SFS 2012:340 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2012:340 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
120340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i drivmedelslagen (2011:319);

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2, 3, 7 och 22 §§ drivmedelslagen

(2011:319) ska ha följande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

alternativt bränsle: ett bränsle avsett för motordrift som inte är bensin

eller dieselbränsle och som inte till övervägande del har sitt ursprung i
råolja,

bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001, om ändring av
bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistik-
nomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

biodrivmedel: ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som är framställt

av biomassa och avsett för motordrift,

dieselbränsle: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr

2710 19 41 eller 2710 19 45 i förordning (EG) nr 2031/2001,

drivmedel: ett bränsle som är avsett för motordrift eller energi i annan

form som också är avsedd för motordrift,

drivmedelsleverantör: den som genom att leverera ett drivmedel är skyl-

dig att betala skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

sommar: tiden från och med den 16 maj till och med den 31 augusti i

Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
samt tiden från och med den 1 maj till och med den 15 september i övriga
Sverige, och

vinter: tiden från och med den 16 oktober till och med den 31 mars i

Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
samt tiden från och med den 1 november till och med den 15 mars i övriga
Sverige.

I övrigt har termer och uttryck i denna lag samma innebörd som i lagen

(1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar, lagen
(1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner och
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

1 Prop. 2011/12:127, bet. 2011/12:MJU23, rskr. 2011/12:241.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), senast ändrat genom direktiv 2006/96/EG (EUT L 363, 20.12.2006,
s. 81, Celex 32006L0096).

SFS 2012:340

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

2

SFS 2012:340

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3 §

Den som tillverkar en bensin eller yrkesmässigt för in en bensin till

Sverige ska ange bensinens miljöklass med hänsyn till de tekniska krav
enligt 4�6 §§ som bensinen uppfyller.

Om någon miljöklass inte kan anges, ska bensinen betraktas som annan

bensin och den avsedda användningen ska specificeras.

7 §

Den som tillverkar ett dieselbränsle eller yrkesmässigt för in ett diesel-

bränsle till Sverige ska ange dieselbränslets miljöklass med hänsyn till de
tekniska krav enligt 8�10 §§ som dieselbränslet uppfyller.

Om någon miljöklass inte kan anges, ska dieselbränslet betraktas som an-

nat dieselbränsle och den avsedda användningen ska specificeras.

22 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle

att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen
eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig
användning av olika bränsleblandningar,

2. skyldigheten enligt 17 § att se till att det finns tillgång till sådan bensin

som avses i den paragrafen,

3. skyldighet för den som ska informera om ett felaktigt drivmedel enligt

18 § att betala kostnaderna för att en myndighet informerar i leverantörens
ställe,

4. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för

bränslepåfyllning,

5. undantag från kraven i 6 § för bensin som är avsedd endast för drift av

kolvmotorer i luftfartyg,

6. rapportering enligt 19 och 20 §§ och undantag från rapporteringsskyl-

dighet,

7. åtgärder som ska vidtas enligt 21 §, och
8. sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning

för fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för fordons-
industrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.