigare 24 c § 2005:338.

7

Senaste lydelse av tidigare 24 d § 2005:338.

8

Senaste lydelse 2005:338.

9

EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

background image

4

SFS 2006:809

Avgifter

25 b §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskydds-

myndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för of-
fentlig kontroll enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Bemyndigandet
innefattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta
ut sådan avgift.

25 c §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskydds-

myndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift i ären-
den som handläggs av statliga myndigheter enligt lagen, de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som komplette-
ras av lagen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommunfullmäktige

får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för en kommunal
nämnds handläggning av ärenden enligt lagen, de föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av la-
gen.

25 d §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskydds-

myndigheten får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut
av statliga myndigheter och av kontrollorgan.

Förelägganden, förbud och rättelse

26 §

10

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av

lagen eller vad som särskilt anges i 24 e § får en kontrollmyndighet meddela
de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och
beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm-
melserna skall följas.

Förelägganden och förbud enligt första stycket eller enligt de EG-bestäm-

melser som kompletteras av lagen får förenas med vite, dock inte i fall som
avses i 29 §.

Om någon inte rättar sig efter lagen, de föreskrifter eller beslut som har

meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av la-
gen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får
kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. I
brådskande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande.

Rätt till upplysningar och tillträde m.m.

27 §

11

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-

liga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och

10

Senaste lydelse 2005:338.

11

Senaste lydelse 2005:338.

background image

5

SFS 2006:809

2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra ut-

rymmen där djur hålls eller som berör djurhållningen och där besiktiga dju-
ren, göra undersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för

inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den hjälp

som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras.

Hjälp av polismyndighet

27 a §

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande

av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de före-
skrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestäm-
melser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med
stöd av EG-bestämmelserna.

Undantag för djur som används inom försvarsmakten

28 §

Bestämmelserna i 24�25, 25 b och 26�27 a §§ gäller inte djur som

används inom försvarsmakten.

29 §

Länsstyrelsen skall meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst

slag av djur för den som

1. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt 26 §

och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,

2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,
3. har misshandlat ett djur,
4. har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller
5. vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36 eller 36 a § eller vid

upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.

Förbud skall inte meddelas, om det är uppenbart att ett upprepande inte

kommer att inträffa.

Om den mot vilken förbudet riktas är ägare av djuret, får länsstyrelsen

dessutom ålägga honom att göra sig av med det och förbjuda honom att
skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur.

Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare.

31 §

Länsstyrelsen skall besluta att ett djur skall tas om hand genom polis-

myndighetens försorg om

1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsä-

gelse av kontrollmyndigheten,

2. ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsent-

lig betydelse från djurskyddssynpunkt,

3. ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,
4. den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap.

13 § brottsbalken, eller

5. den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott en-

ligt 36 eller 36 a § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut en-
ligt 26 §.

background image

6

SFS 2006:809

32 §

Utan hinder av vad i 31 § 1 föreskrivs om tillsägelse och rättelse skall

länsstyrelsen, en kontrollmyndighet eller polismyndigheten besluta att ett
djur som är utsatt för lidande omedelbart skall omhändertas om

1. det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,
2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, eller
3. det i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskyddssyn-

punkt.

Om beslutet har meddelats av någon annan än länsstyrelsen, skall beslutet

underställas länsstyrelsen, som snarast skall avgöra om det skall fortsätta att
gälla.

Omhändertagandet skall ske genom polismyndighetens försorg.

36 a §

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt el-

ler av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om
överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.

Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig

betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år.

Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar.
Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med

samma eller strängare straff i brottsbalken.

37 §

Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte

till ansvar enligt 36 eller 36 a § för gärning som omfattas av föreläggandet
eller förbudet.

Den som har ålagts att betala en särskild avgift enligt 3 § fjärde stycket för

att han inte låtit förpröva stall eller andra förvaringsutrymmen för djur döms
inte till ansvar enligt 36 §.

�verklagande m.m.

38 §

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut, som en statlig förvaltningsmyndighet i särskilt fall meddelat enligt

lagen, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Andra beslut av Djurskyddsmyndigheten eller någon annan statlig förvalt-

ningsmyndighet får överklagas hos regeringen.

39 §

Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall ett beslut enligt

denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller
enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen skall gälla omedel-
bart även om det överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Fram till och med den 31 december 2010 skall i stället för bestämmel-

sen i 25 b § följande gälla. Regeringen eller, efter regeringens bemyndi-

background image

7

SFS 2006:809

gande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om att det får tas ut
avgifter för offentlig kontroll enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Re-
geringen får överlåta åt kommunen att meddela föreskrifter om sådana av-
gifter.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.