SFS 2003:1077 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

031077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 27 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)

dels att i 12 a och 21–23 §§ uttrycket ”regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer” skall bytas ut mot ”regeringen eller, efter rege-
ringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten”,

dels att 9 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.
Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag avser vård och behandling av husdjur. Den avser också an-
dra djur om de hålls i fångenskap eller används för ändamål som avses i
19 §. Lag (1998:56).

Grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas och
skötas

2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjuk-
dom.

Djur, som används för ändamål som avses i 19 §, skall inte anses vara ut-

satta för onödigt lidande eller sjukdom vid användningen, om denna har
godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Lag (1998:56).

3 § Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.
Fodret och vattnet skall vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag
som utfodras.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt ut-

rymme och skydd samt hållas rena.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela ytterligare föreskrifter om

1. utfodring och vattning av djur,
2. stall och andra förvaringsutrymmen för djur,
3. skyldighet att låta förpröva sådana utrymmen, och
4. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.

1 Prop. 2002/03:149, bet. 2003/04:MJU6, rskr. 2003/04:55.

SFS 2003:1077

Utkom från trycket
den 12 december 2003
Omtryck

3 SFS 2003:1054–1096

background image

2

SFS 2003:1077

Regeringen får föreskriva att den som inte låter förpröva stall eller andra

förvaringsutrymmen för djur skall åläggas att betala en särskild avgift. Av-
giften skall tas ut av den som var ägare av stallet eller förvaringsutrymmet
när åtgärden vidtogs. Den särskilda avgiften skall bestämmas till ett belopp
som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om förprövning
skett, om det inte finns särskilda skäl att bestämma avgiften till ett lägre be-
lopp.

Första stycket gäller inte djur som används för sådana ändamål som avses

i 19 §, om djuret inte hålls i fångenskap. Bestämmelserna i andra stycket om
krav på tillräckligt utrymme och skydd och bestämmelserna i tredje och
fjärde styckena om befogenhet att meddela föreskrifter gäller också hägn.
Lag (2003:1076).

3 a § Om en åtgärd i fråga om stall eller annat förvaringsutrymme för djur
som kräver förprövning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 §
tredje stycket 3 har vidtagits utan sådan prövning, skall länsstyrelsen för-
bjuda att byggnaden används för att hysa djur. Förbud skall dock inte med-
delas om länsstyrelsen finner att åtgärden kan godkännas i efterhand. Lag
(2003:1077)

4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att
det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss
djurhållning. Lag (2003:1076).

5 § Djur får inte överansträngas.

Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt kan såra eller

på annat sätt skada djuret.

6 § Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de
inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder
och vind.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får hållas bundna. Lag
(2003:1076).

7 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyn-
digheten får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot försäljning
eller annan överlåtelse av djur. Lag (2003:1076).

8 § Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet
och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavning och lik-
nande. I den utsträckning det behövs skall djuren hållas skilda från varandra.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndighe-

ten får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot trans-
port av djur. Lag (2003:1076).

9 § Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar
tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av vete-

background image

3

SFS 2003:1077

rinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår
att djuret måste avlivas omedelbart. Lag (2003:1077).

Operativa ingrepp m.m.

10 § Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till
djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl.

Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner som ges i så-

dan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på eller in-
jektioner till djur samt föreskrifter om undantag från första stycket, om det
finns särskilda skäl. Lag (2003:1076).

11 § För operativa ingrepp på eller injektioner till djur skall en veterinär
anlitas. Detsamma gäller vid annan behandling i syfte att förebygga, påvisa,
lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan or-
saka lidande som inte är obetydligt.

Första stycket gäller inte om behandlingen är så brådskande att en veteri-

när inte hinner anlitas.

I sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får in-

jektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har
föreskriven utbildning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. Lag
(2003:1076)
.

12 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyn-
digheten får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot

1. tillförsel av hormoner eller andra ämnen till djur för att påverka djurets

egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom
eller sjukdomssymptom, eller

2. avel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren eller på-

verka djurens naturliga beteenden.

Första stycket 1 gäller inte ämnen som omfattas av lagen (1985:295) om

foder. Lag (2003:1076).

12 a §

2 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskydds-

myndigheten får meddela föreskrifter om godkännande av hovslagare. I
föreskrifterna får bestämmas att en avgift skall tas ut för ansökan. Lag
(2003:1077).

Slakt m.m.

13 § När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt
obehag och lidande.

2 Senaste lydelse 1993:1480.

background image

4

SFS 2003:1077

14 § Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åt-
gärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött.

Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjukdom

eller olycksfall måste slaktas genast.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela föreskrifter om undantag från första stycket första me-
ningen för fjäderfä och kaniner. Lag (2003:1076).

15 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyn-
digheten får meddela ytterligare föreskrifter om slakt och om avlivning av
djur i andra fall. Lag (2003:1076).

Tillståndsplikt för viss djurhållning

16 § Tillstånd till verksamheten skall den ha som yrkesmässigt eller i
större omfattning

1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot säll-

skapsdjur för förvaring eller utfodring,

2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för

förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller

3. föder upp pälsdjur.
Frågor om tillstånd prövas av den eller de kommunala nämnder som full-

gör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. En sådan nämnd får
också återkalla ett beviljat tillstånd.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökande kan

anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verk-
samheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela föreskrifter om

1. villkoren för att en verksamhet skall anses vara av större omfattning,
2. undantag från första stycket. Lag (2003:1076).

Tävling med djur och förevisning av djur

17 § Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på sådant sätt att de
utsätts för lidande. Detsamma gäller vid film-, videogram- eller televisions-
inspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för all-
mänheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndighe-

ten får meddela ytterligare föreskrifter om sådan användning av djur. Lag
(2003:1076)
.

18 § Ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får inte ut-
sättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets pre-
stationsförmåga eller temperament.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som är otillåtna. Lag
(2003:1076).

background image

5

SFS 2003:1077

Användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m.

19 § Djur får användas för vetenskaplig forskning eller undervisning, sjuk-
domsdiagnos, framställning av läkemedel eller kemiska produkter eller för
andra jämförliga ändamål endast under förutsättning

1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon

annan tillfredsställande metod utan användning av djur,

2. att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än

vad som är absolut nödvändigt, och

3. att det vid verksamheten inte används andra djur än sådana som fötts

upp för ändamålet. Lag (1998:56).

19 a § För att djur skall få användas för ändamål som avses i 19 § eller få
födas upp, förvaras eller tillhandahållas för en sådan användning fordras till-
stånd av regeringen, eller om regeringen bestämmer det, Djurskyddsmyn-
digheten. Ett tillstånd får återkallas.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om den sökande kan

anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar i vilka verk-
samheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Vid prövningen av tillstånd till uppfödning av försöksdjur skall hänsyn

också tas till behovet av sådana djur. Lag (2003:52).

20 § Om ett tillstånd enligt 19 a § beviljas, skall det finnas

1. av Djurskyddsmyndigheten godkänd föreståndare som ansvarar för

verksamheten,

2. veterinär som ger råd och anvisningar om hur verksamheten skall be-

drivas och som bistår vid behandling av djuren, och

3. för verksamheten tillräckligt stor personal som har den utbildning och

kompetens som behövs för verksamheten.

Föreståndaren och veterinären skall se till att verksamheten bedrivs enligt

denna lag och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om
vad som skall gälla för föreståndare och veterinär och om den utbildning och
kompetens som personalen skall ha. Lag (2003:1076).

21 §

3 Användning av djur för ändamål som avses i 19 § skall godkännas

från etisk synpunkt av en djurförsöksetisk nämnd innan användningen på-
börjas.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får meddela ytterligare föreskrifter om godkännandet samt föreskrifter
om undantag från kravet på godkännande. Lag (2003:1077).

22 §

4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyn-

digheten får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot uppföd-
ning, förvaring, tillhandahållande eller användning av djur för sådana ända-
mål som avses i 19 §.

3 Senaste lydelse 1998:56.

4 Senaste lydelse 1998:56.

background image

6

SFS 2003:1077

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndighe-

ten får beträffande sådan verksamhet som avses i 19 § meddela föreskrifter
om undantag från lagens bestämmelser. Lag (2003:1077).

23 §

5 Den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder djur för

sådana ändamål som avses i 19 § skall märka djuren samt upprätta instruk-
tioner för och föra anteckningar och lämna upplysningar om verksamheten
enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens be-
myndigande, Djurskyddsmyndigheten. Lag (2003:1077).

Tillsyn m.m.

24 § Djurskyddsmyndigheten utövar den centrala tillsynen över efterlev-
naden av denna lag och, om inte annat är angivet, av de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen. Djurskyddsmyndigheten samordnar övriga
tillsynsmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i denna
verksamhet.

En sådan nämnd som avses i 16 § utövar tillsynen inom kommunen om

regeringen inte har föreskrivit att tillsynen skall utövas på något annat sätt.
Nämnden skall ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning
som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett till-
fredsställande sätt.

Tillsynen i övrigt skall utövas av den eller de myndigheter som regeringen

bestämmer.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid till-

synen. Lag (2003:52).

25 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyn-
digheten får meddela föreskrifter om hur tillsynen enligt denna lag skall be-
drivas.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndighe-

ten får föreskriva att det får tas ut avgift för tillsynen och i ärenden enligt
denna lag. Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela föreskrifter om
sådana avgifter. Lag (2003:1076).

26 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av la-
gen skall efterlevas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite,

dock inte i fall som avses i 29 §.

Om någon inte rättar sig efter lagen eller föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen eller inte följer en tillsynsmyndighets föreläggande, får
myndigheten besluta om rättelse på hans bekostnad. I brådskande fall får ett
sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande.

27 § För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde
till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur
hålls och att där besikta djuren, göra undersökningar och ta prover.

5 Senaste lydelse 1998:56.

background image

7

SFS 2003:1077

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar som behövs för tillsynen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för EG:s institu-

tioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter. Lag
(1998:56).

28 § Bestämmelserna i 24, 26 och 27 §§ gäller inte djur som används inom
försvarsmakten.

Förbud att ha hand om djur

29 § Länsstyrelsen skall meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst
slag av djur för den som

1. inte följer ett beslut som en tillsynsmyndighet har meddelat enligt 26 §

och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,

2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,
3. har misshandlat ett djur,
4. har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller
5. vid upprepade tillfällen dömts för brott mot denna lag eller mot före-

skrifter som meddelats med stöd av lagen eller vid upprepade tillfällen varit
föremål för beslut enligt 26 §.

Förbud skall inte meddelas, om det är uppenbart att ett upprepande inte

kommer att inträffa.

Om den mot vilken förbudet riktas är ägare av djuret, får länsstyrelsen

dessutom ålägga honom att göra sig av med det och förbjuda honom att
skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur.

Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare. Lag (2002:550).

Omhändertagande av djur m.m.

30 § Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedel-
bart, får en veterinär eller en polisman och i brådskande fall någon annan ge-
nast avliva djuret.

Den som har avlivat djuret skall underrätta ägaren eller innehavaren av

djuret om detta. Om detta inte kan ske, skall polismyndigheten underrättas.

31 § Länsstyrelsen skall besluta att ett djur skall tas om hand genom polis-
myndighetens försorg om

1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsä-

gelse av tillsynsmyndigheten,

2. ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsent-

lig betydelse från djurskyddssynpunkt,

3. ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,
4. den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap.

13 § brottsbalken, eller

5. den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott

mot denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller vid
upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §. Lag (2002:550).

background image

8

SFS 2003:1077

32 § Utan hinder av vad i 31 § 1 föreskrivs om tillsägelse och rättelse skall
länsstyrelsen, en tillsynsmyndighet eller polismyndigheten besluta att ett
djur som är utsatt för lidande omedelbart skall omhändertas om

1. det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,
2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, eller
3. det i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskyddssyn-

punkt.

Om beslutet har meddelats av någon annan än länsstyrelsen, skall beslutet

underställas länsstyrelsen, som snarast skall avgöra om det skall fortsätta att
gälla.

Omhändertagandet skall ske genom polismyndighetens försorg. Lag

(2002:550).

33 § Beslut enligt 31 eller 32 § omfattar också avkomma som det omhän-
dertagna djuret föder under omhändertagandet.

Sedan ett djur har omhändertagits får ägaren inte förfoga över djuret eller

avkomma som omfattas av omhändertagandet utan tillstånd av länsstyrelsen.
Lag (2003:52).

34 § När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, skall läns-
styrelsen snarast fastställa om djuret skall säljas, överlåtas på annat sätt eller
avlivas.

Om länsstyrelsen har beslutat att djuret skall säljas eller överlåtas på annat

sätt och om det visar sig att beslutet inte kan verkställas, får länsstyrelsen i
stället besluta att djuret skall avlivas.

Djuret skall säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas genom polismyn-

dighetens försorg. Lag (2002:550).

35 § Kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt 31 eller 32 §
får förskotteras av allmänna medel.

Om ett djur omhändertas enligt 31 eller 32 §, skall kostnaden slutligt beta-

las av den mot vilken åtgärden har riktats, om det inte finns särskilda skäl till
annat.

Om ett omhändertaget djur har sålts genom polismyndighetens försorg,

får kostnad som slutligt skall betalas av ägaren tas ut ur köpesumman.

Ansvar och överklagande m.m.

36 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller
av oaktsamhet

1. bryter mot 3, 5, 6, 8–11, 13, 14, 16–19 a eller 21 §,
2. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag, eller
3. underlåter att följa ett sådant föreläggande eller bryter mot ett sådant

förbud som avses i 29 §.

Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig

betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år.

Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar.
Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med

samma eller strängare straff i brottsbalken. Lag (2002:550).

background image

9

SFS 2003:1077

37 § Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte
till ansvar enligt 36 § för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbu-
det.

Den som har ålagts att betala en särskild avgift enligt 3 § fjärde stycket för

att han inte låtit förpröva stall eller andra förvaringsutrymmen för djur döms
inte till ansvar enligt 36 §. Lag (1993:1480).

38 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt bestäm-
melser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut, som annan statlig myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat

enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Annat beslut som Djurskyddsmyndigheten eller annan statlig myndighet

meddelat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen
får överklagas hos regeringen. Lag (2003:1076).

39 § Beslut som avses i 29, 31, 32 och 34 §§ gäller omedelbart, om inte
myndigheten bestämmer något annat.

En myndighet får i annat fall bestämma att ett beslut skall gälla även om

det överklagas. Lag (1992:1095).

1. Denna lag

6 träder i kraft den 1 juli 1988 då lagen (1944:219) om djur-

skydd samt lagen (1937:313) angående slakt av husdjur skall upphöra att
gälla.

2. Beslut om förelägganden, förbud eller tillstånd som har meddelats före

ikraftträdandet skall anses vara meddelade enligt den nya lagen, om inte re-
geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar något an-
nat.

3. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en bestämmelse som

har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya be-
stämmelsen. Lag (1991:404).

Denna lag

7 träder i kraft den 1 januari 1993.

Denna lag

8 träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna lag

9 träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där

det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

1. Denna lag

10 träder i kraft den 1 mars 1998.

2. I fråga om sådan användning av försöksdjur som har tillstyrkts före

ikraftträdandet krävs inte godkännande enligt 21 § i dess nya lydelse och
tillämpas 2 § i dess äldre lydelse.

6 1988:534.

7 1992:1095.

8 1993:1480.

9 1995:1714.

10 1998:56.

background image

10

SFS 2003:1077

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

1. Denna lag

11 träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre bestämmel-

ser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande.

3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet

gäller äldre bestämmelser.

4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får

meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.

1. Denna lag

12 träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfa-

rande efter lagens ikraftträdande.

3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet

gäller äldre bestämmelser.

4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får

meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.

1. Denna lag

13 träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 33 § och i övrigt

den 1 januari 2004.

2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.

3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de föreskrifter om undantag från krav på tillstånd för verksamheter en-
ligt 16 § som övergångsvis kan behövas. Lag (2003:1076)

1. Denna lag

14 träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Bestämmelsen i 3 a § gäller för åtgärder som kräver förprövning efter

den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

11 2002:550.

12 2002:891.

13 2003:52.

14 2003:1077.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.