SFS 2005:1226 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

051226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

3

dels att 1–3 och 19–23 §§ samt rubriken närmast före 19 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, samt

närmast före 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 § Denna lag avser vård och behandling av husdjur och försöksdjur. Den
avser också andra djur om de hålls i fångenskap.

Definitioner

1 a § Med försöksdjur avses djur som används i djurförsök eller som föds
upp, förvaras eller tillhandahålls för djurförsök.

1 b § Med djurförsök avses användning av djur för

1. vetenskaplig forskning,
2. sjukdomsdiagnos,
3. utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter,
4. undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för

operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas el-
ler riskerar att orsakas lidande, samt

5. andra jämförliga ändamål.
Med djurförsök avses också framställning av djur med förändrad arvs-

massa, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder används.

2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjuk-
dom.

Djur som används i djurförsök skall inte anses vara utsatta för onödigt li-

dande eller sjukdom vid användningen, om denna har godkänts av en djur-
försöksetisk nämnd.

1 Prop. 2004/05:177, bet. 2005/06:MJU5, rskr. 2005/06:31.

2 Jfr rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnärmning av med-
lemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök
och andra vetenskapliga ändamål (EGT L 358, 18.12.1986, s. 1, Celex 31986L0609),
ändrat genom rådets direktiv 2003/65/EG (EUT L 230, 16.9.2003, s. 32, Celex
32003L0065).

3 Lagen omtryckt 2003:1077.

SFS 2005:1226

Utkom från trycket
den 23 december 2005

background image

2

SFS 2005:1226

3 § Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.
Fodret och vattnet skall vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag
som utfodras.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt ut-

rymme och skydd samt hållas rena.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndighe-

ten får meddela ytterligare föreskrifter om

1. utfodring och vattning av djur,
2. stall och andra förvaringsutrymmen för djur,
3. skyldighet att låta förpröva sådana utrymmen, och
4. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.
Regeringen får föreskriva att den som inte låter förpröva stall eller andra

förvaringsutrymmen för djur skall åläggas att betala en särskild avgift. Av-
giften skall tas ut av den som var ägare av stallet eller förvaringsutrymmet
när åtgärden vidtogs. Den särskilda avgiften skall bestämmas till ett belopp
som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om förprövning
skett, om det inte finns särskilda skäl att bestämma avgiften till ett lägre be-
lopp.

Första stycket gäller inte försöksdjur, om djuret inte hålls i fångenskap.

Bestämmelserna i andra stycket om krav på tillräckligt utrymme och skydd
och bestämmelserna i tredje och fjärde styckena om befogenhet att meddela
föreskrifter gäller också hägn.

Djurförsök

19 § Djurförsök får äga rum endast under förutsättning

1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon

annan tillfredsställande metod utan användning av djur,

2. att så få djur som möjligt används,
3. att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än

vad som är absolut nödvändigt, och

4. att det vid verksamheten inte används andra djur än sådana som fötts

upp för ändamålet.

19 a § För att få använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur
fordras tillstånd av regeringen eller, om regeringen bestämmer det, Djur-
skyddsmyndigheten. Ett tillstånd får återkallas.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om den sökande kan

anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar i vilka verk-
samheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Vid prövningen av tillstånd till uppfödning av försöksdjur skall hänsyn

också tas till behovet av sådana djur.

20 § Vid verksamhet som avses i 19 a § skall det finnas

1. av Djurskyddsmyndigheten godkänd föreståndare som ansvarar för

verksamheten,

2. veterinär som ger råd och anvisningar om hur verksamheten skall be-

drivas och som bistår vid behandling av djuren, och

3. för verksamheten tillräckligt stor personal som har den utbildning och

kompetens som behövs för verksamheten.

background image

3

SFS 2005:1226

Föreståndaren och veterinären skall se till att verksamheten bedrivs enligt

denna lag och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndighe-

ten får meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om
vad som skall gälla för föreståndare och veterinär och om den utbildning och
kompetens som personalen skall ha.

21 § Användning av djur i djurförsök skall godkännas från etisk synpunkt
av en djurförsöksetisk nämnd innan användningen påbörjas.

Vid prövningen av ett ärende skall nämnden väga försökets betydelse mot

lidandet för djuret.

Nämnden får bifalla en ansökan om djurförsök endast om en sådan an-

vändning kan anses angelägen från allmän synpunkt och förutsättningarna i
19 § 1–3 är uppfyllda.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndighe-

ten får meddela ytterligare föreskrifter om godkännandet samt föreskrifter
om undantag från kravet på godkännande.

22 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyn-
digheten får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot uppföd-
ning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-

heten får beträffande djurförsök meddela föreskrifter om undantag från la-
gens bestämmelser.

23 § Den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöks-
djur skall märka djuren samt upprätta instruktioner för och föra anteckningar
och lämna upplysningar om verksamheten enligt föreskrifter som meddelas
av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndig-
heten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.