SFS 2002:891 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

020891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 21 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 16 § djurskyddslagen (1988:534)

skall ha följande lydelse.

16 §

3

Tillstånd till verksamheten skall den ha som yrkesmässigt eller i

större omfattning

1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot säll-

skapsdjur för förvaring och utfodring,

2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för

förvaring och utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller

3. föder upp pälsdjur.
Frågor om tillstånd prövas av den eller de kommunala nämnder som full-

gör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. En sådan nämnd får
också återkalla ett beviljat tillstånd.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökande kan

anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verk-
samheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får

meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfa-

rande efter lagens ikraftträdande.

3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet

gäller äldre bestämmelser.

4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får

meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.

1

Prop. 2001/02:93, bet. 2002/03:MJU4, rskr. 2002/03:14.

2

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträf-
fande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37,
Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG
(EGT L 217, 5.8.1998, s.18, Celex 31998L0048).

3

Senaste lydelse 1991:1688.

SFS 2002:891

Utkom från trycket
den 6 december 2002

background image

2

SFS 2002:891

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.