SFS 2003:1076 Lag om ändring i lagen (2003:52) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Du är här: Start / Miljörätt / Djurskyddslag (2018:1192) / SFS 2003:1076 Lag om ändring i lagen (2003:52) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
031076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:52) om ändring i
djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 27 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:52) om

ändring i djurskyddslagen (1988:534)

2

dels att i 4, 6�8, 10�12, 14, 15, 17, 18, 20 och 25 §§ djurskyddslagen

(1988:534) i stället för dess lydelse enligt lagen (2003:52) om ändring i
nämnda lag uttrycket ⬝regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer⬝ skall bytas ut mot ⬝regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, Djurskyddsmyndigheten⬝,

dels att 3, 16 och 38 §§ djurskyddslagen (1988:534) i stället för dess

lydelse enligt lagen (2003:52) om ändring i nämnda lag skall ha följande
lydelse,

dels att övergångsbestämmelserna i lagen (2003:52) om ändring i djur-

skyddslagen (1988:534) skall ha följande lydelse.

3 §

3 Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.

Fodret och vattnet skall vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag
som utfodras.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt ut-

rymme och skydd samt hållas rena.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela ytterligare föreskrifter om

1. utfodring och vattning av djur,
2. stall och andra förvaringsutrymmen för djur,
3. skyldighet att låta förpröva sådana utrymmen, och
4. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.
Regeringen får föreskriva att den som inte låter förpröva stall eller andra

förvaringsutrymmen för djur skall åläggas att betala en särskild avgift. Av-
giften skall tas ut av den som var ägare av stallet eller förvaringsutrymmet

1 Prop. 2002/03:149, bet. 2003/04:MJU6, rskr. 2003/04:55.

2 Senaste lydelse av

4 § 2002:550

14 § 1991:404

6 § 1991:404

15 § 1991:404

7 § 2002:550

17 § 1991:404

8 § 1998:56

18 § 1991:404

10 § 2002:550

20 § 1998:56

11 § 2002:550

25 § 1991:404.

12 § 2002:550

3 Senaste lydelse 2002:550.

SFS 2003:1076

Utkom från trycket
den 12 december 2003

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:52) om ändring i
djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 27 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:52) om

ändring i djurskyddslagen (1988:534)

2

dels att i 4, 6�8, 10�12, 14, 15, 17, 18, 20 och 25 §§ djurskyddslagen

(1988:534) i stället för dess lydelse enligt lagen (2003:52) om ändring i
nämnda lag uttrycket ⬝regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer⬝ skall bytas ut mot ⬝regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, Djurskyddsmyndigheten⬝,

dels att 3, 16 och 38 §§ djurskyddslagen (1988:534) i stället för dess

lydelse enligt lagen (2003:52) om ändring i nämnda lag skall ha följande
lydelse,

dels att övergångsbestämmelserna i lagen (2003:52) om ändring i djur-

skyddslagen (1988:534) skall ha följande lydelse.

3 §

3 Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.

Fodret och vattnet skall vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag
som utfodras.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt ut-

rymme och skydd samt hållas rena.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela ytterligare föreskrifter om

1. utfodring och vattning av djur,
2. stall och andra förvaringsutrymmen för djur,
3. skyldighet att låta förpröva sådana utrymmen, och
4. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.
Regeringen får föreskriva att den som inte låter förpröva stall eller andra

förvaringsutrymmen för djur skall åläggas att betala en särskild avgift. Av-
giften skall tas ut av den som var ägare av stallet eller förvaringsutrymmet

1 Prop. 2002/03:149, bet. 2003/04:MJU6, rskr. 2003/04:55.

2 Senaste lydelse av

4 § 2002:550

14 § 1991:404

6 § 1991:404

15 § 1991:404

7 § 2002:550

17 § 1991:404

8 § 1998:56

18 § 1991:404

10 § 2002:550

20 § 1998:56

11 § 2002:550

25 § 1991:404.

12 § 2002:550

3 Senaste lydelse 2002:550.

SFS 2003:1076

Utkom från trycket
den 12 december 2003

background image

2

SFS 2003:1076

när åtgärden vidtogs. Den särskilda avgiften skall bestämmas till ett belopp
som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om förprövning
skett, om det inte finns särskilda skäl att bestämma avgiften till ett lägre be-
lopp.

Första stycket gäller inte djur som används för sådana ändamål som avses

i 19 §, om djuret inte hålls i fångenskap. Bestämmelserna i andra stycket om
krav på tillräckligt utrymme och skydd och bestämmelserna i tredje och
fjärde styckena om befogenhet att meddela föreskrifter gäller också hägn.

16 §

4 Tillstånd till verksamheten skall den ha som yrkesmässigt eller i

större omfattning

1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot säll-

skapsdjur för förvaring eller utfodring,

2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för

förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller

3. föder upp pälsdjur.
Frågor om tillstånd prövas av den eller de kommunala nämnder som full-

gör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. En sådan nämnd får
också återkalla ett beviljat tillstånd.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökande kan

anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verk-
samheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela föreskrifter om

1. villkoren för att en verksamhet skall anses vara av större omfattning,
2. undantag från första stycket.

38 §

5 Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt bestäm-

melser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut, som annan statlig myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat

enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Annat beslut som Djurskyddsmyndigheten eller annan statlig myndighet

meddelat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen
får överklagas hos regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 33 § och i övrigt den

1 januari 2004.

2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.

3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de föreskrifter om undantag från krav på tillstånd för verksamheter en-
ligt 16 § som övergångsvis kan behövas.

4 Senaste lydelse 2002:891 (jfr 2003:106).

5 Senaste lydelse 1995:1714.

background image

2

SFS 2003:1076

när åtgärden vidtogs. Den särskilda avgiften skall bestämmas till ett belopp
som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om förprövning
skett, om det inte finns särskilda skäl att bestämma avgiften till ett lägre be-
lopp.

Första stycket gäller inte djur som används för sådana ändamål som avses

i 19 §, om djuret inte hålls i fångenskap. Bestämmelserna i andra stycket om
krav på tillräckligt utrymme och skydd och bestämmelserna i tredje och
fjärde styckena om befogenhet att meddela föreskrifter gäller också hägn.

16 §

4 Tillstånd till verksamheten skall den ha som yrkesmässigt eller i

större omfattning

1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot säll-

skapsdjur för förvaring eller utfodring,

2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för

förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller

3. föder upp pälsdjur.
Frågor om tillstånd prövas av den eller de kommunala nämnder som full-

gör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. En sådan nämnd får
också återkalla ett beviljat tillstånd.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökande kan

anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verk-
samheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela föreskrifter om

1. villkoren för att en verksamhet skall anses vara av större omfattning,
2. undantag från första stycket.

38 §

5 Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt bestäm-

melser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut, som annan statlig myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat

enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Annat beslut som Djurskyddsmyndigheten eller annan statlig myndighet

meddelat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen
får överklagas hos regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 33 § och i övrigt den

1 januari 2004.

2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.

3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de föreskrifter om undantag från krav på tillstånd för verksamheter en-
ligt 16 § som övergångsvis kan behövas.

4 Senaste lydelse 2002:891 (jfr 2003:106).

5 Senaste lydelse 1995:1714.

background image

3

SFS 2003:1076

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

background image

3

SFS 2003:1076

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.